Thursday, April 24, 2014

BØNNENS UOMTVISTELIGE MAKT
av Pastor Max Solbrekken

      "Om jeg ikke tilbringer to timer i bønn hver morgen, får djevelen overtaket resten av dagen.  Jeg har så mange forretninger, at jeg kan ikke drive dem uten å bruke 3 timer i bønn daglig."
-DR. MARTIN LUTHER

      Bibelen er full av eksempler om menn og kvinner som ba og mottok merkverdige mirakler.  Gud hørte deres bønner og svarte på slik en måte, at ingen kunne tvile på hans eksistens!  Og alle innblandede ble oppmerksomme på hans tilgjengelighet og interesse for menneskeheten og hans påitelighet.
      Profeten Elias vendte en hel nasjon tilbake til Gud, ved tro og bønn.  På hans befaling nektet himmelen å regne i landet Israel i tre og et halvt år.
      Etter at Israel hadde omvendt seg og avskaffet avgudstilbedelse i landet, ba han igjen og da falt regnet!
      Man blir grepet av spenning når man leser om Elias' modige utfordring til de falske profetene på Karmel fjellet.  "Den Gud som svarer med ild, Han er Gud." (1 Kong. 18:24)  Etter at de hadde bedt til sine falske guder (onde ånder) uten suksess, begynte profeten å handle.
      Mens han forsiktig bygde opp alteret og satt alteret på plass - da tiden for grødeofferet var kommet - ba Elias, og da falt Herrens ild ned og fortærte både offeret, veden, steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften!

DAVID'S BØNNER BLE HØRT DA HAN UTFORDRET GOLIAT

      Han ropte: "Du kommer imot meg med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer imot deg i navnet til Herren, Gud, han som er Gud for Israels fylkinger; Ham du har hånet.  Idag vil Herren gi deg i min hand...så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud.” (1 Sam. 17:45-46)
      Vi kjenner alle til slutten på beretningen om lille David som slo kjempen med slyngen og Guds hjelp!
      Daniel ble kastet ned i en løvehule fordi han nektet å adlyde de hedenske krav fra hans rivaler i det Medo-Persiske rike.  Guds profet lyttet ikke til truslen mot hans liv og fortsatte å be til Den Levende Gud...Og hans bønner ble hørt, da han ble bevart fra de fryktlige dyrene.
      Dette miraklet rørte ved kong Darius.  Dette er hans uttalelse: "Hermed gir jeg påbud om at folket overalt i mitt rike skal ha ære for Daniels Gud og skjelve for ham.  For han er den levende Gud, han blir til evig tid, og hans rike går ikke til grunne, hans velde tar aldri slutt.
      "Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden.  Det var han som frelste Daniel fra løvene." (Dan. 6:20-28)
      Paulus og Silas ble fridd ut fra det romerske fengsel mens de ba, sang og priste Gud.  Det kom jordskjelv og fengslet ristet, da Gud utfridde sine tjenere og startet en vekkelse med omvendelse av fangevokteren og hele hans hus! (Ap. Gj. 16:25-34)
      Apostelen Peter var i fengsel og ventet på sin dom - for å ha forkynt evangeliet - da en engel plutselig vekket ham om natten, og ga ham intstrukser om å gå.
      Han sov mellom to soldater, men lenkene falt av idet engelen ledet ham ut av fengselet, portene åpnet seg av seg selv og Peter fant seg på gaten!
      Han skyndte seg til huset til Johannes Markus' mor, hvor mange troende ba for hans utfrielse.  Gud hadde svart deres bønner og Peter var fri! (Ap. Gj. 12:5-18)
      I sitt brev til Hebreerne gjenforteller (mange tror det var Paulus - andre, til å med Martin Luther, trodde Appollos skrev dette brevet) noen av de store miraklene som tro og bønn har utrettet.
        HAN NEVNER ENOK, NOAH, ABRAHAM, MOSES OG ANDRE SOM..."VED SIN TRO VANT DE OVER KONGERIKER, HÅNDHEVET RETTEN, FIKK LØFTER OPPFYLT, STOPPET GAPET PÅ LØVER, SLUKKET VOLDSOM ILD, SLAPP UNNÅ SKARPE SVERD, GIKK FRA SVAKHET TIL STYRKE, BLE STERKE I KRIG OG SLO FIENDTLIGE HÆRER PÅ FLUKT.  KVINNER FIKK SINE DØDE TILBAKE IDET DE STOD OPP..." (HEB. 11:33-35)
      Jakob setter det hele i et perspektiv, når han sier at 'svar på bønn' er vår rett, like mye som heltene i Bibelen.  De var faktisk ikke noe annerledes enn deg og meg!  Fryd deg når du leser dette!
      "Bekjenn da syndene (gresk: "fyler, vanskeligheter") for hverandre og be for hverandre, SÅ DERE KAN BLI HELBREDET, et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye."
      Vi må bekjenne våre synder for Gud og be om tilgivelse i Jesu navn.  Vi bekjenner ikke våre synder for mennesker på vannelig vis bare i spesielle tilfeller når det behooves, foran en pastor eller eldste brødre som er selv helligjørt fra ‘sladder sykdomen’!
        “ELIA VAR ET MENNESKE UNDER SAMME KÅR SOM VI; da han bad om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder.
      “Så bad han på ny, og da gav himmelen regn, og jorden bar igjen sin grøde." (Jak. 5:16-18)
      Vi har ikke bare de store eksempler fra profetene og apostlenes liv, men også overveldende mirakler som Jesus selv mottok av sin Fader!
      Han ba ved Lasarus' grav, "Far jeg takker deg fordi du har hørt meg.  Jeg visste at du alltid hører meg.  Men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring meg, så de skal tro at du har sendt meg".
      Så ropte han med høy røst: "Lasarus, kom ut!"  OG EN DØD MAN KOM TILBAKE TIL LIVET!  Han hadde bedt til sin Far alene og visste hva han ville gjøre!
      Da de manglet mat, velsignet Jesus de få brødene og fisken, brøt det i tro og gav det til sine disipler, for at de skulle dele ut til folkemassen.  HVORDAN ENDTE DET?
      "Og alle spiste og ble mette.  Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs, og fylte tolv kurver.  De som hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn." (Matt. 14:20-21)
        FØR HAN FORLOT DISIPLENE SINE, GAV JESUS DEM LØFTET; "og jeg vil be Faderen; og han skal gi dere en annen talsmann; som skal bli hos dere for alltid, Sannhetens Ånd.  Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke.  Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere." (Joh. 14:16-17)
        HOLDT JESUS ORD?  Sannelig gjorde han det!  På pinsefestens dag falt Den Velsignede Hellige Ånd på omkring 120 ventende i det huset hvor de satt.
      "Da pinsedagen kom, var de alle samlet.  Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt.  Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  Da ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom Ånden gav dem å forkynne." (Ap. Gj. 2:1-4)
      Den Hellige Ånd helbredet de syke ved å bruke Peter's skygge ...hvilket Jesus ikke gjorde!  Den Hellige Ånd helbredet de syke ved å bruke Paulus' tørkler og arbeidstøy...hvilket Jesus aldri gjorde!
            I sin tjeneste på jorden, var Jesus på et sted av gangen...Han sendte ut 12 DISIPLER for å forkynne, helbrede de syke og kaste ut demoner (Matt. 10).  Han bemyndiget 70 DISIPLER til a gjøre det samme (Luk. 10), men da han steg opp til himmelen, sendte han Den Hellige Ånd for å innta ALLE som ville tro på ham.  Den bemyndiget ALLE TROENDE til å gjøre hans veldige gjerninger over hele verden på samme tid; for Den Hellige Ånd er allestedsnærværende!
      Jesus sa:  “Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg?  De ord jeg sier dere, har jeg ikke fra meg selv; det er FADEREN som er i meg og GJØR SINE GJERNINGER!  Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg; Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld." (Joh. 14:10-11)
        DETTE ER NØKKELEN TIL BØNNESVAR!
      Troen på at Jesus Kristus er GUDS SØNN, at han kom i kjødet, døde for våre synder og stod opp igjen fra de døde for vår rettferdiggjørelse! (Rom. 14:24-25)
      OM VI TROR DET, vi kan be FADEREN om hva vi vil i JESU NAVN, og HAN HAR LOVET Å GI DET TIL OSS!!!
      Jesus sa: "Jeg er vintreet, dere er grenene.  Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.
      “Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal fa det.  DA SKAL FADEREN GI DERE ALT DET DERE BER OM I MITT NAVN:" (Joh. 15:5,7, 16)
      Igjen uttalte vår Herre, "På den dagen (når jeg forlater dere) skal dere ikke ha mer a spørre (be) meg om.  Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe; skal han gi dere det i mitt navn.  Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn: be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.
      Med tanke på var stilling i Kristus som Guds barn, skrev Paulus: "Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn”.
      “Dere har ikke fatt trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde.  Dere har fatt barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!
      “Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.  Men er vi barn, da er vi også arvinger.  Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger...så skal vi også få del i herligheten sammen med ham." (Rom. 8:14-17)
      Hvilken sannhet...VI ER GUDS BARN, NÅ!!!
      Johannes bekrefter dette både i sitt evangelium og sine brev: "Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: vi får kalles Guds barn.  Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.
        "MINE KJÆRE, NÅ ER VI GUDS BARN, OG DET ER ENNÅ IKKE BLITT ÅPENBARET HVA VI SKAL BLI.  VI VET AT NÅR HAN ÅPENBARER SEG, SKAL VI BLI HAM LIK, FOR VI SKAL SE HAM SOM HAN ER." (1 Joh. 3:2)
      Etter å ha blitt spurt, forklarte pinse fenomenet (av tunge tale) Peter og sa; "Gud oppreiste Jesus, og vi er alle vitner om det.  Han ble opphøyd til Guds høyre hand og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovet oss, og utøste den.  Dette er det dere ser og hører". (Ap. Gj. 2:23-32)
        JESUS FORLOT OSS IKKE UTEN KRAFT ELLER MULIGHETER.  HAN SENDTE DEN ALLMEKTIGE HELLIGE ÅND FOR Å HJELPE OSS.  HAN HAR KOMMET FOR Å LEDE, STYRKE, HJELPE OG HELBREDE OSS!
      Det er ikke rart at Jesus sa: "Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende". (Ap. Gj. 1:8)
      Ordet "kraft" kommer fra dunamis (gresk) som er det samme ordet som utfra hvilken vi far “dynamitt”!
      Paulus sa: "For jeg skammer meg ikke over evangeliet.  Det er en GUDS KRAFT til frelse..." (Rom. 1:16)  Han kjente evangeliets kraft.  Det er gode nyheter for syndere, syke og fryktsomme!
      Lukas tok opp effektene av Evangeliet: "Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord og gjorde tegn og under som han lot skje ved deres hender.
      "Der forkynte de evangeliet.  I Lystra var det en mann som var lam i føttene.  Han hadde vært vannfør frå fødselen og aldri kunnet gå.  Denne mannen hørte Paulus forkynne.  Paulus så nøye på ham, og da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet, ropte han: "Reis deg opp, og stå på føttene dine!  Da sprang han opp og gikk omkring." (Ap. Gj. 14:3,7-10)
      DETTE ER EVANGELIET I FUNKSJON!
      "Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus' hender.  Det hendte til og med at folk tok tørkler og arbeidstøy som han hadde brukt, og la på de syke.  Da slapp sykdommen taket og de onde ånder for ut av dem." (Ap. Gj. 19:11-12)
      I sitt brev til romerne, skriver Paulus: "Men jeg våger ikke a tale om annet enn det som KRISTUS har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene fram til lydighet.  Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft.  Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium..." (Rom. 15:18-19)
      Hvilket vitnesbyrd om Guds kraft!  Hvilket bevis på at Gud svarer bønn i denne tidsalder!  Så hvorfor ikke?  Dette er en nådens dag og Den Hellige Ånds tidsalder!
      Her er grunnen til at Jesus sa: "Det er det beste for dere at jeg går bort.  For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere.  Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere." (Joh. 16:7)
        HVORFOR VAR DETTE SÅ VIKTIG?
      Jesus sa: "Og sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den som tror på meg, skal ogsa gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.  Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherlighet gjennom Sønnen.  DERSOM DERE BER MEG OM NOE I MITT NAVN, VIL JEG GJØRE DET." (Joh. 14:12-14)
      Nøkkelen er i ordene: For nå går jeg til Faderen!
      Ingen kan gjøre større gjerninger enn Jesus gjorde...INGEN!  Ingenting er større enn å oppreise døde.  Paulus sier "Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden." (1 Kor. 15:26)
      Hva er så de "større gjerninger", Jesus talte om?  Ganske enkelt!  Den HELLIGE ÅNDS gjerninger ved de troendes liv!

DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND OG HANS GJERNINGER I FORNYELSE, HELBREDE DE SYKE OG KASTE UT DJEVLER - GJENNOM KRISTI ETTERFØLGERE - ER DE "STØRRE GJERNINGER"!

      "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til a bli Guds barn, de som tror på hans navn." (Joh. 1:12)
      I sitt brev til romerne gir Paulus oss en mektig sannhet: "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp også gi deres dødlige legemer liv ved Den Ånd som bor i dere." (Rom. 8:11)
      Våre dødelige legemer som stadig forfaller ifølge naturens lov, kan bli helbredet, styrket og førnyet ved DEN HELLIGE ÅND som bor i oss!
      "På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet.  For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.
      "Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje." (Rom. 8:26-27)
      For en sannhet!  Ikke bare bor Ånden i våre dødlige legemer for å fornye oss og gi oss liv - åndelig, psykisk og fysisk - men den ber til Faderen PÅ VÅRE VEGNE!
      På bokstavelig vis, den greske teksten sier, "...Ånden (Gudomelige Hjelperen) tar et tak imot våre sykdommer (svakheter) og sammen med oss ber til Faderen..."
        DEN VELSIGNEDE HELLIGE ÅND SOM BOR I OSS, GIR LIV TIL VÅRE FORFALLENDE SMERTEFULLE LEGEMER OG STÅR IMOT VÅRE SYKDOMMER SAMMEN MED OSS - NÅR VI TROR - OG HELBREDER OSS!
        OG NÅR VI BER I ÅNDEN (I ANDRE TUNGEMÅL) GÅR HAN I FORBØNN HOS FADEREN PÅ VÅRE VEGNE, ETTER GUDS VILJE, FOR HVA VI ENN MÅTTE VÆRE I BEHOV AV!

1)   Den Hellige Ånd går i forbønn for oss til Faderen når vi ber i ånden.
2)   Jesus ber for oss konstant, da HAN er vår ADVOKAT og YPPERSTEPREST.
      "Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem." (Heb. 7:25)
      "Hvem kan da fordømme?  Kristus Jesus døde, ja mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss." (Rom. 8:34)
      "...Han tok på seg de manges synd OG GIKK I FORBØNN FOR SYNDERE." (Jes. 53:12)  Dette taler om det Kristus gjorde på korset!
      I sin tjeneste på jorden, ba Jesus for sine disipler generelt og spesielt for Peter.
      "Jeg ber for dem.  Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine." (Joh. 17:9)
      "Simon, Simon!  Satan har krevd å få sifte dere som hvete.  Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte.  Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre." (Luk. 22:31-32)
3)  Vi kan be til FADEREN når det enn matte passe oss, I JESU NAVN, og han vil bevilge (gi) oss våre hjerters ønsker og møte våre behov (Mark 11:22-24).
      Jakob underviste menigheten: "Er det noen blant dere som har det vondt?  Da skal han be.  Er noen glad til sinns?  Da skal han synge lovsanger.
      “ER NOEN BLANDT DERE SYK?  Han skal kalle til seg menighetens eldste og de skal BE for ham og salve ham med olje i Herrens navn.
      “Da skal troens bønn redde den syke, og herren skal reise ham opp.  Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.  Bekjenn da syndene for hverandre og BE for hverandre, sa dere kan bli helbredet.  Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye." (Jak. 5:13-16)
      DET SKJER MIRAKLER ENN I DAG!
      En døvstum mann fikk begynne å høre og snakke ved hjelp av Jesus Kristus, under vårt korstog i 1971 i Grenada, (De vestindiske øyer).  Jeg ba Gud om mirakelet under en konfrontasjon med en magiker - som hadde kommet med mange ofre - for å utfordre meg og Bibelen.
      Da Ole Johnny Larring, min med-hjelper i evangeliet, konfronterte magikeren om miraklet som hadde skjed, sa han utt rett og slett: "Dette er Guds kraft.  Dette er Guds kraft."  Da forlot han stedet og ingen gikk med han.  Mirakelet hadde fullstendig overbevist hans etterfølgere at Kristus lever, slik jeg hadde sagt!
        GUD GAV OSS ET MIRAKEL DA HAN STANSET REGNET PÅ ET OYEBLIKK I TRINIDAD I 1972!
      Dette førte en muslimsk prest til å søke mine bønner for ham og hans familie, og til å fortelle om de uvanlige mirakelene til sin svoger som var den ledende journalist for T & T TV NEWS.  Den muslimske presten uttalte: "Det er en forkynner her i fra Canada som ber i Jesu navn, og blinde øyne ser, de lamme går og de døve hører.  Og ikke nok med det  ...han taler med autoritet til elemen­tene og de adlyder ham!"
      Det ble laget en film av kampanjen og vist på "Prime-time" etter dagens revi på den TV stasjonen.  Under filmingen deltok to professorer fra universitetet da også disse var innblandet i prosjektet.  Og en av professorene, Dr. Eldad, kom gråtende tilbake til Gud under kampanjen!
      Dr. Eldad uttalte: "Jeg var en kristen, men under universitets tiden falt jeg fra.  Men Pastor Solbrekken, du har gitt meg positivt bevis på at Gud eksisterer, og i dag gir jeg mitt liv tilbake til ham."
      I 1964, ble jeg utfordret av Arnie Schmeichael, lederen for en agnotisk gruppe på Saskatchewan Universitetet i Saskatoon, Canada, til å bevise at det finns en Gud.

      Etter å ha vært på vårt møte, ble Schmeichael overbevist om at: "Om det fantes en Gud, måtte det være en Gud full av kjærlighet, glede og makt, og at han måtte bry seg om menneskene på jorden.  Og om der finns en sann religion, måtte det være en slik en som Max Solbrekken trodde på."

      Etter vår første sesjon, var jeg imponert over å ta denne agnostiker ved hand og be for ham.  Til å begynne med, var han skeptisk og full av frykt, men til slutt gå han meg lov til a gjøre dette.
      Guds Ånd kom over meg og jeg sa: "Arnie, du vil bli frelst og fylt med Den Hellige Ånd, og du vil forkynne det samme evangeliet som jeg forkynner."
      To år senere - på dagen - ble Arnie tvunget av Den Hellige Ånd til å delta på et møte i Calvary Temple, Winnipeg, hvor han tok imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser!
      De tyve siste årene, har han forkynt evangeliet om Jesus Kristus som en ledende misjonær i Transkei, Sør-Afrika.  Ære være Gud!  Og i 1995 er Arnie tilbake i Canada å arbeider som en Pastor i Saskatoon, Saskatchewan med Den Misjonsforbundet Kirken!
      Det som er så fantastisk er at Gud bruker vanlige mennesker som deg og meg!
      John Wesley ba:  "O'Gud gi mi 100 men - og det spiller ingen rolle om de er pastorer eller leggmenn - som elsker bare Gud og frykter bare synd, og jeg skal frelser verden".
      Martin Luther hadde et motto: "DEN SOM BER MYE HAR STUDERT MYE!"
      Luther var en Guds mann og en bønnens mann.  Han søkte Herren flittig og regelmessig.  Om noen skulle kommentere nødvendigheten av kraften i bønn, er det Martin Luther.  Eller hvem som helst som bruker tre timer i bønn til Gud daglig.  Det er ikke rart at Gud brukte ham, med alle hans mangler, til a vende Europa tilbake til Gud igjen!
      En dag fant Martin Luther sin med arbeider Filip Melancthon alvarlig syk.  Dr. Lillian Yeomens (Medesisk lege), skriver om dette tilfelde i hennes bok, 'The Great Physician'.
      "Melancthon var i den siste artikel av døden, øynene var fastsatt, stemme var borte and han var nesten bevistløs, ansiktet fallen, Luther snudde sitt blikk til vinduen, ifra denne forferdelige seenen og kallet på Gud, og sitterte foran ham alle Guds løfter i Bibelen som han kunne”.
      I sin bønn sa Luther til Gud med utrollig frimodighet det at vist ikke Gud svarte på hans bønn da, viste han ikke om han kunne ha tro til å be til ham for bønnesvar igjen!
      Melancthon skriv til en venn:  "Jeg skulle hatt vert en død man vist ikke Luther hadde kommet til meg og kallet meg tilbake ifra selve døden".
      Og Martin Luther skriv til sine venner:  "Filip er i veldig god helse...Jeg fant han død men gjennom et synelig Guds mirakel lever han".
      D.L. Moody hørte Varley, en Engelsk forkyner si: "Denne verden har aldri sett hva Gud vil gjøre med en mann om han ville overgi seg fullt og helt til ham."  Moody bestemte seg for a bli denne mannen og vendte Amerika tilbake til Gud igjen!
        CHARLES FINNEY VAR OGSÅ EN SÅNN MANN.  HELT OVERGITT TIL GUD, BÅDE I BØNN OG I FORKYNNELSEN.  Det er et bemerket faktum at 85% av de som omvendte seg på Finneys møter, har vært trofaste mot Kristus, hvorav bare 50% eller mindre av omvendte på Moody eller andre store evangelisters møter sto fast ved deres bekjennelse.
      Jeg tror det er tre grunner til dette.  Nr. 1 - Finney var døpt i Den Hellige Ånd og hans bønner var åndsrettet og åndsfylt som også hans tid i forbønn var.  Han var en absolutt Åndsfyllt-Guds-mann.  Nr. 2 - Finney var en utdannet advokat og aksepterte Guds Ord som en advokat ville akseptere et hvil­ket som helst dokument - SOM SANT OG VIRKSOMT!
      Nr. 3 - Finney prediket mye om Guds dom over synderne.  Hans budskap var kraftig og alvorlig, mens Moody forkynte mere om Guds kjærlighet.
      John Wesley - den store hellighets predikanten - som grunnla Metodist Kirken sa, “Jeg kan aldri forkynet Guds nåde før jeg har forkynt Guds lov”.
        KAN IKKE VI GJØRE DET SAMME?
      Selvfølgelig kan vi og må vi, om vi skal se svar på våre bønner slik som han og andre store Guds menn gjorde!
      Paulus uttalte: "JESUS KRISTUS ER I GÅR OG I DAG DEN SAMME, JA TIL EVIG TID." (Heb. 13:8)
      Jesus sa: "Våk og be, om at dere ikke må komme i fristelse!" (Matt. 26:41)  Igjen uttalte han: "...at de alltid skulle be og ikke gi opp." (Ikke gi opp før svaret kommer - Luk. 18:1)  Han inviterte også: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil Jeg gi dere hvile." (Matt. 11:28)
        JESUS ER VÅRT FREMSTE EKSEMPEL.  Han stod ofte opp tidlig på morgenen for å kommunisere med sin Far og tilbrakte hele netter i bønn!
      Han sa: "Be, så skal dere få.  Let, så skal dere finne.  Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for." (Matt. 7:7-8)
      Paulus beviste virkelig at BØNN VIRKER!  Gud svarte hans bønner i mangfoldige tilfeller.  Han ba om bønn for seg selv og minnet folket ofte på at han ba for dem. (2 Tess. 3:1)
      Må Den Hellige Ånd riste og skake oss til å begynne å bede for Velsignelse og Helbredelse for de mange som endå er ufrelst og de som er syke, svake og underkuet av djevelen!
        OG JEG VET AT GUD VIL HØRE OG SVARE PÅ VÅRE BØNNER!
      Jesus sa:  "Be, så skal dere få.  Let, så skal dere finne.  Bank på, så skal de lukkes opp for dere.  For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for". (Matt. 7:7-8)
      Min kjære venn, vær så åndelig - stå sammen med meg i bønn ifølge med Mattheus 18:19 hvor Jesus sa, “Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen”.
      SKRIV TIL OSS OG JEG SKAL LOVE DEG, DU VIL HØRE FRA OSS RASK TILBAKE IGJEN!
      VI ER BØNNENS BARN og Gud er vår Far og Den Allmektige Hellige Ånd (gr. parakletos) er vår Gudommelig trøster og hjelper!  Han er den som gjører miraklene når vi ber ifølge med Guds Ord i Jesu Navn!  Vist du har det vont, er syk eller er ufrelst, frafallen eller lunken i din ånd imot Gud, påkalle herrens navn, så vil han høre og svare deg.
      Vist du trenger forbønn for din sykdom eller plager, skriv til oss for et salveduk!
      Må Gud velsigne deg og alle dine rikelig i dag!
      Amen.

DET ER FORTSATT HÅP FOR DEG... DET ER IKKE FOR SENT.

            Det er mange i dag som er syke og lider av plager og svakheter, og det ser ikke ut til at de kan få lindring noen steder.  Mange har oppsøkt lege etter lege, sykehus etter sykehus, med få eller ingen resultater.
            De er motløse og vet ikke hvor de skal snu seg!  Mange av dere som leser dette, har bedt oppriktig om helbredelse.  Du har kanskje vært gjenstand for eldstebrødres og forstanderes forbønner.  Eller kanskje en predikant som er brukt av Gud til å bringe helbredelse for syke gjennom troen på Jesus har bedt for deg, men du er likevel ikke blitt helbredet - du føler deg fortsatt ikke bedre - kanskje du til og med blir verre og verre!
            Din tro er i ferd med å ebbe ut, og du er trett av livet og av å være syk og nedfor.  Du føler at du like gjerne kan løfte hendene i været og kapitulere, som om ingenting hjelper, og bare akseptere svakheten og smerten, sykdommen og nøden som din lodd og forsøke å fortsette så godt du kan så lenge livet varer.
            MIN KJÆRE VENN:  DET ER FORTSATT HÅP FOR DEG - DET ER IKKE FORSENT!
            Det synes kanskje håpløst for deg, men slik er det ikke.  Det synes kanskje nytteløst å tenke på befrielse, men det er det ikke!  Så lenge det er liv i din kropp og det er en Gud i himmelen, er det håp.  Bibelen sier:  “For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig”. (Mark 10,27)
            For DEG virker det kanskje umulig, men ingenting er umulig for Gud.  Menneskets håpløshet er blitt Guds anledning, og når ikke mennesket strekker til tar GUD over.  For han feiler aldri!  Når mennesker gir deg opp skal du vite at det er øyeblikket da Gud kommer inn og utfører et mirakel i ditt liv, fordi ingenting er umulig for Gud.
            Når Gud kunne skape en hel verden ved å tale et ord, henge opp universet på ingenting, plassere solen, månen og stjernene på sin rette plass, og fikk det til å bevege seg i fullkommen harmoni.
            Når han kunne skape de hundreder av måner, galakser og himmellegemer ved noen få ord fra sine lepper, når han med sin egen hånd kunne skape et perfekt menneske i sitt eget bilde og blåse livets ånde i det og mennesket ble til en levende sjel.
                NÅR GUD KUNNE GJØRE ALLE DISSE TINGENE, KAN HAN SIKKERT HELBREDE DIN SYKE KROPP OGSÅ!  Den store Gud som oppvakte Jesus Kristus fra de døde, kan sikkert levendegjøre din dødelige kropp også.  Når du tenker på hvor stor og mektig vår Gud er, da forstår du at ingenting er umulig for ham!
            Bibelen sier i Markus 9,23:  “Alt er mulig for den som tror”.  Så det første vi må konstantere er dette:  DIN SAK er ikke for vanskelig for Gud, og dermed skulle det være store muligheter for at du skulle kunne oppleve helbredelse.
            I Johannes 10,10 finner vi at Jesus kom for å bringe liv til alle.  “Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv, ja liv i overflod”.
            Jesus sa at djevelen bare kom av tre grunner:  for å stjele, myrde og ødelegge.  Djevelen er en tyv og en morder (Joh. 8,44) og han kommer bare for å gjøre ondt.  Han kommer for å stjele din lykke, fred og helse.  Han kommer for å SKADE deg, og til slutt bryte deg ned på et sykehus, en psykisk anstalt eller i et fengsel.  Djevelen er ond, råtten og uten godhet.  Han kan bare gjøre ondt.  Han har ingen evner til å gjøre noe godt.  Han kan ikke, selv om han ønsket det.
                DJEVELEN ER DØDENS OPPHAVSMANN, MEN JESUS ER 100% GOD.  Han kom for å bringe liv og velsignelse til alle dem som vil tro.  Han kom for å bringe liv fordi han er livets opphavsmann!
            Noen mennesker har gitt djevelen æren for å ha helbredet syke.  Dette er usant og går stikk imot Guds ord, og dermed anklager man Jesus for å lyve.  Vi vet at Jesus er veien, sannheten og livet, og Guds ord er rent, guddommelig og ufeilbart.  Jesus sa at man ikke kan sanke god frukt fra et dårlig tre - for av frukten skal treet kjennes.  Det er imot tornebuskens natur å bære fiken - du kan heller ikke hente søtt vann fra en besk kilde.
            Hvordan kan da djevelen som er fullstendig ond, gjøre noe som er godt?  Jesus sa at djevelen bare kom for å stjele, myrde og ødelegge.  Det var altså ikke med noen annen hensikt han kom.  JESUS kom for å bringe liv.  Helbredelse og helse er liv, sykdom og plage bringer død!
            Nå forteller Bibelen at helbredelse er en god ting!  I Ap.gj. 10,38 fortelles det hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd, og hvordan han gikk omkring og helbredet alle som var overveldet av djevelen.  Det var djevelen som gjorde dem syke, men det var Jesus som helbredet dem.  Sykdommen kommer fra Satan, helbredelsen kommer fra Gud.  DET ER GUDS ORD - TRO DET OG BLI HELBREDET!
            Det er visse ting du må gjøre om du ønsker å bli helbredet.  Studer de tilfeller i Bibelen hvor det er skrevet om helbredelse, og om du gjør slik som de gjorde vil du også motta helbredelse.  Jesus kristus gjør ikke forskjell på folk!
·        TILBE JESUS KRISTUS.  Det finnes bare en som kan helbrede, Jesus Kristus.  Han er den store Lege.  Søk ham, tilbe ham, og vend deg bort fra enhver bevisst synd i ditt liv. (Søk helbrederen og ikke helbredelsen)
      Matt. 8,2-3:  “Og se en spedalsk kom og falt ned for ham og sa:  Herre!  Om du vil, så kan du rense, meg.  Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa:  Jeg vil!  Bli ren!  Og straks ble han renset for sin spedalskhet”.
·        YDMYK DEG SELV.  Matt. 15,27-28:  “Men hun sa:  Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av smuler som faller fra deres herres bord.  Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor, deg skje som du vil! og hennes datter ble helbredet fra samme stund”.
            Her finner vi et tilfelle hvor denne kananeiske kvinne ydmyket seg selv innfor Guds åsyn og mottok svar på sin bønn.  Les også 2. Kongebok 5,1-14.  Mange mennesker tror de vil motta noe fra Gud på grunn av hva de er.  Vi mottar ikke helbredelse fordi vi er verdige til det, men fordi vi behøver det, og Jesus møtte dette behovet for snart 2000 år siden, på Golgata kors.
            Vi mottar helbredelse fra Gud på grunn av hans nåde og godhet og for sitt eget ords skyld - ikke fordi vi fortjener det.
·        TRO GUDS ORD.  Tro at Guds ord er absolutt sant, og at det aldri vil forgå.  Himmel og jord kan forgå, men Guds ord vil ingenlunde forgå. (Matt. 24,35)  Guds ord er like rent og guddommelig som Gud selv. (Joh. 1,1-4)
            Den Hellige skrift er Guds eget ord - Herren Den Allmektige står “bak” sitt ord og det vil aldri feile. (1 Kongebok 8,56)  Gud har satt “sitt ord” over “sitt navn”. (Salme 138,2)  Ordet er gått ut i fra hans munn i rettferdighet og det vil ingenlunde vende tomt tilbake. (Esaias 55,11)  Og Gud selv vil utføre hvert ord han har talt (Salme 119,106).  Tro at Guds ord er den eneste autoritet og at DET ER LIKE GODT I DAG!
            Lukas 4,18-21:  “Herrens Ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.  Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham.  Han begynte da med å si til dem:  Idag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører”.
            Rom. 10,17:  “Så kommer da troen av forkynnelsen ved Kristi ord”.
·        TA GUD PÅ ORDET.  2 Mosebok 15,26:  “Og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege”.
“Bed, så skal eder gis, let, så skal i finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!  For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.” (Mat. 7,7-8)
            “Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans så har vi fått lægedom.” (Esaias 53,5)
            “han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår i er lægt.” (1 Peter 2,24)
            “Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte, og han drev åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet han, forat det skulde opfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier:  Han tok våre skrøpeligheter på sig og bar våre sykdommer.” (Mat. 8,16-17)
            “Frykt ikke, for jeg er med dig!  Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud!  Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.  Se, de skal bli til spott og skam alle de som harmes på dig; de skal bli til intet og gå til grunne de menn som tretter med dig; du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som kives med dig; de skal bli til intet og til ingenting de menn som fører krig mot dig.  For jeg er Herren din Gud, som holder dig fast ved din høire hånd, som sier til dig:  Frykt ikke!  Jeg hjelper dig.  Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk!  Jeg hjelper dig, sier Herren, og din gjenløser er Israels Hellige.” (Esaias 41,10-14)
            “Dersom i blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad i vil, og i skal få det.” (Joh. 15,7)
            “Jesus så på dem og sa:  For mennesker er det umulig, men ikke for Gud; for alt er mulig for Gud.” (Mark. 10,27)
            “Atter sier jeg eder:  Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.” (Mat. 18,19)
·        BEKJENN JESUS SOM DIN HELBREDER.  Si til Gud at du tror hans ord.  Vit at han er din helbreder.  Bekjenn at du tror at ved hans sår har du legedom.  Takk ham så for helbredelse og stol på Herren for fullkommen utfrielse.  Slapp av og bli bra, for ut i fra hans ord så har han helbredet deg.  Du vil bli helbredet ved et mirakel - du vil bli helbredet helt plutselig - eller du vil begynne å ane helbredelsen. (Joh. 4,52-53)
            Det betyr lite på hvilken måte Gud helbreder deg, bare du blir helbredet.  Gi Gud all æren - fortell andre om hva Gud har gjort for deg så at de også kan glede seg og sammen med deg lovprise Jesunavnet.  Husk, Jesus sa i Markus 9,23:  “Alle ting er mulig for den som tror”.

HVORDAN KAN JEG BLI FRELST?

            Det er mange som stiller dette spørsmålet i dag.  De vil gjerne vite hvordan de skal få sin sak i orden med Gud.  De er oppmerksom på at et eller annet sted på livsveien har de mistet synet av Gud.  De har mistet kontakten med den Evige, den store skaperen som elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn for å dø på et kors for en fortapt menneskehet.
            Skarer av mennesker snubler seg fram i mørket idet de speider ut etter et lys som kan vise dem den himmelske vei.  Så mange ganger søker de forgjeves, de snubler og faller i syndens mørke, de synker i bekymringer, frykt, angst, ensomhet, sykdom og forvirring.
            Mange har forsøkt å begynne et nytt liv, de har tatt seg sammen, men de har funnet ut at når prøvelsene og fristelsene kom, vek deres styrke, og de er igjen på det samme sted de prøvde å streve seg bort fra.  Deres stilling kan nå karakteriseres som fullstendig forvirring, de vet ikke hvor de skal vende seg.
            Kjære leser!  Kanskje du er en av disse ulykkelige sjeler.  Da må du lese disse linjene nøye, for jeg har gode nyheter til deg.  Det finnes balsam i Gilead for din sjel som er syk av synd.  Det finnes fremdeles forløsning for den bundne, seier for den som har lidd nederlag, fred for den fredløse, helbredelse for den syke og frelse for den fortapte.
            DET FINNES HÅP FOR DEG!  Jesus tilbyr deg liv.  Det finnes tilgivelse og lykke for deg.  Se hen til Jesus, troens opphavsmann og fullender.  Se på Jesus, den mektige overvinneren, se på Jesus, verdens Frelser.  Se ikke på din synd.  Se på Jesus, se ikke på din håpløshet, fortvilelse og usikkerhet.  Se på Jesus.  Se ikke på din sykdom, sorg og ensomhet.  Se på Jesus.  Se ikke på dine venner eller andre kristne som har sviktet, men se på Jesus, han vil aldri svikte deg.
            Bibelen sier:  “Vend eder til meg og bli frelst, alle jordens ender!  For jeg er Gud, og ingen annen.”
            Det er bare en måte å bli frelst på, og det er gjennom Jesus Kristus, den levende Guds Sønn!
            Jesus sier:  “Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.”
            “Jeg er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.”
            DET ER BARE EN VEI TIL GUD OG DEN VEIEN ER JESUS.  Det er bare en dør til Gud og den døren er Jesus.  Det finnes ingen annen dør.  Muhammed, Buddha, paven, et kirkesamfunn - ingen av disse kan åpne himlenes rike for deg - bare Jesus Kristus.  Han som kom fra himmelen, han som døde på korset og stod opp igjen fra de døde, han er i stand til å tilgi deg, frelse deg og føre deg inn i Guds rike.
            Apostelen Peter sier:  “Og det er ikke frelse i noen annen, for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst”.  Der har du det igjen.  Det eneste navn som kan bringe frelse, velsignelse og utfrielse er det mektige Jesunavnet!
            Engelen sa til Josef:  “...og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder”.  I Rom. 10,13 leser vi:  “...for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”.
            Fangevokteren i Filippi stilte det samme spørsmål som mange stiller i dag, og han fikk et klart svar:  Han ble omvendt, hans liv ble forvandlet.  HAN MØTTE MESTEREN!  Du kan også få møte ham.  Der i fengslet ropte han ut:  “Herrer!  hva skal jeg gjøre for å bli frelst!”  Paulus svarte:  “Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus”!  Han trodde på Jesus Kristus og ble frelst.  Du kan gjøre det samme!  Men kanskje du spør:  “Hvordan kan jeg tro?  Hva må jeg gjøre?  Hvor skal jeg begynne?  Jeg er glad for at du stilte spørsmålet, for jeg kan svare deg fra Guds ord.  Her kommer det du må gjøre for å bli frelst:
1.        ANGRE SYNDENE DINE.
Se deg selv slik som du virkelig er, fortapt og tilintetgjort - uten håp.  Se Guds hellighet, og vær oppmerksom på at du har syndet mot den Allmektige.  Sørg over syndene dine, hat dem og vær villig til å bli kvitt dem.  Dine synder har fordømt deg, dine synder har skapt skilsmisse mellom deg og Gud.  Bibelen sier at alle har syndet og fattes Guds ære.  I Esaias 53,6 står i tillegg at “vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot alles våre misgjerninger ramme ham”.
GUD HATER DIN SYND - MEN HAN ELSKER DEG!  Han ønsker å redde deg ut fra syndene dine.  Du må bli villig til å overgi deg til ham - helt og fullstendig, og du må vende deg bort fra all dine urettferdighet!.
2.        BEKJENN DINE SYNDER FOR GUD.
“Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”  Fortell Gud at du er en synder og at du ikke kan frelse deg selv.  Be Gud vise miskunnhet mot deg og be ham tilgi deg.  Bekjenn for Gud at ingen kan frelse deg - uten Jesus!  Bekjenn for God at du tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og at han døde på Golgata kors for dine synder og at han stod opp fra de døde og at han er i stand til å frelse deg!
3.        MOTTA JESUS KRISTUS SOM DIN FRELSER.
            Si til Gud at du tar imot hans nåde og at du nå, ved troen på Guds ord, mottar Jesus Kristus i ditt hjerte og ditt liv.  “For av nåde er i frelst, ved tro, og det er ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.”  Frelsen er helt og fullstendig fri.  DU KAN IKKE ARBEIDE FOR DEN, du kan ikke betale for den.  DEN ER FRI - du tar imot frelsen fra Gud.
            Etter at du har bedt til Gud om tilgivelse, så må du tro at han har hørt din bønn og tilgitt deg dine synder.  Det er det vi kaller TRO.  Du sier det er vanskelig å tro.  Nei, det er det ikke.  Hvis du tror at Gud sa sannheten og at Bibelen er Guds ord, og du gjør det som Gud sier du skal gjøre i sitt ord - SÅ GJØR HAN DET HAN HAR SAGT HAN SKAL GJØRE!
            Hvis du har bedt synderens bønn, dersom du har bedt Gud tilgi deg, da har han tilgitt deg.  Hans ord er sannhet, og dersom du er tilgitt, da er du frelst, dersom du fortsetter å gå på hans vei.  Tro det og begynn lovprisningen og tilbedelsen til Gud NÅ!
            Men, sier du, jeg merker ingen forskjell - jeg føler ikke at jeg er frelst.  Du er ikke frelst ved dine følelser.  Det er troen på GUDS ORD som frelser deg.  Dersom Gud har sagt det, så er det sant enten du føler deg frelst eller ikke.
            Dersom du på den annen side står på Guds ord og i tro tar imot frelsen som Gud tilbyr deg, da vil du føle annerledes.  Du tror før du begynner å føle.  Følelsen av renselse, tilgivelse og visshet kommer etter at du har trodd Guds ord og bekjent Jesus Kristus som din Frelser.  Jesus sier at den som kommer til ham vil han ikke stølte ut.  Han har tatt imot deg.  DU ER FRELST.  Pris skje Gud!  Løft dine hender til Gud i fullstendig underkastelse og lydighet og si:  “Takk, Jesus, at du har frelst min sjel”.  Pris ham og tilbe ham for det han har gjort for deg.  Nå har du gått over fra døden til livet, ditt navn er nå blitt skrevet i livets bok hos Lammet.  Englene gleder seg i himmelen over denne store seier over djevelen, idet Gud har revet din sjel ut fra djevelens gap!
            Nå kan du gå og fortelle noen om Jesus.  Fortell noen hva Gud har gjort for deg.  “...for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst.  For med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse”.
            Søk Herren og be ham fylle deg med den Hellige Ånd og ild og gi deg kraft til tjeneste.  Les Bibelen hver dag, be, vitne for folk om Jesus Kristus og gå til en menighet hvor forstanderen og medlemmene tror på hele Bibelen, tror på et hellig liv og atskillelse fra verden, en menighet som tror på forbønn for syke, og hvor de lengter etter å se de fortapte bli frelst.  MÅ GUD VELSIGNE DEG!

W

1 comment:

  1. Hi ! here you can download Velsignelsene Av Den Velsignede Fodselen Til Den Hellige Profeten , a most authentic and renowned Islamic Book.
    http://www.dislamicbooks.com/2015/12/download-velsignelsene-av-den.html
    The book is also available in English, Urdu and other Languages.

    ReplyDelete