Thursday, July 16, 2015

En stor takk til Arne og Astrid Tumyr for deres vedunderlige oppgave som de har brukt for å få denne kraftige artikelen oersatt til så bra norsk.! - Din bror Max Solbrekken

DEN HELLIGE ÅNDS ILD:
NØKKEL TIL VEKKELSE
Et desperat rop til Gud om hjelp –
Av Pastor Max Solbrekken D.D.
«Gid Du ville sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for Ditt åsyn, som når
ILDEN setter tørre kvister i brann og får vannet til å KOKE for å kunngjøre Ditt NAVN for dine motstandere, så folkene skalv for Ditt åsyn.» (Jes 64: 1)
I sin kraftige bønn til den Allmektige Gud om hjelp til å bringe Israel tilbake som en nasjon av anger og rettferdighet, brukte Profeten Jesaja ord som «som når ILDEN setter tørre kvister i brann» og «får vannet til å KOKE».
Jesaja var nidkjær for Sin Gud og ønsket at de gudløse nasjoner skulle gi ære til Den Allmektige. En Vekkelse av Rettferdighet blant Hebreerne ville også ha en gudommelig, moraliserende effekt på hedningsnasjonene!
Han ville kjent til ELIAS, den store profeten, som brakte Israel tilbake til tilbedelsen av Jehova. Han hadde utfordret Ba’als profeter til et oppgjør på Karmelfjellet. Den store profeten erklærte: «Den Gud som svarer med ild; la Ham være Gud.» Israel ville da KJENNE den sanne og Levende Gud!
Elias ba: «Svar meg Herre! Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg! Da falt Herrens ILD ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften.
«Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: HERREN, Han er Gud! HERREN, Han er Gud!» (1Kong 18: 37-39)
UTSLUKK IKKE DEN HELLIGE ÅNDS ILD!
Den Hellige Bibel sier: «For vår Gud er en fortærende ild.» (Heb 12: 29) Hvor Han enn er, er der alltid Ild! Det som skjedde på Karmelfjellet var forventet. Gud støttet alltid sine profeter som talte sannhet i Hans Navn. Og Han benyttet ofte ILD til å demonstrere Sin makt og bringe Sin vilje til å virke omkring på jorden!
PAULUS formante Kirken: «Utslukk ikke Ånden.» (1Tess 5:19). Han sa egentlig, «Utslukk ikke Åndens ILD» eller «Utslukk ikke Åndens FLAMME.»
Han kjente tilbøyeligheten i menneskelig kjødelighet og stolthet, til å ville gjøre alt selv, og å være selvhjulpne! Ilden kan slukne av seg selv hvis den ikke blir påfylt brensel og får tilført oksygen. Vi må passe vår åndelige ild, ved alltid å være full av Den Hellige Ånd!
HOWELL HARRIS, (1714-1773) prekte i store friluftsmøter i Wales. I to år vandret han 400 norske mil i løpet av korstogene. I tjue år hadde han forkynt i Wales. Han fortalte: «En brann var tent i min sjel, og jeg var ikledd kraft…Jeg kunne talt til Kongen hadde han vært i nærheten…slik kraft og slik autoritet følte jeg.»
Det ble fortalt, ordene strømmet brennende hete fra predikantens hjerte. Han kunne fortsette slik, øse ut gamle og nye temaer i omkring 2, 3, endog 4 timer. Under kraften av Den Hellige Ånd, ble hjerter brutt og det var ikke uvanlig for folk å komme i slik nød at de ropte til Gud om nåde mens han talte. Tjue tusen mennesker var tilstede i hans begravelse.
WILLIAM BOOTH og hans hustru Catherine grunnla Frelsesarmeen i 1865. De valgte som slagord, ‘Blod og Ild’, som henviser til Jesu Kristi BLOD utgytt som tilgivelse for synder og Ild som henviser til Den Hellige Ånds ILD. Han erklærte: «Tilbøyeligheten til ild er å dø ut; pass på ilden på ditt hjertes alter. Enhver som har stelt et ildsted vet at det trenger å bli rørt om i av og til.»
I 1892 skrev William Booth den velkjente salmen, ‘SEND THE FIRE’, Den er full av Evangelisk Sannhet, Bibelsk Lære og Stor Oppdragspåminning. Du kan føle Guds nærvær ved å lese ordene og Den Hellige Ånds ild brenner når den blir sunget!

SEND THE FIRE………………………….SEND ILDEN
Thou Christ of burning, cleansing flame, ……………Du Kristus av brennende, rensende flamme
Send the fire, send the fire, send the fire!.....................Send ilden, send ilden, send ilden!
Thy blood-bought gift today we claim,……………….Din blodkjøpte gave idag vi krever,
Send the fire, send the fire, send the fire!.....................Send ilden, send ilden, send ilden!
Look down and see this waiting host,…………………Se ned og se denne ventende skare,
Give us the promised Holy Ghost;…………………….Gi oss Den lovede Hellige Ånd;
We want another Pentecost,…………………………...Vi ønsker en Pinse til,
Send the fire, send the fire, send the fire!......................Send ilden, send ilden, send ilden!

God of Elijah, hear our cry;……………………………..Elias Gud, hør vårt rop;
Send the fire, send the fire, send the fire!.........................Send ilden, send ilden, send ilden!
To make us fit to live or die,……………………………...Å gjøre oss i stand til å leve eller dø,
Send the fire, send the fire, send the fire!.........................Send ilden, send ilden, send ilden!
To burn up every trace of sin,……………………………Til å brenne opp ethvert snev av synd,
To bring the light and glory in,………………………….Til å bringe lyset og herligheten inn
The revolution now begin,……………………………….Revolusjonen begynner nå,
Send the fire, send the fire, send the fire!........................Send ilden, send ilden, send ilden!

‘Tis fire we want, for fire vi plead,……………………..Denne ilden ønsker vi, om ild trygler vi,
Send the fire, send the fire, send the fire!........................Send ilden, send ilden, send ilden!
The fire will meet our every need,………………………Ilden vil oppfylle alle våre behov,
Send the fire, send the fire, send the fire!........................Send ilden, send ilden, send ilden!
For strength to ever do the right,                     …………Til styrke for alltid å gjøre det rette,
For grace to conquer in the fight,………………………Til nåde for å seire i striden,
For pow’r to walk the world in white, ………………....Til makt for å vandre verden i hvitt,
Send the fire, send the fire, send the fire!.......................Send ilden, send ilden, send ilden!

To make our weak hearts strong and brave,…………Å gjøre våre svake hjerter sterke og tapre
Send the fire, send the fire, send the fire!.....................Send ilden, send ilden, send ilden!
To live a dying world to save,………………………….Til å leve for å frelse en døende verden,
Send the fire, send the fire, send the fire!......................Send ilden, send ilden, send ilden!
Oh, see us on Thy alter lay……………………………..Åh, se oss på Ditt alter ligge
Our lives, our all, this very day;……………………….Våre liv, vårt alt, denne dagen i dag;
To crown the off’ring now we pray,…………………...Å krone ofringen ber vi om nå,
Send the fire, send the fire, send the fire!......................Send ilden, send ilden, send ilden!

Den ene tingen vi IKKE må gjøre, er å lite på vår egen visdom og styrke! Vi må aldri tenke at vi kan gjøre Guds arbeid selv, uten å stole helt på Den Hellige Ånd! Den store Apostelen var klar over at den Velsignede Hellige Ånd lett kunne bli sorgfull (Ef 4: 30,31) og marginalisert. Dette er en alvorlig feil for Menighetenes del i dag!
GUD RYSTET NEWFOUNDLAND!
I 1968, rystet våre korstog sammen med Pentecostal Assemblies of Newfoundland, Central district, da tusener deltok i nattlige møter i omkring en måned. I et ‘live’ intervju over Newfoundland’s Radio Network ble intervjueren beveget av DEN HELLIGE ÅND og spurte om jeg kunne bruke de ti gjenstående minutter til å svare på følgende spørsmål: «Hva er det største mistak Kirken har gjort i løpet av 2000 år?»
Jeg svarte: «Det største mistak som Kirken har gjort i dens nærmere 2000 års lange historie er tofoldig: Nummer en: De har tatt ledelsen av Kirken ut av hendene til DEN HELLIGE ÅND og lagt det i hendene på dødelige alene, og Nummer to: De har vraket Guds ord, den Hellige Bibel, som Han (Den Hellige Ånd) har salvet.»
Etter at jeg avsluttet, inviterte jeg alle lytterne til å be Frelsesbønnen med meg. Da vi gikk sammen mot hovedinngangen, kom Bestyreren og en assistent hurtig gående mot meg. Jeg spekulerte på om de ville ‘kaste meg ut’  fordi jeg hadde fått deres hoved-kommentator og intervjuer til å bryte sammen da vi var på luften.
Men, NEI! De fortalte : «Alle linjene er blokkert, Sytti tusen personer har lyttet. Vår Televisjon Stasjon er over gaten. Vær så snill, gjør det samme over der. De venter på deg nå!
De to viktigste sakene Menighetene trenger i dag er Guds Kraft og Guds Ild! Jesus Kristus, Kirkens Overhode lovet: Men dere skal få KRAFT idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være Mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. (Apg 1: 8)
Og DØPEREN JOHANNES erklærte: «Jeg døper dere med vann, men Han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke en gang verdig til å løse Hans skorem. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ILD. (Luk 3: 16)
Han talte om Jesus, Døperen i Den Hellige Ånd og Ild! Han ville fullføre to store ting: Utgyte Sitt hellige blod på Korset for verdens synder, og Døpe Sin Menighet med Den Hellige Ånd og Ild!
Når jødene hørte han si disse orden, da visste de at noe spesielt ville skje i deres nasjons åndelige liv. Når Gud utvalgte Israel, gjennom hvilken Han ville sende Messias, kalte Han ABRAHAM til å være Far for nasjonen. Herren lovet ham en sønn, enda Sara var ufruktbar. Etter at omkring tjuefem var gått skjedde miraklet, og Isak ble født.
GUD KALLER ABRAHAM VED ILD!
Det Hellige Ord sier: «Og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende ovn, og LUENDE ILD for fram mellom offerstykkene. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har Jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat.» (1M 15: 17,18)
Den HELLIGE ÅND var tilstede i ILDEN denne natten, fylt med ærefrykt, da den Allmektige åpenbarte Abram Sin overnaturlige makt. Senere forandret Gud Abrams navn til Abraham og stadfestet den evigvarende pakt Han gjorde med Nasjonen Israel. Han hadde bekreftet PAKTEN med blod, som ble symbolisert ved omskjærelsen av alle mannlige, og gjennom Den Hellige Ånd tilstedeværelse i den LUENDE ILD.
Bibelen sier: «Slik står det skrevet: Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne – den Gud som han trodde på, Han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til.
Mot håp trodde han med håp, for han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli. Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd, han var jo snart HUNDRE år – og på at Saras morsliv var UTDØDD.
Men på Guds LØFTE tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var Han og mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet.» (Rom 4: 17-22)
GUD KALLER MOSES VED ILD!
Etter at Hebreerne hadde vært i Egypt i fire hundre år, brakte Gud dem inn i et land som fløt med melk og honning, som Han hadde lovet Abraham. Han kalte sin utvalgte leder ved ILD. Moses hadde ved Guds beskyttelse overlevd Egypternes folkemord av Hebraiske guttebarn, og blev endatil adoptert av Faraos datter.
Da Moses var ‘blitt voksen’, drepte han en Egypter som mishandlet en Hebraisk slave. Og da han fryktet for Faraos represalier, flyktet han til landet Midian hvor han ble gjeter. Etter førti år i ørkenen, var Moses beredt til å lede Israels barn til det lovede land. Gud ville fullføre Sitt løfte til Abraham!
Bibelen forteller: Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens Engel seg for ham i en FLAMMENDE ILD , midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp.
«Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: MOSES, MOSES! Og han svarte: Ja, her er jeg. Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det sted du står på er hellig grunn.
Så sa Han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa: Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet de lider.
Nå er jeg STEGET NED for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land som flyter med melk og honning…» (2M 3: 1-8). Guds Engel var ingen annen enn Guds Sønn, i en egen skapning åpenbarte Guds sønn seg som ‘Paktens Engel’!
Gud sa at Han hadde SETT Sitt folks lidelser, Han hadde HØRT deres rop om hjelp og Han VISSTE om deres sorger. Han skulle UTFRI Sitt folk fra Egypts slaveri, og Han utnevnte Moses , Faraos datters adopterte sønn, til å BEFRI dem og lede dem inn i landet som flyter med melk og honning!
Herren hadde forberedt Sin mann! Moses hadde tilbrakt førti år som sauegjeter. Han var skikket til å lede en opprørsk nasjon av slaver til å tilbringe sine neste førti år i villmarken. Etter at han hadde hørt GUDS STEMME, og sett den BRENNENDE TORNEBUSKEN, ble hans liv forandret, og han ble den Store Lovgiver under Gud, som gav Israel og verden ‘De Ti Bud’, som British Common Law, som brukes av alle siviliserte og demokratiske nasjoner, stammer fra.
Uheldigvis, på grunn av Hebreernes opprørskhet, gjorde han en stor feil ved å slå to ganger på KLIPPEN i stedet for bare å tale til den. Gud ble vred på Moses og stengte ham ute fra å komme inn i Løftetslandet. Klippen var et bilde på Kristus! (4M 20: 10-12;1Kor 10: 4) Hans DØD var endelig. Han behøves ikke å bli slått igjen!
Etter at Egypts ti Guder hadde mottatt ti kraftige landeplager, kunne Moses føre Israels barn ut av slaveriet i Egypt, ledsaget av en ‘mektig hånd’; en skystøtte om dagen og en ILDSTØTTE om natten. Den Hellige Ånd ledet dem, og beskyttet dem!
«Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten.» (2M 13: 21,22).
GUD KALLER SALOMO VED ILD!
Endog Elias er kalt ‘Ildprofeten’, kommer Gud alltid ned i ILD når det blir gjort ofringer i Hans Navn. Går vi tilbake til Kain og Abels ofringer ved inngangen til Edens Hage, leser vi: «Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så Han ikke». (1M 4: 3-5)
Hvorfor så Herren til Abels offer, men ikke til Kains? Når Adam og Eva hadde syndet innførte Gud øyeblikkelig systemet med ofring. Han drepte et uskyldig dyr som skulle være deres stedfortreder. Blodet skulle sone deres synder og skinnet skulle kle dem.
Hvordan kunne Kain vite at Gud ikke var tilfreds med hans offer av «markens grøde»? Den HELLIGE ILD som brente opp Abels offer, brente IKKE opp Kains blodløse offer! ILDEN falt alltid når Gud var tilfreds med offeret!
Salomo gjenfortalte til Israel historien om Guds handlemåte mot David og hans undersåtter når han innviet tempelet, og Salomo bad en mektig bønn full av ærefrykt, til Gud. (2Krøn 6: 14-42)
Som ventet, falt ILDEN. Her følger Det Hellige Ords beretning om denne viktige begivenheten: «Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ILD ned fra himmelen og fortærte brennofferet og slaktofrene, og Herrens HERLIGHET fylte Huset. Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens Hus, for Herrens herlighet fylte huset.
«Alle Israels barn så hvordan ilden falt, og Herrens HERLIGHET kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden, og tilbad og lovet Herren, fordi Han er god, og Hans miskunnhet varer til evig tid.» (2Krøn 7: 1-3)
Herren sa: Når Jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når Jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når Jeg sender pest iblant Mitt folk, og så Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, YDMYKER seg og BER og SØKER Mitt åsyn, og OMVENDER seg fra sine onde veier, da vil Jeg HØRE i himmelen og TILGI deres synd og lege deres land.» (2Krøn 7: 13-14)
GUD KALLER JESAJA VED ILD!
Jesaja var omkring atten år gammel da kong Ussia døde. Han gikk inn i tempelet for å søke Gud, og visste ikke hva som ville skje i nasjonen. Det var da Den Hellige Ånd viste seg. Bibelen forteller:
«I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av Hans kåpe fylte templet. Serafer stod omkring Ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han.»
Hvilken opplevelse denne mannen hadde, da han faktisk så Guds Sønn i hele Sin herlighet. Han så Herren sitte på en trone. Han så Serafene som dekket sine ansikter og føtter i Guds nærvær og hørte dem rope, Hellig er Herren!
«Og den ene ropte til den andre og sa: HELLIG, HELLIG, HELLIG er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av Hans herlighet. Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk.
«Da sa jeg: Ve meg! Jeg er FORTAPT, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett Kongen, Herren, hærskarenes Gud.»
Guds hellighet gjorde at Jesaja ropte: «Jeg er en synder. Jeg er fortapt. Jeg bor iblant et syndig og urent folk, og mine øyne har skuet den tre ganger Hellige Gud I den Allmektige Guds nærhet følte profeten sin intethet, svakhet og syndighet, og han ropte om nåde! Å, hvor vi må ha ærbødighet for den Allmektige Gud!
«Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde EN GLØDENDE STEIN i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din SYND er SONET. Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal Jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!» (Jes 6:1,8)
Den Hellige Ånd var i ILDEN som rørte ved profetens lepper! Når den GLØDENDE STEINEN fra det hellige alteret rørte ved den unge mannens lepper, mottok han forsikringen om at hans synder var sonet. Og han hørte med en gang Herrens stemme kalle ham til tjeneste!
Profeten Jesajas Bok er kalt ‘Det Gamle Testamentets Evangelium’, og enhver doktrine om Jesus finnes i denne boken! Det inkluderer jomfrufødselen (7: 14); Kristi Guddommelige Navn som ble gitt Ham (9: 6) Guds Ånder som hvilte på Ham (11: 1,2) Satans nederlag ved Kristus (14: 12,17) De dødes oppstandelse og dommen (26. 19-21) og Dåpen i Den Hellige Ånd (28: 11,12)
FADERENS LØFTE!
«. Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt Meg, sender Jeg også dere. Og da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd.» (Joh 20: 21-22)
«Når TALSMANNEN kommer, Han som jeg skal sende dere fra Faderen, Sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, Han skal vitne om Meg. Men jeg sier dere Sannheten: det er til gagn for dere at Jeg går bort. For dersom Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går Jeg bort, da skal Jeg sende Ham til dere.
«Og når HAN KOMMER, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg. Om rettferdighet, fordi Jeg går til Faderen, og dere ser Meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste (Satan) er dømt.
«Men når Han kommer, SANNHETENS ÅND, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale av Seg Selv, men det Han hører skal Han tale, og de kommende ting skal Han forkynne dere.
«Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av Mitt og fortelle til dere. Alt det som Faderen har, er Mitt. Derfor sa Jeg at Han tar av Mitt og forkynner for dere.» (Joh 14: 26; 15:26; 16: 7-11, 13-15)
DEN HELLIGE ÅNDS ILD FALLER!
Den Hellige BIBEL beretter om Den Hellige Ånds komme Pinsedag, ti dager etter at Jesus steg opp til Himmelen og femti dager etter Jesus oppstandelse fra de døde. Lukas skriver:
«For dem fremstilte Han seg levende med mange beviser, etter Han hadde lidt. I førti dager viste Han Seg for dem og talte om det som hører Guds Rike til. Da Han var sammen med dem, bød Han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa Han, har hørt om av Meg.
«For Johannes døpte med vann, men dere skal bli DØPT med Den Hellige Ånd, ikke mange dager heretter. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være Mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende…» (Apg 1: 3-5,8)
Mer enn fem hundre brødre så Kristus på en gang i Galilea etter Hans oppstandelse fra de døde (1Kor 15: 6) og jeg er sikker på at alle hadde hørt Hans befaling om å VENTE i Jerusalem på det som Faderen hadde lovt; Den velsignede Hellige Ånd, for å gi dem kraft til å tjene Ham!
SPØRSMÅLET er, «HVORFOR ventet ikke alle på at Den velsignede Hellige Ånd skulle komme med Sin store kraft? Og er dette et mønster vi ser i Kristne menigheter av troende i dag, med mange som ikke ønsker Hans tilstedeværelse inntil de er fylt med Den Hellige Ånd? Dette er latskap, en mangel på begjær etter Gud, eller rett og slett uvitenhet hos Pastorer som har kommet ut fra Bibelskole eller presteseminar lik så mange pølser som har kommet ut fra Schneiders Kjøttindustri.
Hvor var de 380 som hadde blitt bedt om å vente på det som Faderen hadde lovt? Tilsynelatende var de for travelt opptatt, eller for redde, eller følte de ikke var gode nok og at de ikke behøvde denne ‘bråkete, tunge-talende religionen’. Tenk på hva de gikk glipp av: Den velsignede Hellige Ånd komme inn i dem med Sin kjærlighet, barmhjertighet, nåde og kraft!
Bibelen forteller: «Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob.
«Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og Hans brødre… Det var samlet en flokk på omkring et hundre og tjue.» (Apg 1: 13-15)
TUNGER LIKESOM AV ILD!
Og da Pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra Himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem TUNGER likesom av ILD, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
«Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden gav dem å tale. Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!
«For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de Siste Dager, sier Gud, da vil Jeg utgyte av MIN ÅND over alt kjød.
Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over Mine treller og trellkvinner vil Jeg i de dager UTGYTE av MIN ÅND, og de skal tale profetiske ord. Og det skal skje: hver den som PÅKALLER Herrens Navn skal bli FRELST. (Apg 2: 1-4, 14-21)
Jesus holdt Sitt løfte: «Og se, Jeg sender over dere det som Min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det Høye. (Luk 24: 49): Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal være hos dere for evig,
SANNHETENS ÅND, som verden ikke kan få, for den ser Ham ikke og kjenner Ham ikke. Dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, Jeg kommer til dere.
«Men TALSMANNEN, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i Mitt Navn, Han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som Jeg har sagt dere.» ( Joh 14: 16-18,26)
Kirken ble født på Pinsedag da Gud gav Sin Hellige Ånd til omkring hundre og tjue sultne sjeler! Igjen beveget Han seg med ILD!
«Og da Pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
«Og det viste seg for dem tunger likesom av ILD, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte og tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.» (Apg 2: 1-4)
Og hva ble resultatet? Etter at Peter hadde sagt frem sitt Pinsebudskap, ropte mange: «Hva skal vi gjøre brødre?» Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Apg 2: 38,39)
BRENNENDE I ÅNDEN!
PAULUS skrev: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne. (Rom 12; 1,2)
Til sin liste av tjenester til lederskap av Menigheten tillegger han: «Brennende i Ånden, tjen Herren! (Rom 12: 11)
Hvordan holder en seg BRENNENDE i Ånden? Svaret er i total innvielse til Jesus Kristus, og å adlyde Hans Hellige Ord, og være fylt med Hans HELLIGE ÅND! Det er i komplett innvielse til Hans Legeme, Menigheten, og utvidelsen av Hans Kongedømme!
BIBELEN sier: «For at vi skulle være til pris for Hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I Ham har også dere, da dere fikk høre Sannhetens Ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til INNSEGL Den Hellige Ånd som var lovt, Han som er PANTET på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.» (Ef 1: 12-14)
«Og gjør ikke den Hellige Ånd sorg, Han som dere har fått som segl til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær GODE mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus! (Ef 4: 30-32)
Disse versene beviser at når en troende er født på ny ved Guds Ord og Den Hellige Ånd (1Pet 1: 23) og mottar den Mektige Dåpen i Den Hellige Ånd, har han sitt INNSEGL til forløsningens  dag.
DEN HELLIGE ÅND ER GITT OSS SOM PANT!
Vi er trygg i Jesus når vi gir oss selv helt i anger og tro til Ham og mottar Dåpen i Den Hellige Ånd. Ordene ‘PANTET på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning…’ betyr at han vil holde oss i sikkerhet og beskytte oss inntil vårt liv på jord er over og vi er i vår evige bolig! Vi har blitt kjøpt ved det dyrebare Kristi BLOD. (1Kor 6: 20) og er PANTSATT inntil vi ser Ham ansikt til ansikt i Herlighet!
Den Hellige Ånd er Garantisten for vår frelse; dette betyr selvfølgelig at vi må fortsette å tro på, og å stole på, Jesus Kristus som vår Herre og Frelser! Der er stor GLEDE i Den Hellige Ånd og Bibelen forteller oss:
«Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid. For dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje! DRIKK dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli FYLT av ÅNDEN» (Ef 5:14-18)
Historien viser at bare ved å følge denne hellige rettesnor er en vekkelse av rettferdighet mulig. Ned gjennom tidene har vi sett dette mønsteret gjenta seg: Anger av synd, mottakelse av Guds tilgivelse, å bli fylt av Den Hellige Ånd, inderlig bønn og forbønn, tilsynekomst av en Ånd av kjærlighet og medlidenhet, og sjeler vunnet for Kristus!
I sin bok «Når Ånden kom» (1928) skriver den Moraviske Evangelisten JOHN GREENFIELD: En bestemt forfatter har uttalt om den Apostoliske Menighet i Jerusalem: ‘Før tretti år var gått etter Kristi død, hadde Hans etterfølgere spredt seg fra Palestina gjennom Syria; gjennom nesten alle distriktene av Lilleasia; gjennom Grekenland og øyene i Egeerhavet, kysten av Afrika, og endog til Italia og Rom’
Og ved slutten av det første århundre kunne i sannhet JUSTINUS MARTYR bekrefte: Der er ikke en nasjon, hverken Gresk eller barbarisk, eller av et hvilket som helst annet navn, enda blant de vandrende stammer eller de som lever i telt, hvor bønner og takksigelser ikke blir gitt til Faderen og Skaperen av Universet i navnet til den korsfestede Jesus. »
John Greenfield skriver: «Etter å ha sprunget ut fra det store arbeidet og martyrdøden til den store Bøhmiske reformator, JAN HUS, hadde ‘Brødrene’ gått igjennom århundrer med forfølgelse. Mange hadde forseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod.
«Fengsling, tortur og forvisning hadde forårsaket at de forlot sine fedres hjem og søkte tilflukt i Tyskland, hvor en ung kristen adelsmann, Grev Zinzendorf, hadde tilbudt dem  tilfluktsted på sine eiendommer i Sachsen. De  kalte sitt nye hjem Herrnhut, Herrens vakt. Og fra dette stedet ble de, etter dåp i Den Hellige ånd, verdens evangelister og misjonærer.»
DEN STORE MORAVISKE VEKKELSEN!
Den Moraviske (Mähren) Menigheten mottok en mektig dåp i Den Hellige Ånd i Herrnhut, Tyskland, den 13de August 1727.   Forsamlingen på omkring 300 forfulgte Kristne fra forskjellige trossamfunn, som var gitt fristed av Grev Zinzendorf, sluttet med å kritisere hverandre og begynte med inderlig bønn, og alle ble fylt med Den velsignede Hellige Ånd.
I løpet av de første 30 år etter deres åndelige Pinse utbredte de Evangeliet om Frelse gjennom Lammets Blod, ikke bare til nesten alle land i Europa, men også til mange hedenske nasjoner i Amerika, Nord og Syd, Asia og Afrika, Vest India og Grønland.
Greenfield skriver: «Femti år før begynnelsen av moderne Fremmed Misjon ved WILLLIAM CAREY, ledet den Moraviske Menighet veien inn til hedenske nasjoner, både ved forskrift og eksempel.
Deres Engelske tidsskrift, ‘Periodical Accounts’ (‘Periodiske Regnskaper’) inspirerte Dr. Carey, og i et møte med sine Baptist brødre kastet han en kopi av tidsskriftet på bordet med disse minneverdige og historiske ordene: «Se hva Moravierne har utrettet! Kan vi ikke følge deres eksempel og i lydighet til vår Himmelske Mester gå ut i verden, og forkynne Evangeliet til hedningene?»
Den 27. August, 1727 startet en ‘rundt-klokken’ bønnekjede som bestod i 100 år! Den velkjente tyske historiker, og forfatter av ‘Protestantisk Misjon’, Dr. Warneck bekrefter: «Denne lille Menigheten har i løpet av tjue år skapt i stand flere misjonsoppdrag enn hele den Evangeliske kirke har gjort i løpet av to århundrer.»
DET ER JESUS, BARE JESUS!
«Matthew Henry’s kommentar, med denne uttalelse: « Når Gud har til hensikt å gi stor nåde til Sitt folk, er det første Han gjør å sette dem i bønn.», ble oppfylt i deres tilfelle. Han sendte dem også en menneskelig leder og befrier i person av den unge tyske adelsmannen GREV ZINZENDORF, som vennlig tilbød dem et fristed på sine egne eiendommer.
Denne gudfryktige ungdom, og dette fremragende geni, hadde blitt guddommelig forberedt til sin store gjerning av åndelig lederskap. Da han ble omvendt i sin tidlige barndom, forfattet og signerte han som fireåring følgende pakt: «Kjære Frelser, bli Du min, og jeg vil bli din.» Han hadde valgt som sitt livs motto den nå så kjente bekjennelsen: Jeg har en pasjon: Det er Jesus, bare Jesus.»
Dette lederskapet var så effektivt og fruktfullt at den skotske professor BINNIE to århundrer senere uttalte: «Det vil ikke være å gå for langt å påstå at Grev Zinzendorf gjorde mere enn noe annet menneske til å befri det Attende Århundre fra anklagen om ufruktbarhet, med hensyn til evangelisk opplæring og arbeid.»
JOHN WESLEY, som grunnla Metodistkirken, ble omvendt til Kristus gjennom det kraftige vitnesbyrdet og tjenesten til Moravierne! Kjære venner, la oss følge deres eksempel og begynne og BE inntrengende brennende og effektivt!
PLANTEGNINGEN FOR VEKKELSE!
GEORGE FOX (1624-1691) erklærte: «Herren har sagt til meg: Hvis bare en mann eller en kvinne ble reist opp ved Hans kraft til å stå i den samme ånd som apostlene og profetene var i, ville denne mannen eller kvinnen skake opp hele landet milevis omkring.»
WILLIAM BOOTH sa: «Gå til de fortapte og gå til de verste!»
JOHN WESLEY bad: «Gi meg 100 mann som ikke elsker annet enn Gud og frykter intet uten synd, og jeg bryr meg ikke det grann om de er geistlige eller legmenn; slike alene vil kunne skake helvetes porter og oppføre Himlenes Rike på jorden, Himlenes Rike på Jorden.»
GEORGE WHITEFIELD bad: «Å’ Gud, gi meg sjeler, eller ta min!»
JOHN KNOX bad: «Å’ Gud, gi meg Skottland, ellers dør jeg!»
MARTIN LUTHER erklærte: «Jeg lever som om Jesus døde i går, stod opp i dag, og kommer igjen i morgen!»
Syv ganger i Johannesevangeliet, kapitlene 14,15 og 16, inviterer Jesus oss til å be, Han erklærer at Gud vil svare våre bønner når vi kommer fram for ‘Nådens Trone’ i Hans Navn! Mitt håp er at skarer av Kristne vil innse at Gud inviterer oss til å be fordi Han fryder seg over å besvare våre bønner!
D..L.MOODY hørte den Britiske predikanten Henry Varley si: «Verden har ennå å se hva Gud vil gjøre med og for og i den mannen som er helt innviet til Ham.» Moody bestemte av hjertet at han ville være denne mannen og Gud brukte ham på en underfull måte i mange år i USA og Storbritannia.
WILLIAM SEYMOUR - sønnen av tidligere slaver – som ble mektig brukt i Azusa Street Vekkelsen i Los Angeles, California (1906-1909) erklærte: «Før jeg møtte Parham var hungeren etter mere av Gud så stor i mitt hjerte at jeg bad i 5 timer hver dag i to og et halvt år. Jeg kom til Los Angeles, og hungeren ble ikke mindre der, men større.»
«Jeg bad til Gud, ‘Hva skal jeg gjøre?’ Ånden sa: ‘Be mere.’ Jeg sa: ‘Men Herre, jeg ber 5 timer om dagen nå.Jeg øket mine bønntimer til sju, og bad videre i ett og et halvt år til. Jeg bad til Gud om å gi meg det som Parham talte om, den virkelige Hellige Ånd og Ild med tunger, med kjærlighet og kraft fra Gud lik Apostlene!»
JONATHON EDWARDS (1703-1758), som er regnet som Amerikas største teolog og kjent for sin preken, ‘Syndere i hendene til en vred Gud’, var en mektig bønnens mann. Han søkte Gud i bønn i omkring 18 timer før han avleverte sine kraftfulle prekener.
Før han prekte sin berømte preken den 8. juli 1741 i Enfield, Connecticut, var Jonathon Edwards i smertefull og intens forbønn i tre dager og netter. Resultatet var overveldende! Mange som hørte ham skalv og ropte om nåde. Andre falt under Den Hellige Ånds kraft. Fem hundre personer ble frelst den dagen.
Edwards var et Innviet kar for Herren. Han sa: «Hvis det ble åpenbart for meg at det noen gang i historien kunne være bare en mann som i alt kunne innfri Guds vilje, ville jeg streve av alle mine krefter for å være denne mannen.»
JONATHAN EDWARDS ropte til Gud: «Gi meg New England ellers dør jeg!» Vekkelsen som fulgte var et resultatet av hans hengivende bønner. Det Gudfryktige eksempel til hans bedende svigersønn David  Brainford, som utholdt mye motstand i å rekke de Amerikanske Indianere, gjorde utvilsomt også et sterkt inntrykk på ham.
ROBERT MURRAY McCHEYNE uttalte: «Menn vender igjen og igjen tilbake til de få som har mestret den åndelige hemmelighet, hvis liv er skjult med Kristus i Gud. Disse er av den Gamle Tids Religion, hengt til Naglene på Korset.»
RICHARD BAXTER erklærte: «Jeg taler lik en døende mann til døende menn. Hver gang jeg preker, preker jeg som om det var siste gang jeg prekte»
ABRAHAM LINCOLN sa: «Jeg ønsker at min predikant skal se ut som om han slåss mot bier, hver gang han preker.»
CALVIN COOLIDGE erklærte: «Amerika ble født i en religiøs vekkelse. Bak denne vekkelsen sto John Wesley, George Whitefield og Francis Asbury.»
FRANKLIN D. ROOSEVELT sa: «Ingen større ting kunne komme til vårt land i dag enn en religiøs åndelig vekkelse… Jeg tviler om der er noe problem, sosialt, politisk eller økonomisk, som ikke ville smelte bort foran ilden til en slik åndelig oppvåkning.»
LEONARD RAVENHILL utfordret: «Den største tragedie er en SYK menighet i en døende verden.» Han anklaget: «Hvis Jesus hadde preket lik mange preker i dag, ville de aldri ha korsfestet Ham».
GENERAL WILLIAM BOOTH talte profetisk når han sa: «Det jeg frykter for det neste århundre er at der vil være: 1). Religion uten Den Hellige Ånd; 2). Kristendom uten Kristus; 3.) Frelse uten gjenfødelse; 4.) Tilgivelse uten anger; 5.) Politikk uten Gud; 6.) Himmel uten Helvete.»
DR. OSWALD SMITH (1948) erklærte i The Fire of God’ (‘Guds Ild’) at han hadde studert livet og tjenesten til store Guds menn som Luther, Knox, Wesley, Whitefield, Finney, Moody og Booth. Hva var deres nøkkel til å nå nasjoner for Gud? Han oppdaget at de alle la hovedvekt på: Synd og Frelse, Himmel og Helvete og Dom!
Ikke lenge før tragedien med Katrina, meddelte Oral Roberts om en visjon Gud hadde gitt ham. Han så en mørk sky henge over USA, og Gud fortalte ham at det ville falle dom over Amerika fordi Hans predikanter ikke prekte Evangeliet. De talte om alt annet, men ikke Evangeliet. Og de talte ikke om Jesu snare komme.
ORAL ROBERTS sa: «Jeg begynte å gråte og å spørre om Gud kunne tilgi meg fordi jeg ikke kunne huske siste gang jeg hadde holdt en hel preken om ‘Jesu annet komme.» Deretter besøkte han predikanter og sa til dem: «Få Guds ild i magen og tal Evangeliet og fortell dem at Jesus kommer snart.»
BILLY GRAHAM ba denne bønnen for mange år siden: «Herre, gjør det igjen! Gjør hva du gjorde når du kalte Apostlene, Gjør hva du gjorde i forbindelse med Pinse. Gjør hva du gjorde for Saulus fra Tarsus, Augustin, Luther, Whitefield, John Wesley og William Booth! Herre, gjør det igjen og hjelp oss til å vinne denne verden for Jesus Kristus!»
KRISTI SISTE BUDSKAP: ANGRE, ELLERS…!
Jesu Kristi siste ord til Sine følgesvenner før Han steg opp til Himmelen er referert til som Den Store Misjonsbefalingen. Dette var Hans ord: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.
«Og disse TEGN skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene (Paulus på Malta), og om de drikker dødelig gift (Pinsepastorer i Sovjetiske fengsler), skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» (Mark 16: 15-18)
De SISTE ORD vår Korsfestede, Gjenoppståtte og Lovpriste Herre sa til Menigheten ble gitt til Johannes på øya Patmos. De var kraftfulle og krevende og til fem av de syv menighetene, Han sa: «ANGRE, ELLERS…!» Dette er meget urovekkende!
I vårt desperate behov etter en ekte vekkelse i Menigheten må vi gå til Jesu Kristi skriv til de syv menigheter i Johannes Åpenbaring. Jeg tror vi kan finne nøkkelen til VEKKELSE i disse versene!
Til Menigheten i LAODIKEA sa Jesus: «Jeg vet om dine gjerninger, at du er verken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av min munn.» (Åp 15,16)
JESUS ADVARER: «Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød - og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,
så råder Jeg deg at du kjøper av meg : Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.
Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg! Se Jeg står for døren og banker. Om nogen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med Meg.» (Åp 3: 17-20)
Selv om fem av syv menigheter Jesus kritiserte trengte å angre seg, var Laodikea den verste. Menigheten i EFESUS, hadde vert modell-menighet seksti år tidligere, da Paulus hadde preket der. Nå ble de beskylt av vår Herre Jesus av å ha «forlatt din første kjærlighet» (Åp 2: 4)
Menigheten i PERGAMUM tillot den alvorlig perverterte Bileams lære så vel som Nikolaittenes lære å få inngrep i forsamlingen. Jesus advarte dem: «Omvend deg! Ellers kommer Jeg snart over deg og vil kjempe mot dem (falske lærere) med Min munns sverd.» (Åp 2: 16)
Til Menigheten i TYATIRA, sa Han: «Men Jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og lærer og forfører Mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» (Åp 2: 20,21)
Til Menigheten i SARDES sa vår Herre: «Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for Min Gud.
«Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal Jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time Jeg kommer over deg.» (Åp 3: 1-3)
Til Menigheten i SMYRNA hadde vår Herre Jesus ingen refsende ord. Han sa: «Dette sier den Første og den Siste, Han som var død og er blitt levende… Vær tro inntil døden, så vil Jeg gi deg Livets Krone.» (Åp 2: 8-10)
Til Menigheten i FILADELFIA sa vår Herre Jesus: «Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel, Han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp: Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» (Åp 3: 7,11,12)
Menighetens Overhode var ikke fornøyd med fem av syv menigheter. De ble formanet til å angre. Deres sørgelige tilstand var at de hadde tatt Jesus ut av Hans Menighet og Han prøvde desperat å komme tilbake inn igjen, og det er der vi befinner oss i mange menigheter in denne endetid. Hvis vi noen gang trengte en Vekkelse av Rettferdighet, Forbønn og Sjelevinning, er det nå!
HER LIGGER NØKKELEN TIL VEKKELSE!
Går vi tilbake til vår tekst ropte Jesaja ut til Gud»… Gid du ville sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for Ditt åsyn, som når ILDEN setter tørre kvister i brann og får vannet til å KOKE,  for å kunngjøre Ditt NAVN for Dine motstandere, så folkene skalv for Ditt åsyn. (Jes 64: 1)
Dette er angående å ta tak i alterets horn og holde fast på dem helt til Han svarer. Det er angående det å angre, spørre, og i tro motta Hans lovede VEKKELSE! Og da å gå ut som Guds barn og overta vår rettmessige arv.
Det er Jorden som roper til Himmelen. Det er et hjerte som roper i smerte til den Evige Gud fra en Profet hvis folk har faret vill. Det er et rop om Guddommelig Hjelp og inngripen i syndige menneskers handlinger. Det er et SOS rettet mot ørene til den Allmektige Gud og Verdens Frelser. Det er begynnelsen til en Vekkelse av Rettferdighet!
Når forholdene blir så desperate at menneskelig natur, som i beste fall er syndig, gjør opprør mot den beklagelige, foraktelige perversjonen og volden i samfunnet, da føler sømmelige mennesker seg tvunget til å henvende seg til Gud etter hjelp.
Profeten Jesaja så utvilsomt tilbake til gangene Gud hadde kommet ned til denne jord med dom over syndig kjød; og sendte en syndflod som utslettet alt folk, unntatt Noa og hans familie, og ødela Sodoma og Gomorra med ild og svovel, og utfridde Moses og Israels barn ved å dele det Røde Hav og lot vannet renne tilbake igjen og ødelegge ‘Egypts Makt’.
Han ropte ut: «Når Du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når Du FOR NED, og fjellene skalv for Ditt åsyn! Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn Deg gjøre slikt for dem som venter på Ham. (Jes 64: 2,3)
GUDS LØFTER: OVER VÅR FORSTAND!
Paulus henviser til de mektige tingene som Gud har lovet de «som VENTER  på Ham.» Disse løftene er så mektige at «intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker Ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved Sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. (1Kor 2: 9, 10)
Den store ‘Hedningenes Apostel’ åpenbarer blindheten til de Jødiske lederne som fordømte deres Messias og de hedenske Romerne som korsfestet Ham: «Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens HERRER. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet Herlighetens Herre.» (1Kor 2: 7, 8)
Disse store løftene er i virksomhet i dag og vil fortsette å være det inn i evigheten! Mange uvitende kristne ledere tror dette betyr at alle disse tingene bare vil begynne å hende etter at vi er i Herligheten. Sannheten finner vi i vers 10, hvor det står: «Men for oss har Gud åpenbaret det ved Sin Ånd.»
VANCE HAVNER, en av Amerikas mektigste Baptist-predikanter, erklærte at de store tingene som Gud har lovet, ikke bare sikter til Paradiset, men er også for Menigheten nå, hvis vi i tro trenger på for å motta dem til Hans ære! Jeg tror at VANTRO har ranet Menigheten for vår effektivitet til å bekjempe mørkets makter; som har invadert våre forsamlinger, og gjør oss til kraftløse sendebud for Guds Rike!
Jesaja bad i anger og ydmykhet: «Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, de som kommer Deg i hu på Dine veier. Se, Du ble vred, for vi SYNDET. Slik var det fra gammel tid, og kan vi da bli frelst? Vi ble som URENE alle sammen. All vår rettferdighet ble som et URENT KLESPLAGG. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.
NØKKELEN TIL Å ÅPNE VEKKELSENS BRANNER!
«Og det er ingen som påkaller Ditt navn, som manner seg opp til å holde fast ved Deg. For Du har skjult Ditt åsyn for oss og overlatt oss til å tæres bort i våre misgjerningers vold. Men nå, Herre! Du er vår Far. Vi er leire, og Du er Den som FORMER oss, et verk av Din hånd er vi alle sammen.» (Jes 64 4-7)
Her er nøkkelen til å åpne VEKKELSENS branner i vårt land! Det er også nøkkelverset som informerer oss om hvorfor vi ikke har vekkelse. Det åpenbarer for oss prognosene av vår åndelige sykelighet og også forskriften på hva slags medisin som vil gjøre oss friske fra vår alvorlige sykdom.
For det første, det åpenbarer at Gud har skjult sitt ansikt for oss fordi vi har gjort alvorlig synd. Det foregående verset erklærer at vår rettferdighet er som urene kluter. Det fryktelige og uforståelige faktum er at der ikke er noen som er vakt opp til å ta forbindelse med Ham.
Der er ingen som tar forbindelse med Guds løfter, som Job i gammel tid, da han ropte ut: «Selv om Han slår meg, vil jeg stole på Ham…» (Job 13: 15) Eller, som Peter når stormen raste som verst, ropte ut: »Herre er det Deg, da byd meg å komme til Deg på vannet!» (Matt 14: 28)
INGEN påkaller Hans Navn i desperasjon. Ingen roper etter nåde, tilgivelse og helbredelse. Ingen har stilt seg ansikt til ansikt med Ham og etablert forbindelse med Ham, som Jakob i gammel tid, som sa, «Jeg slipper deg ikke uten at Du velsigner meg.» (1M 32: 26)
Der er ingen lik John Knox som ropte ut: Å, Gud, gi meg Skottland ellers dør jeg,» eller Jonathon Edwards som var i forbønn i tre dager og netter før han talte sin mektige preken, ‘Syndere i hendene på den levende Gud’ som brakte 500 sjeler til Kristus den 8. juli 1741 i Enfield, Connecticut.
HVA ØNSKER DU AV MEG?
Hvor er Guds hellige Kristne Ledere i dag, som roper etter vekkelse, og på sine knær roper ut: «Hjelp meg ellers dør jeg; jeg trenger noen svar; Vi trenger en sann, Hellig Ånds vekkelse, sent fra Himmelen av Gud selv; Hva ønsker du av meg? Her er jeg, send meg!»
Bibelen sier: «Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder.» (Apg 17: 16) «Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus FULLT OPPTATT med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at JESUS var Messias. (Apg 18: 4,5)
Paulus skrev til Timoteus: «Derfor minner jeg deg om at du igjen OPPTENNER den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» (2Tim 1: 6,7)
Tilsynelatende var Timoteus fryktsom når han innså det store ansvar han hadde i å utbre det evangeliske budskap i en tid da Roma øket forfølgelsen. Muligheten for at Paulus, hans store mentor, snart kunne lide martyrdøden var meget sannsynlig, hva ville da skje med ham? Han var en ung predikant og det var ventet av ham at han skulle gjøre tjeneste som en erfaren soldat for korset, men Paulus visste at Guds nådegave som lå latent i Timoteus kunne bli vekket til live!
Etter at KONG DAVID hadde gjort alvorlig synd, ropte han inntrengende til Gud i desperasjon: «Vær meg nådig Gud, i Din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter Din store barmhjertighet! TVETT meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. RENS meg fra synd med isop så jeg blir ren! Tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!
Skjul Ditt åsyn for mine synder, og UTSLETT alle mine misgjerninger! Gud, skap i mig et rent hjerte, og FORNY en stadig ånd inne i meg! Kast meg ikke bort fra Ditt åsyn! Ta ikke Din Hellige Ånd fra meg! Gi meg IGJEN Din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!» (Sal 51: 1-12)
FREDRIK FRANSEN: ILD-PROFETEN
Fredrik Fransen var omreisende Evangelist i Norge rundt 19hundreårsskiftet. På den tiden var det nesten umulig for en Evangelist å arrangere Evangeliske møter utenom den Lutherske Statskirken. Fredrik Fransen hadde blitt invitert til å bo hjemme hos en eldre mann når han evangeliserte i Ålesund by, som ligger nær havet.
Hans arbeide fikk en brå slutt da en opprørt menneskemengde ble truende mot ham. Evangelisten fikk klar beskjed om at han ikke var ønsket i byen og en stor mengde av byens befolkning bokstavelig jagde ham ut av Ålesund. Han stoppet ved bygrensen, og ansikt til ansikt med mobben sa han: «Som dere i dag har drevet meg ut av byen, vil dere en dag flykte fra denne by på den samme vei.»
Omkrig ett år senere startet en brann i Aalesund Preserved Fabrik. Ei ku hadde sparket bort i en lampe, det var den 23 januar 1904, kl.0200 MIDNATT. En storm fra havet gjorde at brannen raskt bredde seg, og nesten hele byen brant ned til grunnen. Ilden hoppet over huset til mannen som evangelisten hadde losjert hos. Det er ennå bevart som en ‘bevaringsverdig arv’ inntil i dag.
Mens brannen feide over byen og fortærte alt den kom over på sin vei, falt husets eier på kne og ba. Hans slektninger sa til ham: «Skynd deg, din gamle religiøse skrulling. Kom deg ut og spring for livet.»
Han svarte: «Jeg har ikke startet brannen, og jeg går ikke.» De sa: «Vi bærer alle det vi klarer å bære til toppen av fjellet. Vi tar med oss møblene dine, din gamle tosk, du vil dø.» Han svarte: «Dere kan ta med dere hva dere vil, jeg startet ikke brannen, og jeg går ikke.»
Ilden HOPPET OVER hans hus. Den raste opp fjellsiden til utsiktsstedet (Der er en restaurant der nå) og alles møbler brant opp. Det ble sant det som evangelisten hadde sagt, flere tusen mennesker løp bokstavelig talt for livet ut av Ålesund, den samme vei som de hadde jaget Fredrik Fransen.
Ved 100 års jubileet for brannen, den 23. januar, 2004, talte jeg i byen, og ble invitert til Museet ved midnatt, for at jeg skulle få høre historien og nyte musikk av Ålesund Symfoniorkester. Ved midnatt vandret flere hundrede modige sjeler en to tre timers marsj omkring i byen for å høre Kuratoren/Historikeren berette om brannen 100 år tidligere.
Pastor Haaken Nilsen introduserte meg for Kuratoren, og informerte ham om at jeg kunne snakke norsk, og at jeg kjente historien om Fredrik Fransen. Museets Kurator sa at Huset nylig hadde blitt strøket fra omvisningen, og at han hadde blitt glad hvis jeg ville fortelle mengden historien om Fredrik Fransen, og årsaken til at ikke huset brant opp, fordi mange ikke hadde hørt om dette.
Da klokken var 0200 på natten sto jeg på en stol og fortalte flere hundre interesserte om den store historiske hendelsen da Ålesund brant og hvordan det skjedde, og at Gud ikke bare elsker oss, men også Dømmer oss mennesker på grunn av våre synder. Alle som var der var meget oppmerksomme, og jeg ba for deres by og alle deres kjære.
HVA BETYR ALT DETTE?
Gud svarer ennå med ILD! Han har ikke forandret Sitt Ord eller fremgangsmåte for å behage noen selvopptatte, arrogante, stolte, ubetydelige, såkalte intellektuelle akademikere som paraderer seg selv som om de vet mer enn Den Hellige Ånd og vår Herre Jesus Kristus! Amen