Tuesday, May 21, 2013


            GUDS EVIGE HENSIKTER
                                                Av Pastor Max Solbrekken, D.D.
«Lovet være Gud, Vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» (Ef 1:3)
Paulus’ hilsen i begynnelsen av dette brevet til menigheten i Efesus åpner med at han skjenker Guds’ underfulle fred over dem. Deretter priser han med en gang Vår Herre Jesu Kristi Far for hans vidunderlige velsignelser til oss: «Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»
Han refererer selvfølgelig til vår stilling hos Gud som Hans barn gjennom den Nye Fødsel. Den viktige tingen å merke seg er at disse velsignelser har kommet til oss på grunn av vårt forhold til Gud Fader, gjennom Hans Sønn Jesus Kristus!
‘I Kristus’ er et tilbakevendende uttrykk som vi ofte ser i vårt studium av Paulus’ brev til Efeserne.
FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT!
Den umåtelige storheten i velsignelsene som mottas gjennom Jesu Kristi Evangelium er så høysinnet at den er vanskelig for dødelige mennesker å begripe. I teologien bruker vi uttrykket «ufattelig» som betyr at vi ikke kan begripe eller forstå Gud.
Guds planer og hensikter med at vi ble født og omfanget av hvor langt den Allmektige har gått for å kalle oss til Seg selv, og til å beskytte, lede, og lære oss er hinsides det vi er istand til å forstå!
Skriften sier: «For i Ham har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Hans åsyn i kjærlighet.» (Ef. 1:4)
Når vi tar i betraktning det faktum at vi alle var født i synd og var syndere av fødsel, natur og valg med tilbøyelighet til å gå våre egne veier og gjøre våre egne ting, elsket den Allmektige Gud oss allikevel, og ville vite av oss.(Jes 53:6; Ord 16:25)
Lenge før jorden ble til, visste Gud at vi skulle stå rettferdiggjort og uten skyld foran Ham i kjærlighet og at vi i ydmykhet og anger skulle motta Hans Sønns gave og tilbe Ham i hellighetens skjønnhet!
HVORDAN KUNNE HAN VITE  DETTE?
Før det var liv på denne planeten, visste Gud at Adam og Eva ville falle. Og Rettferdighetens Lov krevde en straff for Synd og Høyforræderi mot den Allmektige; og det var Død – Evig Forbannelse!
Herren VISSTE at Mennesket Han ville skape i Sitt eget bilde og likhet – med en fri vilje – ville bukke under for Den Ondes’ fristelse, og falle, og med det styrte hele menneske-heten inn i en nedadgående spiral!
I Sin allvitende visdom ville vår Himmelske Far sende Sin Egen Sønn til Planet Jord for å bli inkarnert og lide, blø og dø for å løskjøpe menneskeheten fra Syndens makt og Satans’ snare. Han VISSTE at Hans Sønn ville beseire Satan, Døden og Helvete og gjenoppstå i kraft og stor herlighet, og fri oss alle fra Synden og dens fryktelige makt!
Det er forbausende at Gud som er totalt ren, rettferdig og hellig nedlater seg til å å velge oss som er helt det motsatte: nedrige, syndige, foraktelige og vanhellige!
Hva er det vesentlige i det budskap jeg mottar fra denne forbausende teksten? «At jeg er ønsket av den Høyeste Autoritet i Universet. At jeg ble utvalgt av den Evige Konge, Skaperen av Himmel og Jord, til å være Hans eget spesielle barn! Og at jeg på en eller annen måte skulle bli forandret fra å være Hans fiende til å være Hans venn – fra en tigger i filler til en Prins i Hans Palass!»
HVA MER LÆRER JEG?
Jeg lærer at Hans plan alltid har vært å forvandle meg fra å være «SKYLDIG» til «USKYLDIG», og at Hans KJÆRLIGHET vil utføre alt. Hans kjærlighet vil på en eller annen måte forandre meg og mere enn det; Hans kjærlighet vil også bli min kjærlighet!
Snakk om Nåde! Snakk om Fred! Paulus visste hva han skrev om! Han hadde vært en hatefull, spottende, avskyelig mordlysten og stolt Fariseer, idet han plyndret Menighetene ved en skremmende åndelig blindhet som var forankret i stolthet og uvitenhet!
Da ble plutselig alt forvandlet, og han gjorde en etthundreogåtti graders vending når han ble blindet av Lyset og hørte Stemmen til den ENE RETTFERDIGE på veien til Damaskus! Forvandlingen var så dramatisk at det varte ikke lenge før han var ettersøkt med en pris på sitt hode av det samme fanatiske religiøse lederskap som tidligere hadde gitt ham autoritet  til å kidnappe, torturere og drepe disiplene til Jesus Messias!
Mange år senere meddelte han denne enestående sannheten til de nyomvendte i menigheten i Efesus. En kan spørre seg: «Hvordan kunne denne forvandlingen skje?» Vi har ikke bare blitt UTVALGT av vår Himmelske Far, men vi er forutbestemt  til å være Hans sønner og døtre gjennom ADOPSJON!
For en forbausende, storslått og vidunderlig sannhet! At en ond, nedrig, urettferdig synder og en Guds fiende som har brutt Hans bud og neglisjert Hans forskrifter er utvalgt av Herlighetens Herre til å bli Hans adopterte Sønn!
Kristus selv ville bli korsfestet av det syndige mennesket som Han hadde kommet til jord for å frelse og adoptere som Sitt eget – og alt dette ble planlagt og fullbyrdet i Frelserens hjerte før verdens grunnvoll ble lagt!
Alt dette ble gjort av Gud Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd: «I kjærlighet har Han forut bestemt oss til å få barnekår hos Seg ved Jesus Kristus, etter Sin viljes frie råd.» (Ef.1:5)
                        AKSEPTERT I DEN ELSKEDE
Den Hellige Bibel slår fast: «Til pris for Sin nådes herlighet, som Han gav oss i Den Elskede. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom.» (Ef. 1: 6, 7)
            Hva betyr dette? «Til pris for Sin nådes herlighet?» Som vår begrensede oppfatnings-evne blir overnaturlig utvidet til å forstå mer av Hans vidunderlige  gjerninger, får vi et glimt av Hans nåde i arbeid, gjøre det som er menneskelig umulig i syndefulle liv!
            En synder og forstøtt på rømmen fra Gud, dømt til Helvete og undergang, blir løftet vekk fra verdslige sysler, kjødet og djevelen og blir frelst, frigjort og  tatt med inn i Gud’s familie!
            Når vi smaker Hans godhet og kjærlighet, begynner vi å forstå litt av Hans nåde! Derfor priser vi vår Himmelske Far og forherliger Ham for Hans makeløse nåde til oss alle. Ikke bare har Han renset oss fra vår synd og urenhet, men Han har gjort oss akseptert i den Elskede!
            Vi har bestått prøven! Vi er blitt akseptert i den Elskede og  gjort rede for Lammets bryllupsmåltid – og til å være en del av vår Himmelske Brudgoms’ brud! Vi kan spørre: «HVORDAN ER DETTE MULIG?»
            Her er svaret på dette Mysteriet: «I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse etter Hans nådes rikdom.» (Ef 1:7)
            En Gospelsang sier alt: «Hva kan vaske bort min synd?Intet uten Jesu blod! Hva kan gjøre meg hel igjen? Intet uten Jesu blod! Å! Dyrebar er den flod; den gjør meg hvit som snø. Jeg kjenner ingen annen kilde, ingen uten Jesu Blod! Ingen uten Jesu blod!»
                              FORLØSNING GJENNOM BLODET!  
En annen Gospelsang sier: Forløst, hvor jeg elsker å si det, Forløst ved Lammets Blod. Forløst ved Hans uendelige nåde, for evig er jeg Hans barn.» 
            Vi var fortapt i synd og vantro og fulgte i fotsporene til vår far Adam som hadde begått Høyforræderi mot sin Skaper. Vi var i Fiendens Leir bundet i lenker av vantro, lyst, frykt og stolthet da Den Hellige Ånd kalte oss og vi svarte på kallet. Vi forsto ikke fullt ut størrelsen på anklagene imot oss.
            Det var bare ved en akt av nåde og barmhjertighet vi ble akseptert i den Elskede, for-vandlet ved Hans kjærlighet og godhet gjennom den Nye Fødsel og vasket ved det dyrebare, hellige, levende Kristi Blod, for derved å motta tilgivelse og en ny stilling i Guds Rike.
            Dette er alt gjort mulig ved Guds Nåde, gitt til oss gjennom Jesu stedfortredende død og Hans herlige oppstandelse fra de døde! Paulus er henrykt – som vi også er – av det faktum at Gud har åpenbaret denne store visdom og omtanke til  ET SYNDEFULLT MENNESKE.
            Til Paulus ble det gitt den store ære og det store privilegium  å åpenbare  Mysteriet om ‘hvordan og hvorfor’ forløsningen vår ble til! I sitt brev til Kolosserne deler Paulus denne store og forbausende sannheten med oss:
            «For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere å fullføre Guds ord. Denne HEMMELIGHET har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbaret for Hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blandt hedningefolkene, det er Kristus i dere, håpet om herlighet» (Kol 1: 25-27)
            Enda den Evige Gud bar denne store plan og hensikt om Forløsning i Sitt store hjerte i årtusener, åpenbarte Han den ikke for profetene, men kunngjorde disse store sannhetene til apostelen Paulus som ville bringe disse GODE nyhetene til den Hedenske Verden.
            Han forklarer: «Da Han kunngjorde oss sin viljes HEMMELIGHET , etter sitt frie råd, som Han forut fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i KRISTUS, både det som er i himmelen og det som er på jorden.
            I Ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter Hans forsett som setter alt i verk etter Sin Viljes frie råd, for at vi skulle være til pris for Hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus.» (Ef 1: 9-12)
                                                OVER VÅR FATTEEVNE
          Alt dette er over vår fatteevne eller forståelse, allikevel fullstendig SANT og VIDUNDERLIG; langt over noe vår menneskelige forstand kan absorbere eller våre begrensede tankeprosesser kan begripe og vår tale kan uttrykke på rett måte.
I den praktfulle og berømte salmen ‘Klippe du som brast for meg’, skrev Augustus M. Toplady (1740-1778): Intet kan jeg bringe deg, til ditt kors jeg klynger meg.Fattig i meg selv jeg er, hjelpeløs jeg til deg ser. Rens meg , Jesus, i ditt blod, gi meg liv i nådens flod.’
Vi gjorde intet for å fortjene denne store ære og dette privilegium; å bli adoptert av Kongenes Konge og Herrenes Herre, og til å bli Guds arvinger og felles arving med vår Frelser.
«For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba Far!
«Ånden Selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» (Rom 8: 14-17)
Peter vitner også frimodig om vår opphøyede stilling som Gud den Allmektiges barn; og vår evige arv: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter Sin store miskunn har gjenfødt oss (født påny) til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
«Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene – dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.» (1Pet 1:3-5)
«Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike.» (2Pet 1:9,10)
TIL PRIS FOR SIN NÅDES HERLIGHET
Paulus mottok Jesu Kristi Evangeliums store Mysterium og ble sent ut av vår Herre til den Hedenske verden, mens Peter og andre betjente jødene!
Han erklærer: «I Ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter Hans forsett som setter alt i verk etter Sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for Hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus.
I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere , da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd som var lovt, Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.« (Ef 1: 11-14)
TENK PÅ DET! Troende Kristne skal være «til pris for HANS herlighet.» Hvordan kan vi være til pris for HANS herlighet? Hva kan vi på noen måte gjøre for å bringe Ham pris? Det er en anstrengelse over alle menneskelige muligheter,  men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud!»  (Mark 9:23, 10:27)
Paulus stopper ikke der. Han skriver til tidligere unådde og hedninger i Rom angående Abrahams tro på denne måten: «Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var Han og mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet.
            «Men ikke BARE for hans SKYLD er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er skrevet OGSÅ FOR VÅR SKYLD som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på Ham som oppvakte Jesus, vår Herre fra de døde.» (Rom 4: 20-24)
            Fariseerne sa: «Visselig, dette hendte med Abraham, men det kan ikke hende idag.» Paulus svarer: «Jo, det kan hende idag og det hender idag! Da Abraham ofret en vær i stedet for sin sønn Isak, forsto han at Messias, Guds Sønn ville dø på korset for verdens synder og  oppstå igjen til Sin rettferdiggjørelse.
            Han så fremad til korset og ble rettferdiggjort. Vi ser tilbake på korset og er rettferdiggjort. Han trodde på Gud og det skjedde mirakler. Paulus trodde på Gud og det skjedde mirakler og IDAG tror vi også på Gud og det skjer mirakler fordi vår Frelser kjøpte vår totale Frihet på Golgatas kors og legemlig oppstandelse tre dager senere! (Rom. 4: 24,25)
            Dagens religiøse mennesker selger ‘det samme gamle, det samme gamle’: «Det skjedde på Paulus tid, men ikke idag. Miraklenes tid er forbi.»  Fortalte du det til Paulus, ville du fått en skyllebøtte! Mirakler av frelse og helbredelse skjedde når Abraham vandret på jorden, og gjennom Paulus’ generasjon, og det hender fremdeles idag, fordi Jesus Kristus er i går  og i dag den samme, ja til evig tid! (Heb 13:8)
                                                DER ER MERE, MEGET MERE!
            Men, der er mere, ja, meget mere! Når du første gang kom til tro på Kristus, ble ditt navn skrevet i Livets Bok hos Lammet. Etter at du trodde og ble født på ny, ga Jesus Kristus  selv Den Hellige Ånds gave til deg og fylte deg med glede, ild og kraft. I det øyeblikk ble du forseglet med Løftets Ånd!
            HVA MENES MED DET? Du kan spørre! DEN HELLIGE ÅND gir gjensvar til Jesu Kristi BLOD. Når en synder mottar Kristus som sin personlige Frelser, renser og vasker Jesu Kristi Blod vekk hans synd. Han er forløst og brakt inn i Guds Rike. Det er, imidlertid, Den Hellige Ånds gjerning å bringe denne sjelen inn i Kristi legeme.
            Etter omvendelsen fortsetter Den Hellige ånd å arbeide med den sjelen, og når hans hunger og tørst intensiveres og strekker seg mot Gud for å få mere av Ham, døper Jesus Kristus, Menighetens Hode, ham personlig med Løftets Hellige Ånd , og forsegler ham derved inntil Forløsningens Dag!
            Her er en vidunderlig sannhet; Vi, den Løskjøpte Eiendom, som er de troende, er forseglet inntil Forløsningens Dag! Den Hellige Ånd garanterer vår evige forløsning ved å forsegle oss for Kristus inntil vi ser Ham ansikt til ansikt. HAN kjøpte oss ved sitt dyrebare blod. Han eier oss. Vi er Hans frikjøpte eiendom!
            Paulus slår igjen fast denne store sannheten: Da han formaner Menigheten i Efesus til å leve et rent, hellig og rett liv, advarer han dem også til ikke å gjøre Guds Hellige Ånd sorg!
            «Så sant dere har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik sannhet er i JESUS: Når det gjelder deres tidligere ferd (livsstil), så må dere nå avlegge det GAMLE MENNESKE, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det NYE MENNESKE, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og Hellighet som er av sannheten.
            «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer... Og gi ikke djevelsen rom. Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han har noe å gi til dem som trenger det!
La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til opp-byggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han som dere har fått som segl til Forløsningens Dag.» (Ef 4: 21-30)
Må Guds velsignelser hvile over oss alle inntil Han vender tilbake i Opprykkelsen av Menigheten! Amen.

OVERSATT AV ARNE I. TUMYR  

Tuesday, May 7, 2013Visjon Norge TV Dekker Scandinavia

10th Jubileum Meget Stor Sukkess!

Sier Dr. Max Solbrekken
Max Solbrekken & Svein Lindseth Står på for
VisjonNorge TV Studio fra 8 - 10 pm på den 05 mai, 2005
                           
Dear Friends in Christ:
 
The 10th Anniversary of VISJONNORGE TV, the Only European Christian TV Network that blankets Scandinavia and Europe was a huge success and I was privileged to be a right in the middle of it. 

Congratulations, Jan and Inger Hanvold and great staff at Visjon Norge on a great production with Jesus, the Blood of Christ and His Gospel in the forefront of everything music, song, testimonies and preaching!

In my opinion, comparing it to TBN, it was right up there professionally - without all the American hoopla - and spiritually, a couple cuts above.!!

Din Venn i Kristus,

Max Solbrekken


        GODE RÅD FOR VÅR TID
                                   Av Max Solbrekken, D.D.
Hva er mulighetene for oss idag? Kan vi stå på i troen på samme måte som Paulus, Peter og Johannes? Har vi ikke den samme Gud som de hadde å stole på? Kan vi beholde troen på samme måte som Stefanus, Fillip og Barnabas?
            Er det mulig for oss å sette vår lit til Gud akkurat som Martin Luther, John Knox, Nikolas Zinzendorf, John Wesley og William Booth? Har vi lov å ta Guds løfter i bruk til oss selv idag, likesom Charles Finney, D.L. Moody, George Muller, David Brainerd og John Hyde?
            Er det normalt å be og forvente bønnesvar og mirakler på samme måte som det skjedde i tjenesten til John Alexander Dowie, John G.Lake, Charles Price og F.F. Bothsworth?
            Vil Guds løfter holde? Er Han ennå Den Allmektige El Shaddai? Han som er mer enn nok, som aldri kan forandre Seg, aldri vil ta feil, ikke gjør forskjell på folk, ikke kan lyve eller bedra noen på grunn av at Han er Hellig, Rettferdig, Sannferdig og holder Ord!
       SVARET ER JA, HUNDRE PROSENT JA!
          Satan er alltid aktiv med sin løgn, sitt bedrageri og sin ondskap. Akkurat som han fristet og bedro Eva i Edens Hage for mange år tilbake, så fortsetter han med sin stolthet, sitt hat og sin misunnelse gjennom løgn, falskhet,synd, sykdom, vold og krig for å ødelegge Menneskene som er skapt i Guds bilde!
            Men han har veldig liten tid til å fortsette med med sin galskap og terrorisme. Det vil snart være ende på den friheten han ennå har til å friste folk til å følge ham – den LURINGEN! Han vil snart bli kastet i ildsjøen for evig. Han er allerede blitt dømt på grunn av sitt høyforræderi mot Gud som skapte ham.
            Han er helt overveldet av angst over hvordan han vil bli pint for evig tid i havet av ild og svovel. Ja, - men det vil bli en herlig dag da han er borte fra mennesket, han som gjør så mye galt, ondt og fordervet.
            Vi må ikke gi opp kampen mot ham i Jesu navn! Han gir aldri opp, og det må heller ikke vi gjøre. Like til nå arbeider han imot Jesus Kristus og Hans Menighet, og Guds råd til oss er: «Stå ham imot faste i troen på Kristus.»
            Peter sier: «Vær edrue, våk! Dere motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. (1 Pet. 5:8,9) Jakob sier det samme: «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal Han holde seg nær dere...» (Jak. 4:7,8)
              ER VEKKELSE MULIG?
          Det er akkurat hva vi trenger, hva vi lengter etter og hva vi skal få fra Jesu hender! Vi har Hans løfter: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på , så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» (Matt. 7:7,8)
            Guds ord sier: Og hva vi enn ber om, det får vi av Ham, fordi vi holder Hans bud,og gjør det som er Ham til behag. Dette er Hans bud at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han bød oss.» (Joh.3.22-24)
            Det står atter skrevet: «Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss, og dersom vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfyllt hos Ham.» ( 1.Joh. 5: 14,15)
            Gud har lovet oss bønnesvar og det er det det dreier seg om. En herlig vekkelse fra Himmelen som vil skake verden og vil overføre Guds rettferdighet til oss alle!
            «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus.» (Ap.gj. 3: 19,20)
I 1956 skrev FN’s Generalsekretær DAG HAMMERSKJØLD disse ord før han døde i en flyulykke i 1961: «Dersom ikke verden i den nærmeste tid får oppleve en gjennomgripende åndelig vekkelse er den redningsløst fortapt.»
Den store Guds mann, GENERAL WILLIAM BOOTH sa rett før han døde: Så lenge det finnes barn som sulter, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes kvinner som gråter, vil jeg kjempe. Så lenge som det finnes mennesker som fyller våre fengsler og går inn og ut, inn og ut, vil jeg kjempe. Så lenge som det finnes en sjel som ikke kjenner Jesus vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe til siste slutt.»      
  
OBS: Takk til to av Norges beste skrift leserer som har lest gjennom denne artikkelen og gjort den brukbar. Jeg snakker om Arne og Astrid Tumyr. Må Gud velsigne dere! - Din Venn, Max Solbrekken