Saturday, November 19, 2011

Ære Være Gud og Jesus Kristus Guds Lam som ble slaktet for oss på Golgatas høyde og oppsto på den tredje dag for vår rettferdighet. Halleluja. Amen

DETTE ER OYEBLIKKET:
LA GRIPE ANLEDNINGEN!
av Pastor Max Solbrekken, D.D.
    “Da sa de til Ham: Hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte med å si til dem; Dette er Guds gjerninger, at dere tro på Ham som Gud har sendt.” (Joh. 6: 28-29) 
     Det var ‘Spørsmål og Svar Timen’ i Kristus Bibel Skolen. Den største av alle Lærere svarte de brennende spørsmål som lå på hjertene av Hans elever! De hadde set alle de mektige gjerninger av Jesus fra Nazaret og de lengtet etter å bli aktive i det samme vedunderlige tjeneste for Gud som deres Mester gjorde på de Jesus Frelse og Helbredelse kampanjene!
     De viste at en god rabin lærte sine disipler ikke bare gjennom ord men også ved eksempel, og at de selv ville bli påkalt for å følle Hans eksepel i en praktisk tjeneste for Gud og menneske.
     Den Store Læreren svarte, Dette er Guds gjerninger, at dere tro på Ham som Gud har sendt.”  Hvorfor er dette viktig. Hele Evangeliet om Jesus og Menighetens arbeidet er bundet opp i Jesus Kristus alene og ikke noen an. Martin Luther påsto at hele Bibelen fokuserte på Jesus og kun på Jesus!
     For å TRO på Jesus må vi tro at Han er Den som Faderen har sendt som Verdens Felser, Frigjører og Forløser! Det er alt, men det er ikke lite. Det kan ikke være noe tvil, kompromi, ned damping eller unsjeldning. Vi kan ikke forandre på Jesus budskap, lære, gjerninger... eller på Jesus Selv!
     Han er Den Han er og Den Han er har Han alltid vært og vil alltid være! Ingen kan forandre på det. Han er Gud Sønnen fra Evigheten som la til siden Sin herlighet og steg ned fra Himmelen på vår jord så Han kunne redde oss fra Satans snare!
    Jesus sa: “Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.” (Joh.14: 6);  “Jeg er Døren. Hvis noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst... Jeg er kommet forat de skal ha liv, og det i overflod.” (Joh.10: 9.10)
                             FØRLØSER, FRELSER, FRIGJØRER!
      Jesus var meget spesifik og emfattik. Han skjulte ikke Sin identitet. Han sa: Jeg og bare Jeg, er Døren til Faderen. Jeg og ingen an, er veien, sannheten og livet. Jeg og Jeg alene er oppstandelsen og livet. Jeg og ingen an er Den Sanne Vintreet og Gode Hyrden. Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. Amen, Og Jeg og Jeg alene har nøklene til Dødsriket og til døden. (Joh. Åp.1, 18)
     Til å tro på Jesus Kristus er er til å ta imot Ham som Herre og Frelser. Det er til å bli i Ham, stole på Ham, tjene Ham og adlyde Hans Ord! Gjør vi det, så bosetter Han Seg i oss og gir oss Sin natur og oppfyller oss med Den Hellig Ånd og kraft; når vi søker Ham med hele vår hjerte, ånd og sjel!
     Det står skrevet, “På den dagen (når Den Hellig Ånd er kommet) skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere. Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.
     “Jesus sa, Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske ham og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha vår bolig hos ham.” (Joh.14: 20,21,23)
DE TROENDE ER GUDS HELLIGE TEMPEL!
     I følge med Den Hellige Skrift, er vi Guds hellige tempel. Han bosetter Seg inne oss og vi bli i Ham: “...For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” (2 kor.6: 16)
     Han bor i oss, vandrer  i oss, lærer oss og leder oss inni all sannhet. Han blir  i oss og vi i Ham. Vi er en med Gud. Det samme som Jesus er i Gud så er vi i Ham på grunn av Jesus verk på Golgatta!
     Paulus skriver: “For ved Ham (Jesus Kristus) har vi (troende jøder og grekere) adgang ti Faderen i en Ånd.” (ef. 2:18); “For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til...” (Ap.Gj.17: 28)
     Bare kun de som TROR at Jesus Kristus var sendt til jorden av Gud Faderen, har autorietet for å gjøre Hans gjerninger. De Kristne TROR at Jesus av Nasaret var unfanget av Den Hellig Ånd, døde på korset for våre synder, ble begravet og oppsto på tredje dagen.
     Vi TROR at Jesus Kristus dro tilbakke til Himmelen og sattet Seg ned på Faderens høyre hand i Herligheten og er i dag vår Ypperste Prest og Advokat frem for Tronen for oss.
    “Derfor, brødere, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen (gresk, ta hagia, Det Aller Helligeste) ved Jesu blod. (Hebr.10,19). “Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann (gresk, parakletos, advokat) hos Faderen, Jesus Kristus, den Rettferdige.” (1 Joh.2:1)
      Han gir oss autorietet til å gjøre de mirakel, tegn og under Han gjorde ved Den samme Hellig Ånd som virket gjennom Ham. Bibelen stadfester: “Hvordan Gud salvet Jesus fra Naserat med Den Hellig Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.” (Ap. Gr.10: 38)
      Jesus sa: “Sannelig sannelig, seier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.
    “Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herligghjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt skal Jeg gjøre det.” (Joh.14: 12-14)
     Til å TRO på Jesus er mere enn å ha bare hode kunnskap om Jesus, det er å kjenne Jesus Kristus på en personelig måte. Paulus skriver: “Og forat jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelse ved at jeg bli likedannet med Hans død.” (Fil.3:10)
     Unten tvil, så tjente Paulus Jesus Kristus. Han møtte vår Herre Jesus på Damasus Veien når han ble blindet av Lyset som strålet fra Jesus herlighet. Han talte ved Mesteren og hørte Hans røst flere ganger i Damascus, Arabia, Jerusalem og på andre steder. Hvis noen kjente Jesus så var det Paulus.
      Alikevel, ville han kjenne Ham bedre. Although, Paulus tjente ikke Jesus av Nasaret i Hans kjødelig legeme skrev han: “Derfor fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi Ham ikke lenger på den måten.” (2 Kor.5:16)
     Før Han dro bort gav Jesus Sine etterfølgere denne løfte: “Ga ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men de som ikke tror skal bli fordømt.
    “Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. (Markus 16: 15- 8)
KAN VI TRO PÅ JESUS?
      Ya da, det kan vi gjøre! Og det gjør vi fullstendig! Og Han vil arbeide med oss og gjennom oss akkurat som Han gjorde med Sine disipler i den Tidlige Kirken (menigheten): “Og de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket sammen med dem og stadfestet Ordet ved de tegn som fulte med. Amen.” (Markus 16:20)
        Spørsmålet de kom frem med er nøyaktig den vi borde spørre også! “Hva er det Du vil jeg skal gjøre for å behage Deg? Hvordan kan jeg også gjøre de gjerninger Du gjørde?”
      MESTEREN kaller, la oss svare på Hans kall. Behovet for arbeidere er stort, la oss ikke svikte vår ansvar. Høsten er svær, men arbeiderene er få og tiden er kort! Her er vår Herrens Høst Kall:
     “Men da Han så folkeskarene, ble Han dypt grepet av medlidenhet med dem, for de var utmattet (plaget) og spredd omkring, som sauer uten hyrde. Da sa Han til disiplene Sine: “Hosten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor Høstens Herre å drive ut arbeidere til Sin høst.” (Matt.9: 37, 38)
     Her er vår Herres Store Befalling: “Og Han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
     “Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.” (Markus 16: 15-19)
DETTE ER OYEBLIKKET:
LA GRIPE ANLEDNINGEN!
    Dette er vår store anledning, må vi ikke forkaste det. Dette er vår mest
belilege tiden, la oss ikke sørre det bort. Gud har åpnet døren, la oss ikke vente. Kristus har gitt oss nøkkelen til vekkelse, la oss bruke det. Den Hellig Ånd venter på oss for å gjøre et mirakel, hvorfor ikke be Ham for det? Gud har låvet å svare på bønn, la oss tro det og stole på Ham.
      Alt er nå redi for Lammets Bryllupsmåltid. (Joh. Åp). Er du redi? Hvis du ikke er redi, så kan du komme til Ham i dag og ta imot Jesu Kristus som din personelig Frelser, Forløser og Frigjører! (Joh. 3:16, 17, 36; 5: 24, 25).
     Du vil aldri være det same etter du har møt med Jesus! Amen.