Tuesday, April 10, 2012

Halleluja til Lammet vår Herre Jesus Kristus. Gjennom Guds nåde og på grunn av Hans dyrebare blod og i Hans vilje som kommer jeg tilbake til gamle gode Norge igjen ganske snart - Pastor Max Solbrekken

HOVEDVEIEN TIL SEIER
Av Pastor Max Solbrekken D.D.
"Du kjære! Ta ikke etter det onde, men det gode! Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjøre det onde, har ikke sett Gud." ( 3 Joh. 11) 
                                 
I dette korte hyrdebrevet påpeker Apostelen Johannes flere viktige saker som gjør seg gjeldene for oss i menigheten idag. Dette gjelder vår daglige atferd innen Kristi Legeme og i samfunnet ellers! Det forteller oss også at de samme problemene som vi kan møte på idag også var alminnelige i 90 E.KR.
  
Johannes  har med rette blitt kalt "Kjærlighetens Apostel", men jeg ville kalt ham "Apostelen med den Uforferdede Kjærlighet". Selv om han var fylt med Guds agapekjærlighet, visste han å disiplinere dem som vendte seg vekk fra sannheten! Kjærligheten han skrev fra var grunnlagt og voktet i "SANNHET".

I dette generelle brevet skriver han om tre menn - Gajus, Diotrefes og Demetrius - og  hvordan deres karakter, livsstil og gjerninger enten hjalp eller skadet menigheten! Bibelen sier  at dette er skrevet som en påminnelse eller advarsel til oss. (1.Kor10:11)                                                                                                                                       

Johannes  skriver: "Den eldste - til Gajus, min kjære, som jeg elsker i sannhet." (v.1) Skriften lærer at Jesus er sannheten, og at Guds kjærlighet er beskyttet ved sannhet! Hans kjærlighet for Gajus var forankret i Jesus Kristus Som er Veien, Sannheten og Livet. (Joh. 14:6,  Joh. 1:17, Ef.4:21)
 
HELE SKRIFTEN ER INNÅNDET AV GUD                                                             

Her er hans bønn om velsignelse for Jesu Kristi trofaste tjener : "Du kjære, Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt."  (3 Joh. 2)

Apostelens ønske og vilje for Gajus er nøyaktig det samme som Guds ønske for oss. Det er Guds vilje at vi skal ha fremgang i alle livets tilskikkelser, være ved god helse, og  vår sjel ha  fremgang åndelig!      
                                                                                                                                                         
Da den hele skrift er "innåndet av Gud" (2 Tim.3:16; 2 Peter 1:21), vet vi at Gud ønsker det beste for Sine barn. Men de første to velsignelsene er, imidlertid, avhengig av hvor mye vi tillater Gud å velsigne oss åndelig!                                                                                                                                      

Gajus var åpenbart Apostelen Johannes' sønn i troen, og var en beskjeden, uselvisk, hengiven og gavmild Guds tjener som levde et fromt liv! Det kommer ikke frem at Gajus var en begavet predikant, men han var  hengitt til Gud og en ekte Kristi etterfølger, var elsket av menigheten og hadde en dyp omsorg for de  hellige!                                                                                                          

Han skriver: "For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet." (3 Joh.3,4)                                                                                                                   

Johannes var  KJÆRLIGHETENS Apostel, men han prekte enda sterkere om SANNHET. Med andre ord, sannhet overgår kjærlighet hvis ikke kjærligheten er forankret i sannhet. Sann kjærlighet er ærlig, trofast og tillater intet hykleri!  Og Guds agape kjærlighet er ren, uselvisk, ekte, oppriktig og betingelsløs.

Etter å ha gledet seg med Gajus over hans Kristen-liv,  som utstrålte Evangelisk Sannhet og var  eteksempel på en etterfølger av Den Herre Jesus ved hans kjærlige og omsorgsfulle livsstil, roste han ham for hans gavmildhet mot omreisende predikanter'.

Han hadde søkt vennskap med dem og tatt seg av dem på en enestående måte i Menigheten; - gitt en utstrakt hånd til fremmede, som uten synlig støtte - spredte evangeliet. Dette er, selvfølgelig, et eksempel til etterfølgelse for oss, hvordan vi skulle behandle dem som forkynner Evangeliet i Ånd og sannhet og vinner mennesker for  Jesus, "for  Hans navns skyld".(3 Joh. 7). 

Hva som helst som gjøres i ord og gjerning for å opphøye Jesu Kristi navn og  bygge Hans Evige Rike er verd vår støtte! 

Johannes tilskyndet ham til å fortsatt hjelpe dem som var kalt av Gud og ved tro hadde gått ut for å forkynne Jesus og Hans Evangelium til dem som ikke kjente Ham! Ved å gjøre dette skriver han: " Kan vi bli medarbeidere for sannheten." (3 Joh. 5-8)

JESU EVANGELIUM BRINGER FRIHET    

Hvem er Sannheten og hva er SannhetenJesus selv er Sannheten!  Evangeliet om Evig Frelse kjøpt for oss ved Hans alt-sonende offer-død på Golgatas kors legemlig-gjør Sannheten. (Åp. 5:1-14). Hans mektige oppstandelse fra de døde beseiret Satans onde rike av løgn og bedrag , og underbygget Kristi evige rett til Sannhet.(Rom.1:3, 4)

Og vår Frelsers vedvarende forbønn for oss som vår Yppersteprest ved Sin Faders høyre hånd stadfester Hans lyteløse fullkommenhet og rettferdighet! (Heb.7:25). Halleluja til Guds lam fra evighet til evighet!

Diotrefes var den andre mannen Johannes refererer til i dette kapitlet. Han syntes å ha vært en velkjent mann i menigheten. Han kan ha vært en biskop eller en pastor da han hadde autoritet til å ta viktige beslutninger.

Apostelen har ikke noe godt å si om Diotrefes. Han var en stolt mann som likte å ha den øverste rang,  han hadde til og med satt seg imot Johannes. Han var sjalu og ønsket at rampelyset bare skulle være rettet mot ham selv og hadde nektet å hjelpe omreisende predikanter, som hadde satt seg selv i stor fare, mens de fryktløse forkynte Kristi sanne Evangelium!

Han skriver:  "Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blandt dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det. Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten." (3 Joh. 9,10)

Så, gir den store Apostelen oss noen gode råd: "Du kjære! ta ikke etter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud."(v.11)

I sine store telt-korstog, siterte Dr. Oral Roberts ofte følgende motto: 'Gud er en God Gud og djevelen er en Ond djevel. Alt som er godt kommer fra Gud og alt som er ondt kommer fra djevelen.Gud er en God Gud og djevelen er en Ond djevel.' 

TA HOVEDVEIEN

Å ta Hovedveien til Seirer krever at vi følger Jesus. Han sa: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig og min byrde er lett."

Vår Herre sa: "Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg."(Mark. 8: 34); "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!"(Matt. 6:33)

Å ta Hovedveien til seier er uten reservasjon å overgi seg til å følge Jesus Kristus og å motstå verden, kjødet og djevelen. (1 Joh. 2: 15-18). Hovedveien til seier er bare oppnåelig gjennom "Lammets blod og det Guds ord de vitnet."(Åp. 12: 11)

Det er "kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1 Peter 5: 7) Hver hindring er bare en mulighet til å få demonstrert vår velsignede Herre Jesu Kristi kjærlighet og nåde og Hans herlige Evangliums overveldende styrke og overvinnende kraft.

Den tredje mannen Johannes referer til i sitt brev er Demetrius. Hvilken vidunderlig mann han var. Han synes å ha vært en velkjent person, sannsynligvis  en begavet predikant med en kraftfull tjenestegjerning og med et uforfalsket godt hjerte og en nådefull ånd!

Han hadde et godt skussmål hos alle, troende så vel som ikke troende. Hans gode vitnesbyrd om Jesus var krystallklart, hans livsstil var gudfryktig og hans tjeneste var Bibelsk og læremessig sunn. Johannes kunne innstå for ham uten å nøle fordi Kristus  bodde  i ham.
   
Dette gamle diktet inneholder et mektig budskap for oss idag:
                                                                                                                                                                                                         For hver og en der åpner seg en vei og veier og en vei.   Frelste sjeler vandrer oppad -  fortapte sjeler vandrer ned,                        i tåkelandet mellom driver andre sted til sted,  men for hver og en der åpnes               kun to veier en kan gå, og hver og en må velge  hvilke vei han vandrer på.

Som en ung gutt i den Evangeliske Lutherske Kirke - mens den ennå var en Bibel-basert kirke - brukte vi å synge den nydelige Gospelsangen 'I have decided to follow Jesus. No turning back, No turning back! - Jeg har bestemt meg å følge Jesus. Ikke falle fra. Ikke falle fra'!  Tragisk, nå synger somme: "Jeg har bestemt meg å følge New Agere, modernister, Hollywood, homoseksuell revolusjon."

Paulus skriver: "Men den rettferdige av tro , skal han leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse."(Heb. 10:38,39)

HVA DET BETYR Å UNNDRA SEG!

Guds ord sier: Hvis du unndrar deg og går bort fra Troen på Jesus som Paulus forkynte om, vil du gå fortapt!  Han skrev: "Jesus Kristus gav Seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje." (Gal. 1:3,4)

Deretter advarer han: "Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangeliun enn det vi har forkynt dere, han være forbannet." (Gal. 1:8,9)
   
Da han skrev til Timoteus uttrykte Apostelen sorg: "For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende  verden.... Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg - må det ikke bli tilregnet dem." (2 Tim. 4: 1o, 16)
   
Paulus advarte: "...Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går fram til det verre. De fører vill og farer selv vill. Men bli du i det du har lært...og helt fra barnedommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus." (2 Tim. 3: 13-15)
   
Her er nøkkelen til å holde seg på rett vei: "Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommet, satt i stand til all god gjerning.
   
Forkynn ordet; vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett, og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem; De skal vende øret bort fra sannheten... (2 Tim.3:16,17; 4: 2-4)

LA OSS  AKTE PÅ PAULUS' ADVARSEL!

Må vi alltid være årvåkne og på vakt for å bevare  Kristi Evangelium rent! Hvorfor er dette viktig? Seksuelle preverse og Modernister inrullerer seg ofte ved Bibelskoler og Seminarer i den hensikt å oppnå maktposisjoner slik at de kan influere Kristne menighetsledelser til å adoptere deres ubibelske og perverterte læresetninger!

Uheldigvis har dette skjedd! Jeg husker at jeg som gutt hørte prekener som gikk til felts mot å  røke sigaretter, gå på kino og å drikke alkohol. Nå lar de samme menighetene homoseksuelle få lov å preke fra deres prekestoler!  Hva ville Paulus ha sagt? Hva ville Martin Luther ha sagt? Hva ville Jesus ha sagt?
         
TA HOVEDVEIEN VEND DEG BORT FRA URENHET!

Bibelen sier:  " For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen. Og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.

For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir unnfanget av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første.
   
"Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 
  
"Det er gått med dem som det sanne ordspråk sier: Hunden VENDER tilbake til sitt eget SPY og et nyvasket SVIN velter seg i SØLEN" (2 Peter 2: 18-22) Må Gud bevare sin Menighet ren. I Jesu dyrebare navn! Amen.
         
JEG TRENGER MEG FREM PÅ VEIEN OPP

 Jeg trenger meg frem på veien opp, hver dag
 når jeg nye høyder; på veien fremover be jeg,
 Herre, plant mine føtter på høyere grunn.
  
Herre, løft meg opp og la meg stå, Ved tro, på Himmelens skjønne land, et høyere sted enn jeg har funnet, Herre, plant mine føtter på høyere grunn.

Mitt hjerte har intet ønske å bli der tvil øker og frykt skremmer; skjønt noen kan bo der det er rikt på, Herre, plant mine føtter på høyere grunn.

Jeg ønsker å leve over verden, Skjønt Satans piler kastes mot meg, for tro har fanget den glade lyden:  De helliges sang  på høyere grunn.

Jeg ønsker bestige de øverste høyder og fange et glimt av herlighet lys; Men ennå ber jeg til jeg har himmelen funnet, Herre, plant mine føtter på høyere grunn.    Amen