Friday, December 2, 2011

Du spør: "Kan jeg komme på ny, jeg som har snublet og falt? JA DET KAN Du. Jesus venter på deg, min Venn.!!!

     BIBELENS GUD HATER BLANDING
                             Av Pastor Max Solbrekken, D.D., D.Th.
     “Hold deg til det forbilde av sunne ord som du har hørt fra meg, i tro og den kjærlighet som er i Kristus Jesus. Den gode skatten som ble overgitt deg, skal du bevare ved Den Hellig Ånd som bor i oss.” (2 Tim.1: 13,14)
      Den store faren i være naive, dumbsnille og litelærte sinn, er at på første glansen så ser det ut så positivt, rett og kamaratslig å blande litegran og kompromisere her og der!
     Men, det er ikke Guds vei. Bibelens Gud hater blanding. Det er Hans vei ellers vandrer en alene. Du kan ikke legge om eller forandre på det som Gud har sagt, ordret og plannlagt.
     Paulus erklerte: “Forkynn ordet! Vær redi i tide og utide! Overbevis, irettesett, formann med all langmodighet og undervisning. For den tide kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster, hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør det i øret.
     “De skal vende ørene sine bortfra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr. Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste.” (2 Tim. 4: 2-5)
     MARTIN LUTHER gav predikantene denne råd: ”Om du med kraftigst stemme og klareste utleggelse forkynner hele Guds råd uten den lille del som djevelen i øyeblikket angriper, da forkynner du ikke Kristus, selv om du bruker Hans navn. Det er der hvor kampen raser, at soldatenes loyalitet blir prøvet.”
     Hva er det den godeste Luther pekte på med slik kraftig råd? Her er et god eksemple: En pastor eller evangelist forkynner en kraftig preke om Jesu frelse og den frihet vi får gjennom Hans død på korset og seirende oppstandelsen. Han vet at han borde innby dem til å soke Gud og be synderens bønn, men frykter hva elsterådet eller de verslige og rike medlemmer vil tenke.
     Martin Luther erklerte at  mye umoral skjedde mellom de katolske prestene og kvinner, og mellom prestente selv forengik en skamfull, forferdelig synd de tok del i som var så råttent og pervers han ikke kunne sette et navn på det. De drev med den mann-paa-mann seksuelle perversitet!
GUDS VREDE ER IMOT DE
SOM HOLDER NED SANNHETEN

      Når en predikant forkynner om Jesu forsoningen og vår frigjørelse fra synd, da må han også ta med hva Paulus skrev til  Romerne: “For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudlighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten ned i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem ...
     “Slik er menneskene uten unnskyldning. For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, men de ble tomme i sine tanker, og deres døraktige hjerte ble formørket. 
     “Mens de gjorde krav på å være vise, blev de bare dåraktige og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort likke et forgjengelige menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr.
     “Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urrenhet, slik at de vannærer sine legemer seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løynen og tilbad og tjente skapningen istedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen.
     “På grun av dette overgav Gud dem til vanærende (skammelige fornedrende) lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv (seksuelle kjønnsliv) med et som er i strid med naturen.
    “Det samme også gjorde mennene. De forlot det naturlige sammliv (seksuelle kjønnsliv) med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst (begjær) etter hverandre, så menn drev skamelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv.
    “Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de gjerninger som ikke sømmer seg.
    “De er fulle av all slags urettferdighet, seksual umoral, uselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svikt og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stålte, skrythulser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldere, uforstandige, upålitelige, uten naturlige kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er ubarnhjertige.
   “Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjenner døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det.” (Romerbrevet 1: 18-32)

                                                 SATAN HATER GUDS ORD   

      Satan vil gjøre hva kan for å holde bort fra menneskene Guds Ord som frigjører. Han er en ontelig kjeltring og tjuv. Det står skrevet i Bibelen: “Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Guds Ord. De på veien er er de som hører, men så kommer djevelen og tar Ordet bort fra hjertet deres, så de ikke skal tro og bli frelst.” (Lukas 8: 11, 12)
     DER LIGGER NOKKELEN: Så de ikke skal tro og bli frelst! Satan er livredd at folk skal høre Guds Ord forat gjennom det levende Ord og Den Hellig Ånd er det frelse å få.
     Bibelen sier: For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” (Ef. 2: 8,9) Hvorfor er Guds Ord så viktig da? For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommmet til tro på? Og hvordan kan de tro på Ham som de ikke har hørt? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter.
     Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds Ord.” (Rom. 10: 12-14, 17); For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløvet både sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer over hjertets tanker og motiver.” (Hebr. 4: 12)
     Jesus sa: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og bli døpt, skal bli frelst, men dem som ikke tror skal bli fordømpt.” (Markus 16: 15, 16)
HVA ER DET SOM GUDS ORD HANDLER OM?
     Ja, det kan en spørre. Her er svaret: Biblen er Guds Ord og den handler om JESUS den Jødiske Messias, Guds Mektige Sønn som steg ned fra Himmelen og ble inkarnert i menneskes form så Han kunne lide og dø for vår skjeld og oppstå for vår rettferdighet!
     Rettferdigheten blir tilregnet alle oss som tror på Ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde, Han som bli gitt for være overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse.” (Rom. 4: 25)
     Paulus sier: La dette sinn være i dere, som også var i  Kristus Jesus. Han som var i Guds Skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Men Han uttømpte Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da Han i Sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.
      Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, forat i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og forat hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre.” (Fil. 2: 5-11)
      Jesus sa: “Jeg er verdens lys. Den som følger Meg skal skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys...Dere er nedenfra. Jeg er overfra. Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden. Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø i eders synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER DEN JEG ER (gresk ego eimi) skal dere dø i deres synder.
     “Da sa de til Ham Hvem er Du? Jesus sa til dem: Akkkurat det som Jeg har sagt dere fra begynnelsen. Jeg har mye å si og å dømme om dere. Men Han som sendte Meg, er sannferdig. Og Jeg taler til verden alt det som Jeg har hørt fra Ham.
       “De forstod ikke at Han talte til dem om Faderen. Så sa Jesus til dem: Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere vite at JEG ER DEN JEG ER (gresk ego eimi) og at ikke gjør noe av Meg Selv. Men Jeg taler alt slik som Min Far har lært Meg. Han som sendte Meg er med Meg. Faderen har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham.
     Da Han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på Ham. (Joh. 8:12, 23-30)
KUN DE SOM TRO PÅ JESUS KRISTUS OG
BEKJENNER HAM SOM GUDS SØNN KAN BLI FRELST
    Kun de som tar imot Jesus Kristus som sin personelig Frelser og Forløser har mulighet for å bli frelst. Jesus døde for alle mennesker, men ikke alle vil tro på Ham. Den Hillige Skrift stadferster at bare de som tar imot Ham kan bli frelst!
    “På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen ble løftet opp (på korset). Forat hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så (høyt) har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.
      “For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men dem somm ikke tror, er allerede dømpt, fordi han ikke har trodd på Guds enårne Sønns navn.(Joh.3: 14-18)
     “Han var i verden, og verden ble til ved Ham, og verden kjente Ham ikke, Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham. Men så mange som tok imot Ham, dem gave Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn. (Joh.1:11,12)

            KAN JEG KOMME IGJEN, JEG SOM HAR SNUBLET OF FALT?

    Guds kall ringer ut igjen og igjen til alle hedninger, frafallen kristne og syndere av alle folkesag, farver og religioner. Han sier:  “Kom til Meg, alle dere som stevet og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile. (Matt. 11: 28)
     Kanjse du sier: “Er det riktelig sant? Kan jeg en slave av synden, tvil og dårlig sammvetighet bli et Guds barn når jeg har falt så langt ned med alkohol, narkotika, porografi, gambling, komme inni Guds rike?  Er Jesu blod sterkt nok til å vaske meg og gjøre meg ren? Vil Han riktelig ta meg til Seg?
     Ja! Ja! Ja! Det vil Han uten tvil. Her er Hans Ord: “Alle som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut.” (Joh.6: 37) Amen.