Sunday, July 17, 2011

Helt sikkert er disse dagene bgynnelsen av det som vil bringe oss til den alle siste tiden av Guds naade imot menneskeheten

SYNLIG TEGN PÅ
JESU SNARE GJENKOMST
av Pastor Max Solbrekken, B.Th.,M.A.,D.D., D.Th.

            “Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt eget sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn.  I sin trengsel skal de søke meg med alvor. Kom, la oss vende om til Herren!  For det er han som har revet oss i stykker, men han vil også lege oss.  Han slo, men han vil også forbinde oss.  Han vil gjøre oss levende etter to dager.  På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.” (Hosea 5:15; 6:1-2)
     Dette er et av de mest betydningsfulle skriftstedene i hele Bibelen, som tar for seg JESU ANNET KOMME!
            For tusener av år siden presiserte denne gamle-testamentlige profeten synden i den jødiske nasjonen, ved: 1. at de brøt pakten som Gud hadde opprettet med Moses, og 2. forkastelsen av Messias.
            Likeså tar profeten opp deres grufulle lidelse, og tilbakekomst til Gud ved omvendelse og tro i de siste dager.
            I nesten to tusen år har Guds menighet levd i håpet om Jesus Kristus’ lovede  gjenkomst.  Det gamle testamentets profeter hadde forutsett i detalj tiden og stedet til Hans jomfrufødsel, Hans syndfrie liv, Hans mirakuløse tjeneste, Hans stedfortredende død, og Hans herlige oppstandelse.  De profeterte også om Hans andre komme, og Hans suverene tusenårs-herredømme.
HVORFOR HAR DET JØDISKE FOLK
LIDT SÅ MYE GJENNOM ÅRTUSENER?

            DEN UNDERLIGGENDE GRUNNEN for den forferdelige lidelsen, smerten og sorgen utmålt til jødene gjennom århundre og årtusener er fordi de har brutt pakten som Moses opprettet med Gud på deres vegne!
            Hvis du tviler på det, så les det 28 kapittel av 5. Mosebok, som detaljerer velsignelsene som skal komme over Israel hvis de holder pakten (v. 1-14), og forbannelsene hvis de bryter pakten (v. 15-68).
            DEN ANDRE GRUNNEN - som kun teller for en begrenset periode på ‘en generasjon’ - er at de avviste Messias!
            Jesus sa: “Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde.  Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres, og forfølge fra by til by.  slik skal det komme over dere (kun den generasjonen som avviste Messias, og ikke de senere generasjoner), alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias’ sønn, han som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret.  Sannelig sier jeg dere:  Alt dette skal komme over denne slekt (generasjonen).
            Jerusalem, Jerusalem!  Du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg!  Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.  Men dere ville ikke.  Se, huset deres skal bli liggende øde!  For jeg sier dere:  Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:  Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Matt. 23:34-39)
     Legg merke til:  avvisningen av messias er kun toppen av isfjellet, på en lang liste for “Drap av profetene og steining av dem som har blitt sendt til deg”! Faktisk var ikke korsfestelsen av Jesus inkludert i grunnen for at Guds dom kom over dem.  Jesus uttalte klart at det var fra Abels blod til Sakarias.  Han nevnte ikke Sitt eget blod!
            I århundre har den romersk katolske kirken så vel som protestantiske, sagt at den jødiske rasen var forbannet på grunn av dens avvisning og fordømmelse av Jesus Kristus, som endte med Hans korsfestelse, gjennomført av romerne.
            Den læren ble meget utbredt, og ble et redskap som ble brukt til nedvurderelse og ødeleggelse av det jødiske folk.  I århundre ble jødene kalt Kristus-mordere og det var kun nylig at den romersk katolske kirken opphevet den ONDE, DJEVELSKE LÆREN!  Det er nesten utrolig at den romersk katolske kirken gav jødene dette grufulle kalla navnet, ettersom det var Italianere (Romere) som korsfestet Kristus.  Allikevel tenkte ingen på å kalle Italienerne ‘KRISTUS-MORDERE’.
            Læren jeg referer til er at grunnen til jødisk lidelse er fordi de gjorde en avtale med guvernør Pontius Pilate, som sa:  “Hans blod komme over oss og over våre barn!” (Matt. 27:25)
            La meg gjøre meg krystallklar på dette punket:  Det er umulig at blodet fra Jesus skader noen, eller at det bringer forbannelse over jødene, eller noen andre!  BLODET AV JESUS BRINGER KUN TILGIVELSE, HELBREDELSE OG EVIG LIV!  DET KAN IKKE BRINGE FORBANNELSE!  (1 Joh. 1:7; Kol. 1:20)
            Jeg gjentar:  Israels sørgelige synd, ved at de brøt pakten med Gud er den primære grunne til deres lidelse.
            Bibelen sier: “Men dersom du ikke hører på Herren, din Guds røst, og ikke akter på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal ALLE DISSE FORBANNELSER komme over deg og nå deg:  Herren skal sende forbannelse, forvirring og trussel mot deg i alt det du rekker din hånd ut til og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og går i hast til grunne for dine onde gjerningers skyld, FORDI DU FORLOT MEG.  Herren skal la pest henge fast ved deg til han har utryddet deg av det land du kommer inn i og skal ta i eie.  Herren skal slå deg med tæring og feber, med betennelse og verk, med tørke og kornbrann og rust, og DE SKAL FORFØLGE DEG TIL DU GÅR TIL GRUNNE.”
            “Herren skal slå deg med Egypts byller, med svulster og med skabb og med utslett som ikke kan leges.  Herren skal slå deg med vanvidd og med blindhet og med forvirring av ditt sinn... Han skal la alle Egypts sykdommer, som du gruer for, komme over deg, og de skal henge ved deg.
      ALLE ANDRE SYKDOMMER OG ALLE ANDRE PLAGER, SOM DET IKKE STÅR SKREVET NOE OM I DENNE LOVENS BOK, SKAL HERREN LA KOMME OVER DEG, TIL DU ER ØDELAGT.  
       “Bare en liten flokk skal bli igjen av dere - dere som var så tallrike som himmelens stjerner - fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst...Dere skal rykkes opp av det land du kommer inn i og skal ta i eie.  Herren skal sprede deg blandt alle folkene fra jordens ene ende til den andre...”

            “Herren skal føre deg TILBAKE TIL EGYPT PÅ SKIP...der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.” (5 Mos. 28:15, 20-22, 27-28, 60-64, 68)
   
      Det er en faktum at når General Titus hadde ødelagt Jerusalem etter e.k. 70, var det 1.1 millioner jøder som døde i det slaget.  Også, 89,000 jøder ble fanget som slaver, men kun Egypterne ville kjøpe dem.  Det var utenkelig for en romersk statsborger til å eie en jødisk slave, så mye hat var det i den tiden imot jødene.  Det skjedde akkurat som profeten hadde profetert, hvis de ikke holdt fast på den pakten moses hadde opprettet med Gud på deres vegne!  Tenk, bare Egypterne ville kjøpe jødiske slaver da!

HVEM VAR ANSVARLIG
FOR JESU KRISTI DØD?

      Jesus var født for å dø! (1 Kor. 15:3; Rom. 5:7-8; 1 Joh. 3:8)  Han var forutbestemt til å være forsoningen for våre synder, for å tilfredsstille kravene om guddommelig rettferdighet (Rom. 3:25; Joh. 2:2; 4:10).  Han ble korsfestet ved forkunnskapen fra Gud. (Apg. 2:23)
            Selv om Gud brukte Judas - et menneskelig redskap til å forråde vår Herre - og jødiske ledere til å urettferdig dømme Ham til døden, og romerne til å utføre den grusomme handlingen, var det allikevel i samsvar med Guds vilje, plan og hensikt. (Rom. 8:32)
            DET VAR FAKTISK GUD FADEREN SOM PÅFØRTE HAM SÅRENE OG SLO HAM!  Jeg forstod aldri virkelig Guds kjærlighet, inntil det ble åpenbart meg på et korstog i Kenya.  Når Han viste meg Sin store kjærlighet gråt jeg i 3 dager og netter!  Her er skriftsstedet som rørte ved mitt hjerte, og som jeg ber om vil virke på deg!
            “Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?” (Rom. 8:32)
            Paulus erklærte at Guds kjærlighet er så stor at Han ikke sparte Sin egen Sønn, men overgav Ham til mordere og gangstere for å bli ydmyket, torturert og korsfestet på det “forbannede treet” for oss.
            Og siden Jesus betalte den høyeste/siste prisen ved å gjøre det største offer for oss, vil Gud fritt gi oss hva som helst som Jesus’ død og oppstandelse har tilrettelagt, siden Han er plassert - til og med nå - ved Guds høyre hånd, som vår frelser, frigjører og talsmann.
            Ikke nok med at vår Himmelske Far gav Sin Sønn til døden, Han la også vår synd og sykdom på Ham (Jes. 53:4-6; Matt. 8:16-17; 1 Pet. 2:24).  Guds kjærlighet var så intens når det gjaldt vår frelse at Han gledet seg når Jesus led og blødde for oss.  Bibelen sier:  “Men det behaget Herren å knuse Ham.  Han slo Ham med sykdom”. (Jes. 53:10)

MYE BITTERHET HOS ELDRE
JØDISKE FOLK OG VANTRO HOS DE UNGE!

     ‘Israels barn’ led grufullt i tusener av år, fra den babylonske okkupasjonen til Hitlers holocaust.  Denne lidelsen fortsatte under det onde styret av Sovjetisk kommunisme, i flere tiår.  Siden glasnost og perestroika, og avskaffelsen av ‘det onde riket’ i 1991, hadde hundre tusener av dette dyrebare folket immigrert til Israel.
            Fra mine erfaringer med det eldre jødiske folk, HAR JEG SETT MYE BITTERHET MOT KRISTNE, GUD OG LIVET GENERELT, på grunn av behandlingen deres forfedre mottok fra de pavelige armeer gjennom middelalderen.  Det er forståelig, fordi disse onde, vanhellige gjerningene som ble utført av denne religiøse gruppen var gjort i Jesus Kristus’ navn.
            Allikevel må det jødiske folk - som alle andre - slutte å bebreide andre folk for deres egne problemer for å få kunnskap om sannheten og bli frelst. Bibelen sier:  “Som det står skrevet:  Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste...alle har syndet, og står uten ære for Gud”. (Rom. 3:10,23)
            “Her er ikke forskjell på jøde og greker.  Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller Ham.  For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Rom. 10:12-13)
            “Her er ikke greker eller jøde...For den som gjør urett, skal få igjen for den urett han gjørde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.” (Kol. 3:11, 25)

DER ER IKKE NOEN FORSKJELL PÅ JØDER OG HEDNINGER. ALLE HAR SYNDET, OG ALLE TRENGER EN FRELSER. JESUS KRISTUS ER DEN FRELSEREN!
           
Sannheten er at det kun er Jesus Kristus som kan tilgi og redde fortapt menneskehet.  Han alene har kraften til å tilgi synd, fjerne frykt og fordømmelse, og gi fred til opprørte hjerter og tanker, etter å ha seiret over døden, helvete og graven, og gitt full frelse til alle som har mottatt Ham som Herre og frelser.
            HVORFOR ER DET SLIK?  Bare Jesus Kristus kvalifiserer seg som verdens frelser, fordi Han utøste Sitt dyrebare blod som det ofrede ‘påskelam’, på Golgata, og døde som vår erstatning, i henhold til de gamle testamentlige skrifter. (Rom. 1:4)
            En stor urettferdighet har allikevel blitt gjort mot kristendom generelt, og spesielt mot Guds menighet, fordi:
1)  Nylig skrevne bøker, artikler og andre utsagn gjort av en liten gruppe av jødiske forfattere, som kobler den horrible troen fra Adolf Hitler og nazismen med læren fra den kristne kirke!
2)  De verbale utsagnene, og totalt urettferdig bøkene fra fordømmende, liberale protestantiske forfatterer som angriper kristendom og Paulus’ lære, og som gjør samme koblinger mellom nazismen og den kristne kirken!
3)  Den urettferdige, fordomsfulle og anklagende filmen ‘Antisemitism’ fra United States Holocaust Museum, som legger skylden for holocaust på læren fra kristendommen!

MANGE JØDER FØLER AT GUD AR
FORLATT DEM, PÅ GRUNN AV HOLOCAUST!

      En nylig skrevet rapport fra ‘Christianity Today’ sier: “En gruppe prominente jøder har anklaget United States Holocaust Museum for å mislede folket ved å bebreide at Hitlers folkemords-program ble gjennomført på grunnlag av historisk kristen tro angående jøder.
“Filmen maler med en bred pensel.  En kjedelig stemme prenter inn usammenhengende fakta og sitater som etterlater seeren med et intrykk av at anti-jødisk holdning er et resultat av kristen innflytelse på det romerske riket, og at det har alene vært det kristne samfunn som har marginalisert og undertrykt jøder, og at nazistisk rase-fordømmelse mot jødene var en klar fortsettelse på eldre religiøs fordømmelse.
            “Anti-Judaismen som kom foran Kristendommen, og som har lenge eksistert utenfor Europa, er ignorert.”
            New York Times siterte Joan Brown Campbell, generalsekretær i det Kirkelige Nasjonale Rådet, som sa: “Hvis man ser på Naziregimet, kan man tydelig se filosofien av kristen suveremotet”.
            ‘Christianity Today’ påpeker hvor upresist dette utsagnet er: “Hun ignorerer at nazisme ser på kristendommen som defekt”.  Og ironisk nok gjorde Campbell dette utsagnet i et intervju hvor hun la frem den grusomme forfølgelsen, lidelsen og tortur som blir påført kristne rundt om på jorden i dag.
            Tilfeldigvis er det en jødisk advokat, Michael Horowitz, som vekker prester og politikere når det gjelder den grufulle forfølgelsen, torturen, slaveriet og andre grusomheter som blir utført mot kristne i mange nasjoner på jorden i dag.
     I sin bok ‘Faith and Fraticide’ oppfordrer Rosemary Radford Ruether å gi avkall på troen om at Jesus er frelseren for alle, til fordel for teorien om at Jesus er frelseren for noen, mens andre må ha deres egne ‘frelsere’, stod der i en artikkel i ‘Christianity Today’.
            Uten tvil, så er djevelen ‘utå å går’ iblant de liberale protestantiske prester og teologer - som er ikke frelst - i var verden idag!

   EN STOR OPPVEKKELSE skjer allikevel blandt det Jødiske folk i dag! Deres hjerter åpner seg etterhvert for Messias, slik som han profeterte! Hundrevis av år før Hans første komme, sa den jødiske Messias at Han
ville “reise tilbake til Sin plass”, hvor Han refererte til himmelen, inntil det jødiske folk erkjenner sin overtredelse (synd), og “søker Mitt åsyn”.  Dette er akkurat hva de gjør nå!
            I 1971 arrangerte jeg et Evangelisk korstog i YMCA bygningen i Jerusalem.  Vi distribuerte 10,000 traktater der, utenom annonser i ‘Jerusalem Post’.  En stor mengde arabere, romersk-katolske, greskortodokse og protestanter ankom.  Bare et mindretall jøder stilte opp på våre møter.
            Til og med så kort tid som (omtrent) 40 år tilbake kunne man ikke finne mer enn 100 kristne jøder i Israel.  I dag er det over 70,000 i 90 forskjellige forsamlinger.

            HVORDAN SKJEDDE DETTE?  ‘Gjenkomstens lov’ åpnet døren for hvilken som helst jøde, som hadde minst en jødisk besteforelder, til å immigrere til Israel.  Rundt 750,000 returnerte fra Øst-Europa, og flere hundre tusener fra Sør-Amerika.  Noen av disse trodde på Jesus Kristus, og de brakte med seg evangeliet (den gode nyheten) tilbake til Bibelens land.
            Hosea sier at de vil oppdage at de har syndet, og at de vil vende om til Herren av hele sitt hjerte, og forstå at Gud måtte slå ned på deres forfedre da de brøt med Moses’ pakt, og for at de avviste Messias.
            Legg merke til at de vil si: “Kom, la oss vende om til Herren!  For det er Han som har revet i stykker, men Han vil også lege oss.  Han slo, men Han vil også forbinde oss”.
            Etterpå skriver profeten noe som er meget viktig - EN TIDS-DATO LINJE!  “Han vil gjøre oss levende etter to dager.  den tredje dag vil Han oppreise oss, og vi skal leve for Hans åsyn”. (Hosea 6:1-2)
HVA BETYR DETTE?

            Guds Ord er selvforklarende, og vi kan lese i 2 Peter 3:8: “Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede:  For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag”.
            Slik som jeg ser det, er perioden for den jødiske nasjons lidelse snart ved enden, og Herren Gud Den Allmektige vil gjenreise dem til deres rettfulle plass, og JERUSALEM vil bli den mest viktige byen på jorden!
            Det er nesten 2000 år siden Guds dom falt over Israel (etter e.k.70) , og ifølge Peter er en dag for Herren som tusen år for oss!  Profetien sier:  “Han (Herren) vil gjøre oss levende etter to dager (2000 år).  På den tredje vil Han oppreise oss (bringe oss tilbake til livet), og vi skal leve for Hans åsyn”.
            Uten tvil, refererer dette til det såkalte ‘tusenårsriket’, hvor det vil være tusen år med fred på jorden, med Jesus Kristus, Den jødiske Messias, som regjerer fra Jerusalem.
            Det er fire betydelige tegn som viser oss hvor vi står i dag i forhold til vår Herres gjenkomst:
1)  Den syke tilstanden av vår planet
2)  Den syke tilstanden av verden
3)  Den syke tilstanden i Israel
4)  Den syke tilstanden i Kirken

DEN SYKE TILSTANDEN
AV VÅR PLANET!

      MENNESKEHETEN stønner under den tunge vekten av synd og fordømmelse.  SATAN - Guds og menneskets fiende - har bundet den menneskelige rasen med bånd som opprøskhet, vantro, frykt, smerte, lyst, grådighet, hat, og perversitet!  Det var Adams mangel på motstand mot den ondes løgnaktige fristelse, som førte sykdom og død (åndelig og fysisk) over menneskeheten!
            Bibelen sier:  “For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter Hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå frem til Guds barns frihet i herligheten.  For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen i veer.
            “Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.” (Rom. 8:19-23)
            Overalt venter folk på åpenbaringen av ‘Guds barn’!  Hva betyr dette?  6.3  milliarder mennesker leter etter en befrielse fra tomhet, frykt, smerte, sykdom, og bånd som de lever under!

Hele verden venter at vi, Guds barn, skal bli fylt med Den Hellige Ånd slik at vi kan fri dem fra tyranneriet og løgnene fra djevelen og hans utsendinger!
           
Ikke tro et øyeblikk at millionene som er fortapte i synd, og bundet av onde ånder av okkultisme, overtro, falske religioner, satanisk undertrykkelse og seksuell perversitet er lykkelige i sin tilstand.  INGEN NYTER Å VÆRE SLAVER under heksekraft, frykt, smerte og onde ånder!
            Noen er tilstrekkelig lurt til å leve i EN IDIOTS PARADIS ved at de har overbevist seg selv om at alt er på topp, men det motsatte er sannheten.  Hvis alt er vel, hvorfor dør da så mange rocke-musikere av overdose, og begår selvmord?  Hvorfor dør så mange Hollywood-stjerner av alkoholisme?  Og hvorfor dør noen av de største artistene av AIDS som følge av en syk, skitten, pervers sodomisk livsstil?  Og hvorfor tar rike, suksessfulle mennesker, som ser ut til å ha alt, livet av seg?
            Bibelen sier:  “Men de ugudelige er som det opprørte hav.  Det kan ikke være stille, og bølgene skyller opp gjørme og mudder.  Det er ingen fred for de ugudelige, sier min Gud.” (Jes. 57:20-21)
            Vår fiende er ikke kjøtt og blod, men Satan selv, og alle hans demoner, som frister, svindler, truer, inntar, påvirker, torturerer, stjeler og dreper!  VÅR KAMP ER MOT DJEVELEN - ikke mot mennesker, selv om djevelen bruker mennesker til å utføre sine ønsker.  Djevelen må ha sine utsendinger og tjenere, for å gjøre sitt onde arbeid.
            Og hva med at Hindu-ekstremister stadig kjemper mot Muslimene i India.  Og de (politiske) ugudelige Romersk katolske IRA dreper de (politiske) ‘kristne-kun-i-navnet’ Protestantene, og motsatt?
            Og hvis de som tror på andre hedensk religioner er så lykkelige i disse, hvorfor er det da så mange ‘hellige kriger’?  Tre eksempler:  Muslimsk Iran mot Muslimsk Irak, i en 7 års lang krig som tok 1 million menneskeliv, og i dag slakter Islamske ekstremister hundrevis av deres eget folk i Algerie? Og hva kan enn se om ca. 300,000 svarte Muslimmer som har blitt drept av deres Arabiske Muslimske brødre i Darfur i de siste 3 eller 4 år, for deres ølje?
    Og naa i 2011 nesten hele Arabiske verden er i ferd med aa befinne seg i en  hellig krig mot hverandre paa grunn av deres makt lyst, serlig Iran og ogsaa Tyrkia. Og muslimske terrorister trives meget godt med stor inngang i fleste delen av de dumsnille Europene!
            DE KJENNER IKKE TIL GUD, og har ikke blitt forandret av Hans mektige kraft.  Hvem som helst som har blitt omvendt til Kristus, og har blitt født på ny ved Guds Ord, og ved Den Hellige Ånd, ville selvfølgelig ikke startet ‘hellige kriger’ mot sine likemenn.  Den eneste krigføringen vi er kommandert til å føre er den ‘gode troens kamp’!

HVORDAN KJEMPER
VI MOT DJEVELEN?

            Bibelen sier: “Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke”. (1. Pet. 5:8)  Vi motstår ham ved å tjene Jesus til det ytterste av vår kapasitet, ved å føre et hellig og rettferdig liv, forkynne evangeliet om Jesus Kristus, helbrede de syke og kaste ut djevler!
            Skriften sier: “For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus”. (2 Kor. 10:4-5)
      I vår søken etter land å erobre, nye technologier for ø forbedre var livskvalitet, og jakten på mer rikdom, har mennekeheten engsjert seg i krig, slaveri, vold og forurensning, som har ødelagt vårt miljø, land og luft!
            VÅR PLANET stønner under den tunge vekten av den forferdelige høsten av menneskehetens synd  form av rebelskhet, grådighet, hat, vold og slaveri!
            I begynnelsen, etter fallet av våre første foreldre, ble hele den menneskelige rasen slynget inn i synd, frykt, sykdom og død.  Gud plasserte øyeblikkelig en forbannelse over jorden - “Og til Adam sa han: fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld.  Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager”. (1 Mos. 3:17)
            Vår planet kjemper for å holde seg i live, og stønner under denne byrden.  Den ‘andre loven om termodynamikk’ begynte etter fallet, og har fortsatt helt til i dag, i form av aldringsprosessen, svekkelse og nedbrytning.  KUN GJENKOMSTEN AV JESUS KRISTUS VIL REDDE JORDEN!  Menneskene vil ikke tillates å ødelegge jorden, men vil bli straffet for å skitne til og forurense den, slik som det er profetert i den siste boken i Bibelen.
            “Hedningfolkene raste, men nå er din vrede kommet - tiden da de døde skal dømmes, og da skal du lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da skal Du ødelegge dem som ødelegger jorden”. (Åp. 11:18)
            Gud vil ha det siste ordet, og vil dømme forurensere.  Hvis du vil ha et godt eksempel på dette, se på det tidligere Sovjet-samveldet, som forurenset landet, sjøen og luften, og som etter å ha ødelagt miljøet endte opp totalt konkurs og oppløst!

JESUS KRISTUS MÅ KOMME IGJEN FOR Å REDDE OSS FRA VÅR EGEN ØDELEGGELSE, SLIK AT HAN KAN REGJERE PÅ JORDEN 1 1000 ÅR MED GLEDE, FRED OG FREMGANG!
    
Folk som tror på Jesus Kristus, slik som Paulus, venter på øyeblikket når vi kan bli fri fra begrensningene av vårt svake, dødelige legeme, og bli fornyet (i det neste liv) for å være evig i himmelen med Jesus Kristus og alle de gjenløste fra alle tider.  Da vil vi motta en ny kropp uten de begrensningene vi har i dag.
            Bibelen sier:  “Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning”. (Rom. 8:23)
            EVIGHETEN vil bli en glad tid med fred og herlighet når vi lever evig i Himmelen med vår Herre Jesus Kristus, og alle de gjenløste fra alle nasjoner, tungemål og folk fra alle tider.
            “Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja!  For Gud er Herren, Den Allmektige regjerer som konge!  La oss glede oss og fryde oss og gi Ham æren!  For Lammets bryllup er kommet, og HHans brud har gjort seg rede.”
            “Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin.  For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.  Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid!  han sier til meg:  Dette er Guds sanne ord.” (Åp. 19:6-9)

DEN SYKE TILSTANDEN
AV VERDEN!

            Bibelen sier:  “Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden!  Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.  For alt som er i verden, kjødets lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.  Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.” (1 Joh. 2:15-17)
            Dette er Satans tre knockout-slag som han bruker for å friste “mennenskenes barn” med: 1)  ØYNENES LYST, 2)  KJØDETS LYST, 3)  LIVETS STOLTHET!
            Satan brukte disse tre fristelsene på Eva med stor suksess.  “Kvinnen så nå at treet var godt å ete av (kjødets lyst), og at det var en lyst for øynene (øynenes lyst) - et prektig tre, siden det kunne gi forstand (livets stolthet).  Så tok hun av frukten og åt.  Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt”. (1 Mos. 3:6)
            Kong David falt for denne fristelsen også:  Han så en nydelig kvinne som tok et privat bad i sin hage (øynenes lyst).  Han ville ha henne, og sendte bud etter henne, og drev hor med henne (kjødets lyst) HAN FALT ETTER KUN TO SLAG!

JESUS OVERVANT
SATAN FULLSTENDIG!

      Resultatet ble noe annet da Satan brukte sin tidsprøvede strategi mot vår Herre Jesus Kristus.  Han motstod fristelsen, og overvant djevelen hver gang han kom med et nytt “kort fra ermet”.
            Etter at Jesus hadde fastet i 40 dager, sa Satan til Ham: “Si til disse stenene at de skal bli til brød”. (kjødets lyst)  Jesus svarte “Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.”
            Djevelen forsøkte igjen:  “Er du Guds Sønn, så kast deg ned!  For det står skrevet:  Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. (livets stolthet)  Jesus sa da til ham: “Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud”.  Med andre ord:  Gud gjør ikke et sirkusnummer for noen!
            Til slutt viste Satan alle kongerikene til Jesus i et øyeblikk, og sa: “Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg.”  HVILKEN LATTERLIG, ARROGANT OG EGOIST SATAN ER!  Jesus avviste ham øyeblikkelig, med Guds ord, og sa: “Bort fra Meg, Satan (motstander)!  For det står skrevet:  Herren din Gud skal du tilbe, og Han alene skal du tjene”. (Matt. 4:1-11)
            Satan måtte forlate Ham!
            Bibelen bekrefter at Satan er: “Denne verdens gud” og “den ånd som nå er virksom i vantroens barn”. (Joh. 12:31; ef. 2:2)  HAN ER VERDENS STØRSTE LØGNER OG LØGNENS FAR OG EN EKSTRAORDINÆR MORDER. (Joh. 8:44)
            Hele verden ligger i fanget på den onde (1 Joh. 5:19) og han “går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke”. (1 Pet. 5:8)  Vi kan derimot: “stå ham imot fast i troen, så skal han fly fra dere”. (1 Pet. 5:9; Jak. 4:7)
            Bibelen sier at Demas ble styrt av de skinnende lysene fra Tessalonika, og forsakte Paulus, “da han fikk kjærlighet til denne verden”. (2 Tim. 4:10)  Og Johannes beordrer de unge menn i forsamlingen til å overvinne den onde! (1 Joh. 2:13)

PAULUS VARSLET OM DEN TOTALE NEDBRYTELSEN AV MORAL, SØMMELIGHET OG ÆRLIGHET I DE SISTE DAGER.  DEKADENS OG PERVERSITET VIL REGJERE LIKE FØR GJENKOMSTEN AV VÅR HERRE, SA APOSTELEN.  NÅR VI LESER PROFETIEN FØLER VI OSS SØRMODIG OVER AT DENNE TIDSALDER STEMMER OVERENS MED PROFETIEN I GUDS ORD!

            “Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.  De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.  Slike skal du vende deg fra.” (2. Tim. 3:1-5)
            “Men Ånden sier med klare ord at I KOMMENDE TIDER SKAL NOEN FALLE FRA TROEN og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.” (1 Tim. 4:1)  “Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!  For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om.” (Ef. 5:11-12)
            “Brødre, vær mine etterfølgere!  Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss.  For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer:  Mange vandrer som fiender av Kristi kors.  De ender i fortapelsen.  Deres gud er buken, og de setter sine ære i sin skam.  De trakter bare etter jordiske ting.  Men vi har vårt hjemland i himmelen.  Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.” (Fil. 3:17-20)

PERVERSITET KJEMPER FOR RESPEKT!

            Jesus profeterte at tiden kommer “da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse”. (Joh. 16:2)
            Og profeten uttalte: “Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.  Ve dem som er vise i egne øyne...de som for gave gir rett til den som har urett, og tar retten fra de rettferdige”. (Jes. 5:20-23)
            Paulus forklarer: “Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult.  For denne verdens gud har forblindet de vantor sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.  For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld”. (2 Kor. 4:3-5)
            At denne VERDEN ER OND OG PERVERS er ingen hemmelighet.  Det verdslige systemet som avskyr det som er godt, og hyller det som er ONDT er et produkt av satanisk oppfinnsomhet, siden han er ‘denne verdens gud’.
            Igjen sier Paulus at Jesus Kristus “gav Seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje”. (Gal. 1:4)

VOLD ER ET TEGN
På DE SISTE DAGER!

            Jesus advarte mot den enorme økningen av vold som skulle identifisere tiden ved Hans gjenkomst.  Han gjorde en sammenligning mellom den tiden og Noahs tid, og Lots tid.
            “Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.  De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken.  Så kom vannflommen og ødela dem alle.  På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde.  Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle.  Slik skal det være på den dag Menneskesønnen åpenbares.” (Luk. 17:26-30)

1. - NOAHS DAGER!

            Bibelen gir oss en god beskrivelse av  ondsap, volden og ugudeligheten som gjennomsyret denne gamle tiden.  “HERREN så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.  Da angret Herren at Han hadde skapt mennesket på jorden, og Han var full av sorg i sitt hjerte.  Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt...”
            “Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.  Og Gud så jorden, og se, den var fordervet, alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.  Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold.  Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden.” (1 Mos. 6:5-7; 11-13)
            I versene 11 og 12 karakteriserer Bibelen ‘dagene før syndefloden’ for FORDERVET og FULL AV VOLD!  Folk generelt hadde forkastet Herren, og levde kun for seg selv, fylt med grådighet, lyst, stolthet og urettferdighet!
            DET LYDER AKKURAT SOM OM DET ER DISSE TIDER, med folk som snur ryggen til lærdommen om Guds Ord, slik at de kan gjøre sine egne ting!

2. - LOTS DAGER!

            Profeten Esekiel presiserer at syndene i Sodoma og Gomorra er som følger: “Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot.  Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre.  Men den elendige og fattige hjalp hun ikke.  De opphøyet seg og gjorde det som var en styggedom for mitt åsyn, og jeg drev dem bort, så snart jeg så det”. (Esek. 16:49-50)
            Her er en liste over deres synder:
            1. - Stolthet
            2. - Overflod av brød
            3. - Overflod av tomhet
            4. - Mangel på medfølelse
            5. - Pervers sex

            Vår verden er skyldig i alle disse fem synder i denne generasjonen.  Synd er overskridelse av Guds lov, en opprørsk ånd mot det som er gudelig.
            Stolthet er synden som førte til Lucifers fall!
            Når det er for stor velstand, blir folk oftest bortskjemt og vil ha mer.  De blir aldri fornøyd, og vil ha mer og mer.
            Overflod av tomhet - er djevelens sjanse til å fylle tankene med sludder.  Kortere arbeidsuker gir folk mer tid til å tjene kjødets lyster, verden og djevelen.
            Mangel på medfølelse for den fattige og trengende er alltid et tegn på stolthet, arroganse og selvgodhet.
            Seksuell perversitet er et av de endelige tegnene på et raskt døende samfunn.  Og når pervers sex er lovmessig sett på som en alternativ livsstil og hyllet i media som sunt og normalt, da vet man at man er i desperate streder.
            Dette er hvor vi er i dag i CANADA!  Vi trenger sårt en brennende vekkelse i vårt land, og over jorden!  Må Gud hjelpe oss!  Og NORGE er ikke noen bedre!
            Min bønn er at Gud vil fremskynde den dagen himmelen kommer ned til oss, med overflod av velsignelser for alle.  Vil du bli med meg i bønn?  Send oss et offer, slik at vi kan fortsette å forkynne evangeliet over radio, TV og på papir!  Hjelp oss rekke lenger med SANNHETEN før det er for sent!  Takk!
 3. DEN SYKE TILSTANDEN
I ISRAEL!

            På dette tidspunkt i historien er Israel meget sårbar på grunn av presset som er over dem fra verdens nasjoner, til å gi opp land for å få fred.  Og U.S.A. som tradisjonelt har vært deres venn, er de som legger størst press på dem av samtlige nasjoner!
            Sannsynligvis vil Israel gi etter for dette presset, og gi vekk så mye land at de vil bli ute av stand til å forsvare seg.  En gang i fremtiden vil Israel bli lurt til å akseptere Antikrist som deres Messias, og vil lide voldsomt for dette.  Når vår Herre refererte til dette sa Han til de jødiske lederne: “Jeg er kommet i Min Fars navn, og dere tar ikke imot Meg.  Kommer en annen i sitt navn, ham vil dere ta imot”. (Joh. 5:43)
            Jesus kom i sitt Faders Navn og jødene tok ikke imot Ham, men da Antikrist kommer i sitt eget navn, vil de bli lurt og ham vil de ta imot!
            SÅ TRIST OG SORGELIG!
            Jeg tror IRAK vil tilslutt bli redusert i kraft etter at USA og deres allierte er ferdig med dem.  Deretter vil utvilsomt IRAN (Persia) plukke opp bitene, og spise opp Irak (og muligens Syria), og deretter kunne kontrollere hele oljeindustrien i midtøsten.


            IRAN VIL DA BLI DEN DOMINANTE KRAFTEN I DETTE OMRÅDE, MED USA OG ISRAEL SOM GIR ETTER FOR DERES KRAV.  IRAN STÅR REDI NÅ TIL Å RISE SEG SOM ET STORT MILITÆR KRAFT, PÅ GRUNN AV DERES ATOMISKE VÅPEN SOM VIL SNART BLI OPPDAGET!

            Ifølge Bibelen vil Iran (Persia) marsjere sammen med Russland, Tyskland, Etiopia, Libya og Tyrkia mot Israel i den store krigen ‘Gog og Magog’. (Esekiel 38 & 39)
            Gud vil kjempe for Israel, og forsvare dem.  En stor slakting vil uheldigvis forekomme før Guds utvalgte folk vil ta til fornuft.  De vil tilslutt motta deres lenge ventede Messias Jesus Kristus når Han kommer igjen i kraft og stor herlighet på slutten av den tilsalderen.
            HAN VIL DA REGJERE I 1000 ÅR MED FRED OVER PLANETEN JORDEN, SOM KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE!

- NUMMER FIRE -
DEN SYKE TILSTANDEN I KIRKEN!

            Den hyllede kanadiske forfatteren, Peter Newman avslører svakheten i våre kirker og beskriver hvordan vi ikke har klart å overføre evangeliet til våre barn, barnebarn og våre naboer.
            I hans nylig utkomne bok ‘The Canadian Revolution’ beskriver Peter Newman det store fallet i United Church of Canada’s medlemsskap like så vel som deres inflytelse i samfunnet gjennom de tre siste tiårene.
            Newman skriver: “The United Church grunnlagt i 1925 gjennom en union av Metodister, Presbyterianere og Congregationals, led de største avslag. 3 millioner Kanadiere erklærer at de er medlemmer av United Church, men i følge de siste målingene er det kun 380 000 som bryr seg om å gå i kirken.  Selv om de mest liberale hovedforsamlinger, tillater ansettelsen av homofile prester, og forfremmer det sosiale evangeliet, klarte paradoksalt nok ikke United Church å tiltrekke seg de unge”.
            En fotnote sier: “En økende typisk hendelse var nedleggelsen av Chalmers United Church i sentrum av Vancouver, høsten 1994.  Det var ikke ett eneste medlem igjen på medlemslisten som var yngre enn 80 år”.
            I flere år har Reginald Bibby, sosiolog på universitetet i Lethbridge, observert det religiøse livet hos Kanadiere.  I hans bok ‘Unknown Gods’ skriver Bibby: “Tragisk nok feiler, religiøse grupper i dette som ser ut som åndelig velstående tider.  Menighetene er religiøse firma med dårlige evner til å få troen ut av varehusene sine...nyheten er at interessen og intriger fortsetter på tross av problemene med organisert religion.  Resultatet kan bli et veldig stort, varende åndelig vakun”.
            Den Anglikanske kirken har ifølge målingene 2.2 millioner medlemmer, med 784 000 aktive tilhengere.  På en kirkeforsamling i 1994, uttalte erkebiskop Peter O’Driscoll: “I de neste ti til femten årene vil størstedelen av de aktive tilhørerne i den Kanadiske kirken være død.  Om to generasjoner vil der ikke være nok folk igjen til å kunne si at der eksisterer en anglikansk kirke i dette landet.”

ET STORT FRAFALL:
DETTE ER SØRGELIG OG TRAGISK!

            Mens den Angelikanske Kirke tapte 250 000 medlemmer fra 1981 til 1991, og United Church tapte 665 000 medlemmer i samme periode, dette utgjør 10 og 20% vokste allikevel Pinsebevegelsen med 100 000 tilhørene, og Christian  og Missionary Alliance økte med en 100% okning!
            November 1965 nummeret av det kanadiske vekkelsesbladet ‘Cry of His Coming’ inneholdt følgende profetiske overskrift: 1965 UNITED CHURCH’S NYE PENSUM SETTER GRUNNLAG FOR ØKTE TAP AV MEDLEMMER.  DR. ERNEST HOWSE BENEKTER DEN FYSISKE OPPSTANDELSEN AV JESUS KRISTUS!
            I den artikkelen skrev Max Solbrekken under linjen ‘Det Store Frafallet’ - Paulus advarer: “La ingen bedra dere på menneske åpenbares, fortapelsen sønn”. (2 Tess. 2:3)
            DET STORE FRAFALLET er her nå, med mange av de Kristne forsamlingene som snur ryggen til den hellige skrift, og titulerer dem som feilbare og motstridige.
            “De forakter de store sannhetene i Bibelen, og erstatter dem med sine egne humanistiske, menneskelige filosofier.  Det kan høres merkelig men disse frekke predikantene utfører den samme rollen som ‘Israels frafall’ i Det Gamle Testamentet.
            “For to onde ting har Mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hodg seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.” (Jer. 2:13)


HER ER EN LISTE OVER DERES FRAFALL!

            1.         De har brutt med helligheten i Bibelen, ved å fjerne de evige sannheter i Guds Ord.  Menneskelige filosofier, vanhellig humanisme og frekke falske lærer har fylt dette tomrommet.
            2.         De stoler nesten totalt på menneskers visdom og dødelige kunnskap, og har avvist visdommen som kun kommer fra de Hellige Skrifter.  Dette gjør det umulig for dem å ta trygge åndelige avgjørelser.
            3.         De har avvist Den Hellige Ånds råd - guddommelig veiledning - og henter deres inspirasjon fra læren til andre forførte.  Kritiske avgjørelser i forhold til åndelige saker og lærdom er derfor fordømt, forkastet og gjort kompromiss på.
            4.         De legger vekt på gode gjerninger, istedenfor offeret av Jesus Kristus, for våre synder.  Det ‘sosiale evangeliet’ de forkynner er utenfor Guds nåde og tro på Jesus Kristus blod.  Det ‘gode gjerninger’ budskapet tilbyr kun menneskelige og politiske taler, for å omgjøre sosial urettferdighet, uten et trygt åndelig grunnlag.
            5.         De har fornedret de Hellige Skrifter ved å erstatte dem med egne ord istedenfor den korrekte oversettelsen fra det originale Hebraiske og Greske, når det gjelder Gud selv.  Disse literære omformerne har for seg selv - uten noen rettighet - besluttet å skifte kjønn på Den Gud den Allmektige fra maskulin (Far) til Mor.  Istedenfor å titulere Gud som Ham, kaller de Ham henne, og Herren Jesus er ikke lenger Guds Sønn, men Guds barn!
            Hvordan våger disse filosoferende teologene å forandre de originale manuskriptene for å tilfredsstille de radikale feministene og de lesbiske og bløte, melkepredikanter?

            Guds Ord sier: “Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemmelige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.  De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft”. (2 Tim. 3:1-5)
            “Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.  Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.  Gi akt på deg selv og læren!  Bli ved med dette.  For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg”. (1 Tim. 4:12, 16)

ET ADVARSELTIL DEM SOM 
LEKER MED GUDS ORD

            “Hvem er LØGNEREN om ikke den som nekter at Jesus er Kristus?  Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.  Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen.  Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.”
            “Mine kjære tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!  For mange falske profeter er gått ut i verden.  På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.  Dette er Antikrists ånd, som dere har hørt skal komme.  OG DEN ER ALLEREDE NÅ I VERDEN.”
            “Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud...Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?”
            “Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større.  For dette er Guds vitnesbyrd, at Han har vitnet om Sin Sønn.  Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv.  Den som ikke tror Gud, HAR GJORT HAM TIL EN LØGNER, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om Sin Sønn.  Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn.  Den som har Sønnen har livet.  Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.” (1 Joh. 2:22-23; 4:1-3; 5:1, 5, 9-12)
            Det nye pensumet til United Church - som nå læres bort til tusernvis av barn - FORNEKTER JOMFRUFØDSELEN AV JESUS KRISTUS, som tilsier at Josef eller en annen mann var Jesus’ far.  Dette indikerer at Hans mor Maria var syndig og promiskuøs, istedenfor en dydig jomfru, og at Jesus Kristus ikke er guddommelig!
            Har du hørt slik VANHELLIGELSE?  Og dette kommer ikke fra en ateistisk journal, men fra det ofisielle organet til Canadas største Protestantiske organisasjon!
            Det samme ‘pensumet’ kaller de første 11 kapitlene i 1. Mosebok, som omtaler Guds fantastiske skapelse, Noah og syndefloden, som en fabel eller myte!  Dette pensumet fornekter miraklene i Bibelen, avviser den fysiske oppstandelsen til Jesus Kristus, og latterligjør hans oppstigelse til himmelen, og hans gjenkomst til jorden!
            Les de blasfemiske utsagnene fra Pastor Ben Smilie, kappelan i United Church, ved universitetet i Saskatchewan, som ble nedskrevet av Tom Jarvis i bladet ‘Regina Leader Post’.  Artikkelen ble kalt ‘EN MENGDE URELEVANSE’.
            “‘The Toronto Telegram’ skrev det fullt ut, i en noe sjokkerende seksjon med stor skrift, som omtaler fundamentalistisk tro: “leire-formede mann, et flytende zoo, en amfibisk-fot Jesus, en sønn av Gud som var en hjemmebrygger, og en oppstigelse som virker som en Cape Kennedy oppskytelse.”
            Har du hørt noe mer blasfemisk og antikristelig, kommet fra pennen til en viet protestantisk klerk!
            Vi lar moderatoren snakke for seg selv.  Følgende ble skrevet i ‘Saskatoon Star Phoenix’ den 5 juni 1965.  “HOWSE MENER FOLK SOM TAR BIBELEN BOKSTAVLIG MANGLER FORSTÅELSE”.
            “Moderatoren i United Church i Canada mener at kristne som tar Bibelen bokstavlig i all dens ‘metaforer og billedspråk’ utfører ‘manger på forståelse’.”
            Pastor Ernest Howse fra Toronto, sa i et intervju på torsdag at en av de mest betydningsfulle religiøse trender idag er bortflyttningen fra ‘middelalderbillespråk og hypokrati’.”
            “Dr. Howse, som har vært i byen Banff på United Church’s Alberta Konferanse, sa at folk ikke måtte ta bokstavlig ting som Kristus fysiske oppstandelse, og jomfrustanden til Maria.  Moderatoren sier at det nye pensumet til United Church som tillater liberal tolkning av Bibelen, er ‘virkelig ikke noe nytt i det hele tatt’.
            “Der finnes ikke noe nytt i pensumet som ikke var akseptert allerede da jeg gikk på College for tretti år siden (1935).  Hvis folk er sjokkert over dette, er det tydelig at våre prester ikke har vært tilfredsstillende lærere for våre forsamlinger.”

‘EN AKTIV MODERATOR SKAKER UNITED CHURCH’
n   The Edmonton Journal

Bill Phipps lærte antageligvis ‘apostelvirksomhet’ fra professorer som allerede var korrupt når de selv giff på College!  Den nye moderatoren i United Church (1998) er pastor Bill Phipps - en lite kjent pastor fra Calgary - som lager store bølger med hans utsagn, og urelevante og blasfemiske antydninger.
            Det ser ut som han har vært meget god til ikke å lære de grunnleggende, fundamentalske læresetningene i kristendommen, i tradisjon til pastor Howse og det liberalteologiske studiumet som han referer til.                    ¨¨¨
            I en stor nyhetssending som ble sendt over hele Canada av Southam Press, 1 nov. 1997 gav pastor Phipps disseutsagn: “Jeg tror ikke at Jesus er den eneste veien til Gud.  Jeg tror ikke at han stod opp igjen fra de døde som et vitenskapelig fakta.  Jeg vet ikke om disse tingene har skjedd.  Det er et urelevant spørsmål.”
            I en oppfølgningsartikkel skrev ‘Ottawa Citizen’: ‘KIRKE MODERATOR EN KJETTER, SIER PROFESSOR’ - “Moderatoren i United Church i Canada er en kjetter, sier en professor i moderene kristen historie”.
            “En kjetter er definert som en som velger en annen lære enn den kirken som han tilhører har.”, sier John Stackhouse, fra universitetet i Manitoba.”
            “Ved den definisjonen er pastor Bill Phipps en kjetter i forhold til United Churchs egen standard i Bibellæren.  Han er også en kjetter i generisk kristendom, fordi han fornekter de tingene alle kristne protestanter eller ortodokse”.
            “I intervjuer i media fornekter Phipps Kristus guddommelighet, og fornekter realiteten av oppstandelsen som et historisk faktum, og sa den var uklar.  ‘Den historiske kirken sier at det er slike realieteter, som er veldig viktig for menneskenes liv.’, sa Stackhouse, en tidligere president i ‘Canadian Evangelical Theological Association’.”

DET TOTALE FRAFALLET AV KRISTNE RETNINGER GJENNOM DE SISTE TRETTI ÅRENE, OG SÆRLIG GJENNOM DET SISTE TIÅRET, SIGNALISERER OM DEN SØRGELIGE FORFATNINGEN DEN KRISTNE KIRKEN ER I, PÅ DETTE VELDIG VIKTIGE TIDSPUNKT I HISTORIEN - ENDEN AV ÅRHUNDREDET OG ÅRTUSENET!
- Pastor Max Solbrekken
           
En veldig sørgelig melding til kirken er Kristus utsagn, hvor ha  sier: “Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier Han som er Amen, det Trofaste og Sannferdige Vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm.  Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.

“For du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød - og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg til å kjøpe av meg:  Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.” (Åp. 3:14-18)
            Igjen sier Han: “Vokt dere for de falske profeter!  De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.  På fruktene skal dere kjenne dem...”
            “Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.”
            “...Derfor skal dere kjenne dem på deres frukte.  Ikke enhver som sier til Meg:  Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje... Men da skal Jeg åpent si dem: Jeg har aldri kjent dere.  Vik bort fra Meg dere som gjorde urett!” (Matt. 7:15-23)
            Jesus spurte et spørsmål som er relevant for denne tid: “... Når menneskesønnen kommer, mon Han da vil finne troen på jorden?”  Svaret er “IKKE VELDIG MYE”!  Det er derfor Han sier: “Strid for å komme inn gjennom den trange dør!  For mange, sier Jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det”. (Luk. 13:24)
            “Gå inn gjennom den trange port!  For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.  For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.” (Matt. 7:13-14)
W
OBS - Oversatt fra Engelsk av Trond Tumyr, Åsk

No comments:

Post a Comment