Thursday, May 3, 2012

Det står skrevet i Bibelen: "Den som trør på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Johannes 3: 36)


BIBELENS GUD HATER SAMMENBLANDING
Av Pastor Max Solbrekken, D.D.

"Hold deg til det forbilde av sunne ord som du har hørt av meg, i tro og den kjærlighet som er i Kristus Jesus. Den gode skatten som ble overgitt deg, skal du bevare ved Den Hellige Ånd som bor i oss." (2 Tim. 1: 13,14)   

Den store fare hvis vi er for naive, dumsnille og med liten lærdom, er at vi  ved første øyekast syns at det ser positivt, rett og kameratslig ut å blande inn litegrann her og kompromisse litt der!                                                                                                              

Men dette er ikke Guds måte. Bibelens Gud hater sammen-blanding. Enten går du Hans vei, eller du vandrer alene. Du kan ikke legge om eller forandre på det som Gud har sagt, gitt ordre til, eller planlagt. 

Paulus ærklærte: Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.  For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.                                                
Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste." (2 Tim.4: 2-5)                                                                                                               

MARTIN LUTHER ga predikantene dette råd: "Om du med din kraftigste stemme og klareste utleggelse forkynner hele Guds råd uten den lille del som djevelen i øyeblikket angriper, da forkynner du ikke Kristus, selv om du bruker Hans navn. Det er der hvor kampen raser, at soldatenes loyalitet blir prøvet."                                                    

 Hva var det den godeste Luther  pekte på med et slikt kraftig råd? Her er et godt eksempel: En pastor eller evangelist forkynner en kraftig preken om Jesu frelse og den frihet vi får gjennom Hans død på korset og Hans seirende oppstandelse. Han vet at han burde innby dem til å søke Gud og be synderens bønn, men frykter for hva eldsterådet vil tenke.

MARTIN LUTHER STO IMOT HOMOFILI

 Martin Luther sa at det blandt  katolske prester og kvinner skjedde umoralske handlinger, og mellom prestene selv var det en  skammelig og forferdelig synd de tok del i som var så råtten at han ikke kunne sette navn på det.

De drev på mann med mann  seksualitet,  som Gud hater. Når en predikant forkynner om Jesu forsoning og frigjørelse fra synd, da må han også ta med hva Peter skrev til Romerne:
 "For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem...    
                        
"Slik er menneskene uten unnskyldning. For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerter ble formørket. "Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort likt et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr.    
                                                                      
 "Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen istedfor Skaperen. Han som er velsignet i all evighet. Amen.   
                   
"På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende (skammelige fornedrende) liden-skaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv (seksuelle kjønnsliv) med et som er i strid med naturen.                                                                                       
"På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.   
                                                                 
Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud til et ugudelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.       
                                                                   
De er fulle av alle slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt,ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige.                                                       
De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt , fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det."      (Rom. 1:18-32)

SATAN HATER GUDS ORD                                                           

Satan vil gjøre hva han kan for å forhindre spredning av Guds ord som frigjør menneskene. Han er en ordentlig tyv og kjeltring.  i Bibelen står det skrevet:  "Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst." (Luk. 8: 11-12)                                                                                                               

Her er grunnen: Satan er livredd for at folk skal høre Guds ord, for kun gjennom det levende ord og Den Hellige Ånd blir en frelst. Bibelen sier: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg."(Ef. 2: 8-9)

Hvorfor er da Guds ord så viktig? Igjen sier Bibelen:  "For hver den som påkaller Herrens navn , skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." (Rom. 10: 13-15,17)

"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom  helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Heb. 4: 12)
     
Jesus sa: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt."(Mark. 16: 15-16)
HVA ER DET BIBELEN SIER?                                                                
Her er svaret: Bibelen er Guds ord, og Den handler om Jesus Kristus som steg ned fra himmelen og ble inkarnert i menneskelig skikkelse så Han kunne lide og dø for vår skyld og oppstå til vår rettferdighet!                                                                             
"Rettferdigheten blir tilregnet alle oss som tror på Ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse."(Rom.4: 25)                                                                                             
Paulus sier: "La dette sinn og være i dere, som og var i Jesus Kristus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte og være Gud lik, Men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da Han kom i menneskers liknelse. Og da Han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig inntil døden - ja, døden på korset.                                                                                           
"Derfor har og Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære." (Fil. 2: 5-11)                                                                                                                   
Jesus sa: "Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder." (Joh. 8: 24)
SATAN ER EN LURING                                                            

"Jeg er Døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.                                                                         

Jeg er Den Gode Hyrde. Jeg kjenner mine og mine kjenner Meg. Mine får hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg. Og Jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av Min hånd. Min Far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av Min Fars hånd." (Joh. 9-11,14,27-29)

 Djevelen prøver å lure folk til å tro at de ikke kan bli frelst gå grunn av frafall eller utroskap som har skjedd tidligere i deres liv. Han kommer med fordømmelsens ånd og hvisker i deres indre: "Nei, nå har du gått over streken. Nå går du fortapt. Det er ingen nåde for deg som er en slik stor synder."
      
Men så har vi Jesu ord som sier:  "Kom til Meg, alle som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile. (Matt. 11: 28)  "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg.Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut." (Joh. 6: 37)                 

Paulus skriver også: "Hvem vil anklage Guds utvalgte?Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. 
     
"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved Ham som elsket oss.
   
"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." (Romerbrevet 8: 33-39)

MARTIN LUTHER MØTER DJEVELEN!
    
En dag kom djevelen på besøk til Martin Luther. Han banket på døren og da Luther åpnet så han djevelen utenfor. "Hva vil du her?" spør Luther. "Jeg er på jakt etter Martin Luther", sier Satan. "Han lever ikke her lenger", svarer predikanten. "Er ikke du Martin Luther?" spør Fienden.
   
Så siterer Luther Guds ord: "Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg, og gav seg selv for meg." Og plutselig forsvant djevelen. Hurra!!! Halleluja. Amen.  


No comments:

Post a Comment