Thursday, April 3, 2014

ALT ER MULIG!
av Max Solbrekken, D.D.

            Jeg har reist omkring i mange land og forkynt:  Guds godhet og barmhjertighet.  Han tilgir syndere, helbreder syke og utfrir undertrykte.  Ja, han gir evig liv til ALLE som kommer til Ham ved troen på Jesus Kristus.  Jeg har sett titusener av mennesker bli forvandlet, og store skarer har blitt møtt av Gud til helbredelse for kroppen.
            Det har imidlertid vært en del som øyensynlig ikke har mottatt så mye, ja, kanskje ikke noe i det hele tatt.  Dette har drevet meg på kne i bønn og til Bibelen for å få lys og klarhet.  Bøkenes bok har aldri sviktet meg.  Under den Hellige Ånds veiledning har jeg lest om hvordan vi skal få svar på våre bønner, og disse sannhetene er det jeg forsøker å presentere i denne boken.  Mit håp er at det vil bli til hjelp for deg, du som søker guddommelig helbredelse eller andre velsignelser fra Herren.
            Jeg har valgt å dele opp dette punkt i fire deler:

·     Hvem kan bli helbredet, og hvem kan få svar på sine bønner?
·     Hvilke sykdommer og svakheter vil Gud helbrede, og fra hvilke forhold og situasjoner vil han utfri oss?
·     Hvorfor helbreder Gud, og hvorfor svarer Han på våre bønner?
·     Når vil Gud helbrede, og når vil Han utfri oss?


HVEM KAN BLI HELBREDET, OG HVEM KAN FÅ SVAR PÅ SINE BØNNER?

            “Be, så skal eder gis, let, så skal i finne, bank på, så skal det lukkes opp for eder!  For hver den som ber får, han, som leter finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.” (Matt. 7,7-8)
            I dette skriftstedet oppfordrer Jesus sine disipler og etterfølgere til å be om det som de trenger.  På mange andre steder i Bibelen møter vi den samme oppfordring.  Gud vil at vi, Hans barn, skal be til Ham, og Han vil i sin nåde gi oss alt det vi trenger både for sjel og legeme. (Joh. 16,24; Jak. 1,5-6; Luk. 11,13)
            Jesus taler også om grunnen til at vi skal be:  Det skal gis oss svar!  For HVER DEN som ber, han får!  Hvem kan motta noe fra Gud?  HVER DEN SOM BER, HAN FÅR!  Hver den som leter, finner, og hver den som banker på, skal der lukkes opp for.  Her taler Jesus på en klar og tydelig måte om Sin vilje når det gjelder våre bønner og deres besvarelse.  Hver den som ber, han får!  Det inkluderer deg og meg også.  Ingen er utelatt!  “Hver den” betyr rett og slett “hver den”.  Det er ikke noe spørsmål om den som ber er ung eller gammel, rik eller fattig, utdannet eller analfabet, mann eller kvinne - hvis en kommer til Jesus, tror på Ham  og ber i oppriktighet, så skal en få svar på sin bønn.  Jesus sa dette, og jeg tror på det.
            Jesus helbredet alle som kom til Ham da Han var her på jorden, og Hans makt har ikke forandret seg.  Han er den samme i dag.  “...Mange fulgte Ham, og Han helbredet dem alle”. (Matt. 12,15)  Gud gjør ikke forskjell på folk. (Ap. Gj. 10,34)  Vil Han helbrede en, så vil Han helbrede alle.  Gud har ingen favoritter.
            Det er bare en ting Gud “ærer” hos menneskene, og det er det som kalles “tro”.  “For Jeg, Herren, har ikke forandret Meg.” (Mal. 3,6)  Vi kan regne med at Han vil gjøre det samme for oss i dag som Han gjorde for Sine tjenere og Sine barn i århundrer som ligger bak oss.  Skriften sier:
            “All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.”
            Jesus helbredet alle som kom til Ham i bibelsk tid, og Han vil ikke gjøre noe mindre i dag, for Han er “i går og i dag den samme, ja, til evig tid”. (Hebr. 13,8)  Det er bare en ting som kreves, og det er tro.
            “I elskede!  Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og det vi ber om, det får vi av Ham; for vi holder Hans bud og gjør det som er ham til velbehag.” (1. Joh. 3,21-22)  “Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører Han oss; og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.” (1. Joh. 5,14-15)
            Skriften gjør det helt klart for oss hva tro er.
            “Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.” (Hebr. 11,1)  Hele det ellevte kapittel i Hebreerbrevet omhandler troen og hva som kan oppnås ved å tro på Gud.  “Men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham.” (Hebr. 11,6)
            Med andre ord, du må tro at Gud svarer på din bønn når du ber, du må tro at Han gir deg svar.  Les Bibelens beretninger og kom til Jesus med den samme tro og visshet som de syke hadde som kom til Ham for over 1900 år siden, da Jesus var her på jorden, så skal du få svar fra Mesteren, slik som dem! (Matt. 8,2-10; 9,18-30; Mark 10, 46-52)
            “Og det skal skje:  Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av unnkomne, således som Herren har sagt, og blant de unnslopne skal de være som Herren har kal.” (Joel 3,5)
            Dette skriftsted taler om utfrielse (frelse, helbredelse, forskjellige behov som blir tilfredsstilt).  Det er om endetiden profeten Joel sier dette.  Det skal da være “full utfrielse” for Guds folk.  Bibelen sier:  “Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!”  Hver den inkluderer alle.  Ingen er utelatt.  Alle som vi kalle på Hans navn, skal bli frelst, om de kaller på Ham i tro.
            Jesus sa:
            “Den som kommer til Meg, vil jeg ingenlunde støte ut.” (Joh. 6,37)
            Døren er vidåpen for alle.  Hver den som kommer til Kristus i tro og med bønn i sitt hjerte, vil også få svar fra Ham.
¤
            Vi har nå understreket det faktum at Gud vil helbrede alle dem som ber ham med tro i sin bønn.  Alle er inkludert i Guds løfter.
            La oss nå se på spørsmål nummer to:

HVILKE SYKDOMMER OG SVAKHETER VIL GUD HELBREDE, OG FRA HVILKE FORHOLD OG SITUASJONER VIL HAN UTFRI OSS?

            Er enkelte sykdommer så kompliserte at Gud ikke kan helbrede fra dem?  Er enkelte mennesker kommer så nær døden at Kristus ikke kan redde dem?  Hva med kreft hjertefeil, AIDS, diabetes og andre uhelbredelige sykdommer?
            La oss tillate at Jesus Kristus selv svarer på disse spørsmål.  Hans ord må være den absolutte autoritet, også når det gjelder disse ting.
            I Mark 9,23 uttalte Jesus noe som ingen annen før Ham hadde kunnet si:  “Alt er mulig for den som tror”.  Dette er nesten utrolig (!), men det er riktig sitert.  Det står i Bibelen, og det er Jesus selv som sier det.  Alt er mulig for den som tror.  Hvilket løfte!
            Hvis disse ordene var kommet fra noen annen, så ville det vært god grunn til å sette et spørsmålstegn ved dem, men når de faller fra Guds Sønns lepper, så blir det ikke plass til innvendinger.  Vi tror det Han har sagt.  Han har da også kraft og makt til å stadfeste det Han har sagt.  Etter sin oppstandelse talte Han til disiplene Sine og sa:
            “Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” (Matt. 28, 18)
            Det er ikke til å undre seg over at Jesus kunne si:  “Alt er mulig for den som tror”, når Han hadde all makt til Sin disposisjon, så Han kunne sette ordene ut i handling.
            La oss se litt nærmere på denne uttalelsen og om vi kan dra noen nytte av Mesterens ord.  Hva betyr ordet “ALT”?  Det betyr nøyaktig det det sier - det er intet som er umulig!  Intet er umulig for Gud, ingen situasjon er for vanskelig, intet problem for stort, ingen sykdom er uhelbredelig, intet spørsmål umulig for vår Gud å besvare - dersom vi tror.  Om vi skal få svar eller ei beror på vår tro.  Alt er mulig for den som tror, ikke bare for en og annen som tror, men for HVER DEN som tror.
            Men nå spør du:  Hva skal en tro på?
            For det første så skal du tro at Bibelen er Guds guddommelige, ufeilbarlige Ord, det som aldri skal forgå.
            For det annet skal du tro at Jesus Kristus er Guds Sønn, født av jomfru Maria, Han som døde på Golgate kors for verdens synd, som ble begravet, men som oppstod fra de døde og for opp til himmelen.  Nå sitter Han ved Gud, den Allmektiges høyre hånd, og derfra skal Han komme igjen en dag, hente Sin menighet og dømme levende og døde.
            For det tredje er det her tale om dem som tar Guds Ord bokstavelig og tror at det menes slik som det står.  Disse mennesker handler etter det i tro, og for dem er alt mulig.
¤
            Enkelte vantro, modernistiske predikanter og legmenn har bemerket at de tror ikke at guddommelige helbredelser eller mirakler er noe for vår tid.  En slik predikant sa til meg:
            “Jeg tror ikke på guddommelig helbredelse, jeg tror ikke at det er noe for oss i dag.  Det er ikke for meg?”
            “De har helt rett”, svarte jeg, “guddommelig helbredelse er ikke for deg da, men det er for dem som tror.”
            Den vantro kan ikke kreve at Gud skal gjøre mirakler.  Gud lar bare mirakler skje som svar på troens bønn.
¤
            Hvis du altså tror av hele ditt hjerte at Jesus mente hvert ord Han sa, og hvis du kommer til Ham med dine problemer og tror på Ham, så vil Han svare deg og møte ditt behov.  INGENTING ER UMULIG.  ALT ER MULIG!
            Ingen sykdom eller svakhet er så komplisert at ikke Gud kan helbrede fra den.  De vanskelige tilfellene blir letter når en går til Jesus med dem.  Det finnes ingen uhelbredelige tilfeller.  Halleluja!
            Tro dette Skriftens Ord og gå ut på det i tro, så vil du også få oppleve Guds kraft.
            Gud kan og vil helbrede alle, og Han kan helbrede fra all sykdom og svakhet, men forutsetningen er at vi kommer til Ham og ber Ham i tro.

UMULIG FOR MENNESKER

            “Jesus så på dem og sa:  For mennesker er det umulig, men ikke for Gud; for alt er mulig for Gud.” (Mark. 10,27)
            Det hender ikke så sjelden at berømte leger, kirurger og andre, forlater operasjonssalen eller undersøkelsesrommet og går ut i venterommet mens de rister på hodet til de pårørende og sier beklagende:
            “Jeg er så lei for det, men vi kan ikke gjøre mer.  Legevitenskapen har gjort alt som står i dens makt.  Ta deres kjære med hjem igjen, sørg godt for henne den korte tiden hun har å leve.  La henne få nyte livet så godt det lar seg gjøre - det blir ikke så lenge.”
            Med tårer i øynene tar foreldrene med seg det lille barnet sitt hjem fra sykehuset, hjem for å dø.  De vet at tilfellet er håpløst.  Sykdommen vil snart føre til død for deres barn.
            Hvor maktesløse vi mennesker ofte står!  Hvor svake vi er!  Hvor lite vi er i stand til å gjøre når det uhelbredelige stirrer oss i øynene!  Men priset være Gud, det er likevel gode nyheter til de som tror.  Det er håp for de håpløse, liv for de døende, helbredelse for de syke, utfrielse for de undertrykte i Jesus Kristus.  Han er vårt liv, Han er vår fred og Han er vårt håp.
            Menneskenes forsøk slås i stykker av det umulige, og vi er så begrenset i våre anstrengelser etter å gjøre det vi ønsker, men Gud har svaret.  Han vil ta over der vi ikke klarer mer.  Han vil sette alt i rette skikk.  Han vil bringe mening inn i våre forvirrede tanker, for Han er den store livgiveren og skaperen.
            Bibelen kaller Jesus for “troens opphavsmann og dens fullender” (Hebr. 12,2).  Med andre ord - Han ikke bare begynte gjerningen, men Han fullførte den!  Det er så mange ganger vi begynner på et prosjekt, og vi fører det fram til en tid, men så begynner det kanskje å bli smått med penger, eller vi har ikke tid mer til å fullføre det.  Noen ganger skorter det på evnene også.  Vi stanser halvveis i vårt foretagende, og det arbeidet vi begynte på med så store forhåpninger, blir bare et vitnesbyrd om noe ufullendt.  Det hele var menneskeverk.
            Det hender også ofte at folk i sine beste år, med de største intensjoner, blir rykket bort i et øyeblikk.  De hadde ment å betale ned lånet på huset sitt, sørge for å styrke økonomien ytterligere og så kunne trekke seg tilbake til en sorgløs tilværelse i alderdommen.
            Jo, livet er slik.  Det er usikkert i aller høyeste grad, og det uventede skjer så ofte.  Iblant kan det være grusomt og nådeløst, selvagt hvis vi ikke har Jesus Kristus til å lede oss igjennom alt til fullkommen seier.  I en gammel sang heter det blant annet at “med Kristus i båten kan vi smile i stormen”.  La oss takke Gud for den fred, hvile, sikkerhet og styrke som er tilgjengelig fra Ham og den kontakt vi har med den evige Kristus!
            I politiets mapper med alle slags saker, begått av kjente og ukjente forbrytere, finnes det også en hel del som bærer stemplet 'uoppklarte saker'.  Det ene år går etter det andre, men dyktige politifolk står like maktesløse som før.  Sakene er og forbli uløste.
                SLIK ER DET PÅ SÅ MANGE OMRÅDER I LIVET.
            Men, min venn, du kan være sikker på at på den store dommens dag, når vi alle skal stå ansikt til ansikt med den levende Gud, enten for den store hvite dommens trone, der de fortapte skal samles (Åp. 20, 11-15), eller for Kristi domstol, de helliges domstol (1 Kor. 3,11-15), da vil Gud ha fullstendig fortegnelse over våre liv!
            Gud er fullkommen og gjør aldri en feil.
            1 Joh. 10,10 sier Jesus:
            "Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod."
            Djevelen er alltid motstanderen, morderen, forderveren og anfekteren, mens Jesus er livgiveren, helbrederen og velsigneren.
            Jeg har gitt deg disse skriftstedene for jeg ønsker du skal se hvorfor Jesus kom til denne vår jord.  Det var for å forløse oss og sette oss fri fra mørkets makt. (1 Joh. 3,8)
            Gud elsker oss og vil gjerne hjelpe oss.  Dette var hensikten med Jesu komme, og Han viser i sitt liv stor medlidenhet og omsorg for de syke og lidende.
            "Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet.  Og da Han så folket, ynkedes Han inderlig over dem; for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde." (Matt. 9,35-36)
            Jesus så skarene som får som var spredt omkring.  Han så de fattige, de syndfulle og de syke, og Han hadde medlidenhet med dem.  Han tilgav dem, velsignet dem og helbredet dem.  Han ynkedes inderlig over dem, og han har fremdeles "medynk med vår skrøpeligheter". (Hebr. 4,14-16)
            Jeg er overbevist om at en av de største grunnene til at Jesus Kristus helbredet de syke den gang Han var her på jorden legemlig, var at Han elsket dem og hadde medynk med dem, alle disse syke og lidende mennesker.  Jeg tror videre at en av de største grunnene til at Han helbreder syke i dag, er at Han elsker oss og bryr seg om oss, ja, Han har medynk med våre skrøpeligheter.
            Den andre grunnen til at Jesus vil helbrede deg, er at Han allerede har betalt for helbredelsen.  Prisen er betalt på forskudd.  Han har betalt for tilgivelsen for våre synder og for helbredelse fra sykdommer.
            "Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på Ham, forat vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom." (Es. 53,5)
            Da Jesus ble pisket av de grusomme romerske soldater med den såkalte 'ni-halete katt' (en lang svøpe med ni lærstykker i enden, hvorpå det var festet ni jernbiter), og da ryggen ble som det står i Salme 129,3:  "Min rygg har plogmenn pløyd", da betalte Jesus for våre sykdommer.
            Legevitenskapen hevder at det er 39 dødelige sykdommer i verden hvorfra alle andre sykdommer og svakheter stammer.  Jesus tok dem alle på seg.
            Det finnes enkelte velmenende kristne som hevder at Es. 53 ikke har noe med fysisk helbredelse å gjøre, bare åndelig sådan.  Jeg er glad for at Guds Ord har svar å gi også på dette, og her er svaret:
            "Men da det var blitt aften, førte de til Ham mange besatte, og Han drev åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet Han, forat det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier:  Han tok våre skrøpeligheter på Seg og bar våre sykdommer." (Matt. 8,16-17)
            Matteus siterer profeten Esaias når han profetisk skal stadfeste betydningen av de store under og helbredelser som Jesus gjorde med de syke.  Er du ikke glad for at du slipper å lytte til fordomsfulle, kritiske og åndelig uopplyste forkynnere, men i stedet kan få lytte til Guds eget Ord og ledes ved den Hellige Ånd! (Joh. 16,13)
            Så kommer sluttstreken under ble hele:  "Dersom i ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det".
            Er ikke dette herlig!?
            Jesus sa at om vi ber om noe i Hans navn, så vil Han gjøre det!  Hvorfor skulle større gjerninger skje ved Hans etterfølgere etter himmelfarten?  Fordi Han lovte å be sin Fader, og Han skulle sende talsmannen over de troende, trøsteren, Han som skulle gi dem kraft (Åp.gj. 1,8).  Han skulle lede dem og føre dem, lære dem og trøste dem.
            Den Almektige Hellige Ånd er Den som gjør miraklene, gjennoms de som tror - verden rundt på sammen stund - når vi ber i Jesu navn!
            Jesus forklarer dette i Joh. 4,16-18:
            "Og jeg vil be Faderen, og Han skal gi eder en annen talsmann, forat Han kan være hos eder evindelig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser Ham ikke og kjenner Ham ikke; I kjenner Ham, for Han blir hos eder og skal være i eder.  Jeg vil ikke etterlate eder farløse; Jeg kommer til eder."
            Et annet sted (Joh. 16,7) sier Han:
            "Men Jeg sier eder sannheten:  Det er til gagn for eder at Jeg går bort; for går Jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går Jeg bort, da skal Jeg sende Ham til eder."
            Jesus sa altså at det var det beste for dem at Han drog fra dem, for hvis Han ikke gjorde det, så ville ikke talsmannen (den Hellige Ånd) komme til dem, men gikk Han bort, så ville Han sende Ham, og de skulle få stor kraft (Åp.gj. 1,8).  De skulle gjøre mange herlige undergjerninger i Jesu navn.
            Tror du at Jesus Kristus er Messias, og har du tatt imot Ham som din Herre og Mester, så er du i stand til å be om hva du vil i Hans navn, og Han vil gi deg det du ber om.  Halleluja!

BETINGELSER FOR Å KUNNE TA IMOT

            Når du handler, enten det er i en stor forretning eller mer på tomannshånd, så er det alltid visse betingelser knyttet til handelen.  Er du villig til å betale det beløp som kjøpmannen forlanger for sitt produkt, så er betingelsene oppfylt, og handelen kommer i stand.  Du gir ham pengene, og han gir deg det du vil ha.
§§§
            Når det gjelder å motta noe fra Gud, så er det også visse betingelser som må oppfylles før transaksjonen kan komme i stand.  Vi finner disse betingelser i Joh. 15,7:
            "Dersom i blir i Meg, og Mine Ord blir i eder, da be om hva i vil, og i skal få det."
            Det er to betingelser som må oppfylles før vi kan motta svar på våre bønner:
1.    Jesus sa:  Dersom i blir i Meg.
2.    Jesus sa:  og Mine Ord blir i eder.
            Hva mente Mesteren med dette?  Det er ganske enkelt:
1.    Hvis vi har tatt imot Jesus Kristus som vår personlige Frelser og stoler på Ham som vår eneste Frelser, håpet om evig liv, og hvis vi lever for Ham etter beste evne ifølge det lys vi har mottatt, så blir vi i Ham.
2.    "...og mine ord blir i eder."  Hvis vi tror Hans ord og lever etter dem, eier Hans ord i våre hjerter, da kan vi be Ham om hva vi vil, og det skal bli gitt oss.  Pris skje Gud!
§§§
            Vi har nå sett på punkt nummer 2, nemlig at Gud vil helbrede all sykdom og utfri oss fra alle våre vanskeligheter hvis vi tror på Ham og stoler på Ham av hele vårt hjerte.  Les også Salme 103,1-3 og Salme 34,20.

HVOR MANGE SYNDER VIL GUD TILGI?

            Hvor mange synder vil Gud tilgi?  Har enkelte mennesker gått altfor langt på ugudelighetens stier i opprør mot Gud, så de har forspilt alle sine sjanser til å bli frelst?  Er enkelte mennesker for onde og syndige, så de ikke kan reddes fra det dårlige liv som de fører?
                NEI - OG TUSEN GANGER NEI!
            Hør hva Guds ord har å si om denne sak:
            "Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull." (Es. 1,18)
            Gud sier til deg at om du er det ondeste menneske som går på denne jord, så vil Han frelse deg.  Kom, la oss gå i rette med hverandre, la oss snakke om det, la oss diskutere emnet synd, frelse og forlatelse.  Hvilken nåde det er at Gud er villig til p forlike det syndige menneske med seg selv.
            "Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste." (2 Kor. 5,18)  "Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere." (Matt. 9,13)  "For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt." (Luk. 19,10)  "Kom til Meg, all i som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi eder hvile!  Ta Mitt åk på eder og lær av Meg!  For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal i finne hvile for eders sjeler.  For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett." (Matt. 11,28-30)  "Alle de som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, vil Jeg ingenlunde støte ut." (Joh. 6,37)
            Bibelen har mange eksempler på hvordan Kristus tilgav onde og dårlige mennesker, syndere av alle slag.  Tenk på kvinnen som ble fanget i hor (Joh. 8,3-11), tolleren (Luk. 18,13-14), Sakkeus (Luk. 19,1-10), røveren på korset (Luk. 23,42-43).
            Jo, min venn, Kristus vil frelse din sjel og tilgi deg alle dine synder, om du bare vil omvende deg fra synden og ta imot Jesus Kristus i ditt hjerte og liv som din personlige Frelser.  Ditt liv vil bli forvandlet, og du vil bli lykkelig og full av glede.  Husk Bibelens Ord om at Han vil aldri mer komme våre overtredelser i hu, når Han forlater oss dem.
            "Så langt som øst er fra vest, lar Han våre misgjerninger være langt fra oss." (Salme 103,12)

                JEG TROR AT HOVEDGRUNNEN TIL AT GUD VIL HELBREDE, VELSIGNE OG SVARE PÅ VÅRE BØNNER, ER HANS STORE KJÆRELIGHET TIL OSS.

            "...da Han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse." (2 Pet. 3,9)
            Gud vil oss bare det som godt er, men mennesket avviser Guds godhet i sitt liv ved at det nekter å ta imot Guds nåde.  Dermed gir en ikke Gud anledning til å vise sin kjærlighet.
            Helvete var ikke skapt for mennesket, for Guds ord sier oss at dette sted var beredt djevelen og hans engler (Matt. 25,41).  Hvis mennesket vender det døve øre til Guds advarsler og innbydelser og fortsetter på den brede vei, så vil det avskjære seg forbindelsen med Gud og Hans nåde.  Resultatet av det blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn.
            Bibelen taler om denne sak:
            "De ugudelige skal fare ned til dødsriket (helvete), alle hedninger som glemmer Gud." (Salme 9,18)  "For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom. 6,23)
            Jesus Kristus elsker oss, og det er ingen som behøver å oppleve denne fortvilte slutt på sitt jordeliv.
            "Og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde og herren over kongene på jorden!  Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod." (Åp. 1,5)
            Ja, Jesus elsker oss, og Han har gitt sitt blod for å rense oss fra all urenhet og skam!
            I det verset som er kalt "den lille bibel", Joh. 3,16, heter det:
            "For så har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."
            Hør videre hva Bibelen sier om Jesu gjerning på jorden:
            "Hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med Ham." (Åp.gj. 10,38)
            Det står skrevet:  "Disse tegn skal folge etter dem som tror.
            "I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal taler i andre tungemål, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.
            "Så ble den Herre Jesus, etter at Han hadde talt til dem, opptatt til himmelen, og satte seg ved Guds høyre hånd.  Men de gikk ut alle steds, og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med." (Mark 16,16-20)
            Her ser vi klart og tydelig at Jesus venter at vi skal fortsette Hans gjerning etter at Han har forlatt jorden legemlig.  Vi skal bruke Hans navn, Hans ord og Hans kraft slik at syndere opplever forlatelse, syke helbredelse og de troende kan bli fylt med den Hellige Ånd, ja, at tegn og undergjerninger skal skje i Hans navn og til Guds ære.
            I Johannes evangelium kapittel 13 røper Jesus for disiplene den nyhet at han skulle forlate dem.  Det må ha gjort et veldig inntrykk på dem og gjort dem både motløse og undrende.  De må ha følt at det var som om bunnen gikk ut av dem alle sammen.  De hadde sett Jesus gjøre så mye herlig - helbrede syke, rense spedalske, drive ut onde ånder, reise opp de døde og gjøre tegn og under blant folket.  De hadde til og med blitt beordret til å dra ut til byer og landsbyer der han selv skulle komme etter senere. (Luk. 9,1-6)  De skulle forkynne omveldelse og si til folket at Guds rike var kommet.
            Han hadde befalt dem å helbrede de syke og utføre mirakler som Han selv gjorde.  De hadde adlydt Ham, og det fulgte også stor kraft med deres virksomhet.  Mange ble helbredet og satt i frihet. (Mark 6,12-13)
                MEN NÅ SKULLE HAN FORLATE DEM.  VILLE HAN TA SIN KRAFT MED SEG ELLER VILLE HAN GI DEM FULLMAKT TIL Å FORTSETTE SOM DE HADDE BEGYNT?  VILLE JESUS ETTERLATE DEM KRAFTLØSE?
            Uten tvil tenkte de mye på dette.
            Jesus sa til dem;
            "Eders hjerte forferdes ikke!  Tro på Gud, og tro på Meg!  I Min Faders hus er det mange rom; var det ikke så, da hadde Jeg sagt eder det; for Jeg går bort for å berede eder sted; og når Jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer Jeg igjen og vil ta eder til Meg, forat også i skal være der Jeg er." (Joh. 14,1-3)
            I Joh. 14,10-11 gir Jesus oss nøkkelen til å motta noe fra Gud:
            "Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg?  De ord Jeg sier til eder, taler Jeg ikke av Meg Selv, men Faderen, som blir i Meg, han gjør Sine gjerninger.  Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!"
            Jødefolket på den tiden tok ikke imot Jesus Kristus som Guds Sønn, akkurat på samme måte som mange i våre dager ikke vil akseptere Hans guddommelighet.  Hvor blinde de var den gang, og hvor dåraktige menneskene er i dag!  Nei, de er verre - for nå er det til og med enkelte mennesker som kaller seg kristne som ikke engang tror på jomfrufødselen, Guds mirakler og undergjerninger eller vår Herre Jesu Kristi oppstandelse.
            Jesus sa at alt vi har å gjøre for å motta svar på vår bønn er å tro at "Jeg er i Faderen og Faderen i Meg", og så fortsatte Han å si at om de ikke kunne tro det når Han sa det, så skulle i det minste Hans gjerninger overbevise dem om at Han var Guds Sønn.
            Hva mente Han med det?
            Jødene forventet en Messias som skulle komme og bringe forløsning til dem.  Da Jesus kom, forkastet de Ham, for de dømte Ham etter sine egne mål og ikke etter Skriftens.
            "Sannelig, sannelig sier Jeg eder:  Den som tror på Meg, Han skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør; og Han skal gjøre større enn disse; for Jeg går til Min Fader, og hva som helst i ber om i Mitt navn, det vil Jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.  Dersom i ber om noe i Mitt navn, så vil Jeg gjøre det." (Joh, 14,12-14)

            Jesus erklærte overfor disiplene, som var fryktsomme og engstelige fordi Han snart skulle forlate dem, at de skulle gjøre de samme gjerninger som Han hadde gjort, ja, han gikk et skritt videre og sa:  "...og han skal gjøre større ting enn disse."  Hvorfor?  "For jeg går til Min Fader."

No comments:

Post a Comment