Thursday, April 3, 2014

GUDDOMELIG UTFRIELSE!
av Pastor Max Solbrekken, D.D.

            "Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, han som gav seg selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter Gud var Fars vilje." (Gal. 1:3-4)
            "Herren vet altså a utfri de gudfryktige av prøvelser, men å holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag." (2 Pet. 2:9)
            "Derfor skal dere juble himler og dere som bor i dem!  Men ulykkelige jord og hav!  For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor fordi han vet han bare har kort tid igjen!" (Joh. Åpenb. 12:12)
            "Vær nøkterne og våk!  Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke." (1 Pet. 5:8)
            "Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre.  De fører vill og farer vill." (2 Tim. 3:13)  Verden glitrer av fornøyelser, lyst og grådighet, av fallen og fortapt rase.
            Denne generasjon har laget fler grøfter og snarer enn noen annen, med hvilke de tar overhånd over menneskers sinn og ruinerer deres legemer og sjeler.

FALSKE PROFETER VIL KOMME

            Frafallne, falske lærere og såkalte modernister (deres lære er egentlig like gammel som djevelen) har ødelagt menighetene og revet bort den moralske rettningslinje og grunnstenene for sannhet, rettferdighet og renhet fra tuseners sinn, i denne generasjon.
            L.S.D., S.T.P., marijuana og andre hallusinasjonerende stoffer har oppnådd et sterkt fotfeste i hensynsløse, opprørske og uniformerte unge menneskers liv, mens Kong Alkohol pa sin snikende måte har gjort slaver av millioner av intetanende sjeler i sin demoniske makt.
            Jesus profeterte om denne generasjon da Han talte om falske profeter som ville reise seg i en bedragende rolle. (Matt. 24:24-26)  Det er ingen tvil om at Han talte om falsk kultus og fremmede religiøse og psykiski grupper som vi ser er i ferd med å bedra og hjernevaske både unge og gamle!  Og om den verdens-omfattende sammensvergelsen av bedragnede, djevelske og farlige New Age bevegelsen!
            De spurte Kristus, "Hva vil være tegnet på ditt komme og verdens ende?"  Han forutsa mange tegn som ville vise til hans fremragende komme.  Tegn som krig, rykter om krig, jordskjelv, hungersnød, epedemier av sykdommer, stor umoral, perversjon (Se på statistikken over skilsmisser og homosexuell revolusjon).
            Jesus erklærte at det ville være stor frykttilstand som ville brings død. (Menns hjerter svikter pa grunn av frykt for hjerteatakker)  Han talte også om utgydelsen av Den Hellige Ånd som et gyldig tegn på Hans komme og Tindens Ende! (Åpenb. 3:19-21)

DET ER IKKE RART AT DJEVELEN ER SINT

            Det er ikke rart at han går ut for å overtale unge mennesker til å gå imot sine foreldre, bli avhengige av stoff eller frike ut.
            "Satan smir mens jernet er varmt."
            Han er en snart bedrager og løgner og liker ikke noe bedre enn å bryte ekteskap, drive mennesker til å drepe, bli homosexuelle, sadistiske eller å bli voldelig gale!
            Hans formål er a forbanne sjeler til et evig helvete!
            Satan arbeider mot menigheten i denne midnatt-timen med alt han har, men han er selvfølgelig overvunnet og denne tiden er begrenset.
            Snart er det "over og ut" med han!  Halleluja!
            Satan marsjerer mot TIDEN; hver gang klokka på veggen viser at enda en time har passert, har djevelen en time mindre til å sette noen i fangenskap, ødelegge og binde medlemmer av menneskerasen
            En dag vil han bli bundet og kastet i en endeløs grav, for evig forvist fra de som elsker Kristus!
            SATAN BLE OVERVUNNET PÅ GOLGATA - HØYDEN DA JESUS KRUSTUS DØDE SEIRENDE, OG UTØSTE SITT BLOD FOR ETTERGIVELSE AV VÅR SYND OG FRELSE FOR VÅRE SJELER, OG STOD OPP IGJEN TRIUMFERENDE OVER DØD, HELVETE OG GRAV!
            Siden dengang har satan gatt rundt og tilranet seg ulovlig makt, skremt folk inn i underkastelse, bedratt og løyet for å lure dem inn i sine snarer og brukt sin "glittrende lys" taktikk og opprør-metoder for å vende mennesker bort i fra Gud og rettferdigheten.
            Uansett kjenner vi til hans taktikk, og Paulus sa det tydelig i 2. Kor. 2:11, "Hva han har i sinne, det vet vi".
            VI HAR INGEN FRYKT.
            Siden vi kjenner hans strategi og innser hans desperasjon i denne siste time, og fordi vi har Guds kraft til å overvinne han, har vi heller ingen frykt for ham.
            Mange mennesker omkommer på grunn av frykt, men Guds ord sier, "For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet". (2. Tim. 1:7)  Ogv igjen i Jesaja 41:10, taler Gud til sitt folk:  "Vær ikke redd, for jeg er med deg.  Se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud!  Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd".  Halleluja!
            Bibelen sier:  "Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut". (1. Joh. 4:18)
            Jesus Krustus gav oss sikkerheten i sitt nævær da Han sa, "...Jeg slipper deg ikke og svikter ikke". (Heb. 13:5)  "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matt. 28:20)
            Vår velsignede Herre erklærte, "Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere". (Luk. 10:19)
            DET GAMLE TESTAMENTET BEKREFTER DETTER I SALME 91:10, HVOR DET STAR:  "DU SKAL IKKE RAMMES AV NOE VONDT, OG INGEN PLAGE SKAL NÅ DITTE TELT".  PRIS SKJE GUD!
            VI HAR VAPNENE.
            Bibelen som er Guds, Guddommelige feilfrie Ord til menneskeheten, har svaret til de mest kompliserte spørsmål og problemer.  Den åpenbarer våre rettigheter og privilegier sammen med våre ansvarsområder;  Vi lærer av Gudgitte våpen, våre muligheter og den tilgjengelige kraften fra vår veksignede Herre Jesus Kristus, når vi overgir oss helt til Ham.
            "FOR VÅRE VÅPEN ER IKKE FRA MENNESKER, MEN DE HAR SIN KRAFT FRA GUD OG KAN LEGGE FESTNINGER I GRUS.  VI RIVER NED TANKEBYGNINGER OG ALT STORT OG STOLT SOM REISER SEG MOT KUNNSKAPEN OM GUD OG VI TAR HVER TANKE TIL FANGE UNDER LYDIGHETEN MOT KRISTUS:" (2. Kor. 10:4-5)
            Paulus uttalte:  "Til slutt:  Bli sterke i Herren i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.  For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens andehærer i himmelrommet".
            Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre mostand på den onde dag og bli stænde etter å ha overvunnet alt.
            Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje.  Og ha sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir.  Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.  Ta frelsens hjelp og Åndens sverd, som er Guds Ord.  Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!  Be til enhver tid i Ånden!  Våk og hold ut i bønn for alle de hellige". (Efs. 6:10-18)
            Apostelen Paulus sa også:  "Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, og som du bekjente deg til da du avla den gode bekjennelse for mange vitner". (1. Tim. 6:12)
            DIN MOSTANDER DJEVELEN.
            Bibelen peker på kilden til all trøbbel:  "Vær nøkterne og våk!  Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke". (1. Pet. 5:8)
            Satan er vår motstander, men Peter sier at vi skal "stå imot ham".  Hvordan?  I vår egen kraft?  NEI!  BRUK DIN TRO VED JESU BLOD FOR Å STÅ IMOT DJEVELEN, BRUK DIN TRO I GUDS ORD, BRUK KRAFTEN I DEN HELLIGE ÅND I DEG, OG DET MEKTIGE JESU NAVNET FOR Å STÅ IMOT DJEVELEN, BRUK OGSÅ DITT GUDDOMMELIGE LIV, DINE BØNNER, DITT VITNESBYRD OG DIN OPPRIKTIGE BEKJENNELSE FOR Å STÅ DJEVELEN IMOT!
            STÅ IMOT HAM I TROEN!
            Bibelen sier:  "...men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere". (Jak. 4:7)  Halleluja!
            I grunnteksten står det at Satan vil flykte fra oss "i frykt for terror".
            Apostelen Paulus sier at i det kristne liv "er det mange motstandere" (1. Kor. 16:9) og "Alle som vil leve det gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt". (2. Tim. 3:12)
            Men for de som lever i synd:  "Forferdelig er det vi da har i vente:  dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står Ham imot". (Heb. 10.27)
            En notis om mot sier fortsetter i Filipperne 1:27-28:  ".. at dere holder stand i en Ånd og med samme sinn kjemper fore troen på evangliet, uten å la dere skremme av motstanderen på noen måte.  Dette er at varsel fra Gud selv, for dem om fortapelse, men for dere om frelse".
            Igjen ber Paulus, "Og be for oss at vi må bli reddet fra vrange og onde mennesker; for det er ikke alle som tror"! (2. Tess. 3:2)
            Paulus' formaning til Timoteus om å kjempe den gode strid for tro, kom fra en besluttsomhet, disiplinert helt og holdent overgitt liv til Guds vilje.
            "Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden.  Hva sdom skal møte meg der, veg jeg ikke, men Den Hellige Ånd vitner for meg; by etter by og varsler om lenker og vanskeligheter som venter."
            PAULUS DØDE MARTYR DØDEN.
            Hans siste erklæring "Troens strid" rører ved mitt hjerte.  Det leser vi om i 2. Tim. 4:6-8.  Tidligere erklærte han at han var villig til ikke bare å bindes for Jesu navnet, men at han også var villig til å dø for Jesu Kristi navns skyld.  Det privilegiet fikk han!
            "Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal bryte opp.  Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.  Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg.  Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dage, ja ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at Han skal komme i herlighet."
            DET FINNES GUDDOMMELIG UTFRIELSE.
            Takk Gud, det finnes guddommelig hjelp for hver situasjone og omstendighet; vi kan be til vår Himmelske Far i det underbare navnet Jesu Kristus, og får svar. Jeg takker Gud for det.
            Det finnes fullkommen utfrielse fra alle djevelens makter; tilgivelse for dine synder; guddommelig helbredelse for ditt syke legeme; frihet fra din frykt og frustrasjon, og total utfrielse fra onde ånder og demoniske krefter.
            Alt dette og mere til fra Guds hånd i Jesu underbare navn.  Satan kan ikke dominere over deg hvis du er et Guds barn;  HAN HAR INGEN LOVLIG RETT TIL Å DOMINERE OVER DEG, DA DU ER GUDS EIENDOM, OG DEKKET MED JESU BLOD.
            NÅR HANSKJØNNER AT DU KJENNER SANNHETEN, VIL SATANS MAKT OVER DEG BLI BRUTT.  HALLELUJA!
            Det finnes fullkommen legedom for hele menneske; Gud vil helbrede din ånd, sjel (sinn) og ditt legeme.
            "Men Han (Jesus) er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.  Straffer lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom." (Jesu. 53:5)
            Min kjære venn, vend deg til Kristus nå.  Omvend deg fra dine synder, fornekt djevelen, og han vil fly fra deg!  Amen.
            FORSAMLINGS TJENERE.
            Evangeliet om Jesu Kristus er et frihetens evangelium!  Det er ikke noe svakt, dårlig udugelig, "bare for kvinner og barn" evangelium - Nei!  Og atter nei!
            Evangeliet om vår Herre Jesus Kristus er også for "Super-menn".  Det er et evangelium med kraft, realitet og levende; et frihetens evangelium!
            I alt for lang tid har prekestolene i vårt land vært dominert av tilsyndlatende bløtaktige menn med hender hvite som liljer og rose kinn, kledd i lange geistlige drakter med frynser og silkebånd nederst, utdannet på seminarer i arten P.R., psykologi og religiøs politikk.
            Mange av disse forsamlings tjenere er tjenere for dominasjoner eller religiøse ordninger og lekedukker for et system med døde trosbekjennelser, dogmer og ritualer:  uten visjoner, eller kontakt med Gud, og uten frihet for skarer i nød!
            Når en slik mann blir oppsøkt av sinn-syke sjeler på leting etter tilgivelse for sine synder og Fred i sinnet, blir de ikke brakt fram for tronen i bønn, men i steden henvist til en psykiatiker som, med sine menneskelige råd (hvilke som oftest ekskluderer Guds ord), bejynner på den opptegnede og dyre (nå betaler selvfølgelig myndighetene) prosedyren av redeligheten av dere sinn og kveling av samvittigheten.
            Det blir ofte saft til mennesker:  "Det er ikke noe galt med urmoralsk sex, det er ganske normalt å være homofil; det er ikke noe galt å ha ektemanns forhold"!
            Og alkoholikere blir fortalt at de ikke er synder, men at de har sykdommer!
            "GUDS TJENER" TILBØD HAM EN SIGARETT.
            En håpløs alkoholiker oppsøkte en "Guds mann" for hjelp.  Han ble tilbudt en sigarett for å roe ned nervene og henvist til "Anonyme Alkoholikere".
            For øvrig var det hans siste forsøk på å oppsøke hjelp.  Han følte at dersom en Guds mann ikke kunne hjelpe ham, fantes det ikke noe håp; hans drukkenhet tjente til en fengelsdom.
            Hans kone og familie led, hans navn kom i unåde av alle hans syndige handlinger, og han mistet all selvtillitten.
            Den sigarett røykende predikanten kunne ha hjulpet ham, men fåreslo ikke engang å be en bønn.
            I fengsel, begynte han med rehabelitering og ble satt til å være tillitsmann og fikk derfor tillatelse til å forlate fengselet for enkelte ærender på vegne av kriminal-avdeligen.

EVANGELIET OM JESUS

            Mens han åt lunsj på en kafe life ved, ble Evangeliet om Jesus Kistus presentert for ham; ikke av en mann "kledd til det", men av en vertinne som hadde erfart Guds nåde i sitt eget liv; De fikk kontakt og evangeliet ble presentert for denne mannen - først med en traktat og siden ved munnens bekjennelse.
            Fangen ble omvendt til Kristus, senere fri fra fengselet på grunn av god oppførsel og vendte da tilbake til kone og barn.  Han fikk seg en god jobb, betalte sine regninger og ble et levende vitne for andre alkoholikere og de som var omvendt av den frelsende nåde av var velsignede Herre!  Pris skje Gud.
            SKYLDFØLELSE OG FORDOMMELSE.
            Skyldfølelse og fordømmelse kan ikke bortforklares eller fjernes med sjokk-behandlinger, narkotiske stoffer eller alkohol.
            Sansene kan kun sløves og samvittighetens døyves.  Men viten om synd, skyld, samvittighetsnag, nederlag og skam kan kun tas bort gjennom Evangeliet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus og Hans salvede verk på Golgata kors.
            KUN DET UTGYTTE BLODE TIL JESUS KRISTUS HAR KRAFTEN TIL Å VASKE BORT SYND OG SKYLD FRA MENNESKEHJERTE; BRYTE ALLE ONDE VANER OG GJENOPPRETTE DEN INDIVIDUELLE TIL ET RENT SINN OG SAMFUNN MED GUD.
            Når skyldfølelsen og fordømmelsen er tatt bort ved syndenes bekjennelse til Gud og Herren Jesus Kristus blir akseptert som personelig frelser, flyter en strøm av fred i sjelen og fordriver all bekymring, frustrasjon, frykt, vanntro og alt som er vondt og trist.
            Skriften sier, "Og ved ham (Kristus) forsone alle ting med seg self".  Jesus sa:  "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som veden gir.  La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet". (Joh. 14:27)
            Bare Kristus, som er Fredsfyrste, er i stand til å bringe fred til problemfylte hjerter og liv.  Lytt til de velsignede ord til hjelp og utfrielse skrevet i Fil. 4:6-7:  "...men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkellelse med takk!  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus".
            Invitasjonen er til alle.
            "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile". (Matt. 11:28) og (Jes. 1:18)  "Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.  Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull".
            DERFOR VÆR RETTFERDIGE VED TRO.
            Når syndene er borte og Herren Jesus Kristus har kommet inn i hjerte ved tro, erfarer menneske ett nytt liv.  "Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning.  Det gamle er borte, se det nye blir til." (2. Kor. 5:17)
            Fordømmelsen er borte, med den er også skyldfølelse, samvittighetsnag og motløshet borte.
            Ord om liv og forsikring kommer til oss fra en Hellig Bibel, "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus". (Rom. 8:1)
            Grunnen til at vi har fred og "Ingen fordømmelse", er at vi har tatt imot Guds gave det evige Liv, som er tilgjengelig for menneskeheten gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse.
            Her tar skriften seg av Rettferdiggjørelse, tilgivelse, befrielse og frifinnelse.  Ved vår tro på Herren Jesus Kristus og Hans uttgytte blod.
            "Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus".(Rom. 5:1)  "For av nåde er dere frelst, ved tro:  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg." (Efs. 2:8-9)
            JESUS HAR SATT OSS FRI.
            Skriften sier:  "Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri".  De sa til ham:  Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller.  Hvordan kan du si at vi skal bli fri?  Jesus svarte dem:  "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere, Den som gjør synd, er syndens trell.  En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.  Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh. 8:32-36)
            Det finnes ikke noen sammenlignbart med den freden, gleden, lykken og velsignelsen som kommer til oss gjennom evangeliet om vår Herre Jesus Kristus!  Det er absolutt ingenting Gud ikke kan gjøre.
            "Den som er redelig i sin ferd nekter han ikke noe godt." (Salme 84:12)
            Skriften sier:  "FOR HAN HAR FRIDD OSS UT AV MØRKETS MAKT OG SATT OSS OVER I SIN ELSKEDE SØNNS RIKE". (Kol. 1:13)
            Da Jesus Kristus kom inn i våre liv, ble den ondens makt brutt, lenkene ble revet løs, kjettingene som hadde bundet oss forsvant for evig og alltid.  Vi ble satt fri!  Fri fra synd, onde vaner, onde motiver og onde lyster.
            Isteden for å være redd, ble vi fylt av tillit, istedet for hat, regjerte kjærligheten i våre liv og isteden for å frykte, fikk vårt vitnesbyrd djevelen til å flykte, og Guds fred fløt gjennom våre sjeler.  Dette var ikke bar opplevelsen da vi omvendte oss, men det er vår vitnesbyrd i dag.
            Omvendelsen og den nye fødselen blir aldri foreldet eller fordervet; Det er alltid en forfriskende opplevelse å vandre i tro og å tjene Gud med rene og hellige hjerter.
                VI HAR BLITT FRIFUNNET AV DEN ALLMEKTIGE GUD OG VÅRT STATSBORGERSKAP HAR BLITT ENDRET.  MØRKETS, SYNDENS OG ONDE MAKTER HERSKET I VÅRE LIV, MEN SÅ KOM JESUS NÆR OG BRØT AV LENKENE.
            Vi er nå i Kristi Kongerike, lykkelige og fri;  syndens bånd som bandt oss er brutt for evig når vi nå tjener vår velsignede Herre Jesus med glede og entusiasme.  Skriften sier, "Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri". (Joh. 8:36)

1.  VI TAR IMOT UTFRIELSEN FRA FRYKT GJENNOM KRISTUS!
            Frykt er en av de største fiendene til menneskeheten.  Det er ikke noe som hemmer et menneske slik som fryktens ånd.  Når den tar et offer i sine grusomme fangarmer, er resultatene skremmende og ødeleggende; den ånder bekymring, angst, frustrasjon, frykt og straff.
            Bibelen sier:  "...frykten bærer straffen..." (1. Joh. 4:18)  Igjen sier den Hellige Skrift:  "For Gud gav oss ikke en Ånd som gjør motløs..." (2. Tim. 1:7)  Her er frykt beskrevet som en ånd, og da frykt er det motsatte av tro, og "Uten tro er det umulig å behage Gud..." (Heb. 11:6) trekker vi den konklusjon; frykt er ikke en god ånd men en ond ånd!
            Skriften sier også at Gud har ikke gitt oss en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.  Igjen, siden frykt bringer straff, er vi da enda sikrere på at det er et produkt av Satanisk ånd.  fordi Gud er god og bringer fred, kjærlighet og glede til de som setter sin lit til Ham, og djevelen er opphavsmannen til forvirring, plager og uro.
            Jesus sa:  "Tyven (djevelen) kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.  Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod". (Joh. 10:10)
            Vi får fullkommen frihet fra frykt når vi lar Guds kjærlighet flyte i våre sjeler.  Hust at "Den fullkommne kjærlighet driver frykten ut". (1. Joh. 4:18)

2.  VI MOTTAR UTFRIELSEN FRA SYND VED KRISTUS.
            Satans makt over våre liv ble brutt da vi aksepterte Kristus som vår personlige frelser.  Da Jesus kom inn, måtte djevelen flytte ut og med ham forsvant all hans urettferdighet og ondskap!  Vanntro måtte gi vei for tro, usikkerheten forsvant da sikkerheten kom inn, sorg ble byttet ut med et gledesansikt og nederlag til sier!  Den melankolske desperasjonens ånd forsvant da håpet kom i vår vei.  Og fred fylte våre forvirrede sinn, vår ånd og våre legemer i det frykten forsvant.
            Stoltheten ble knekt da ydmykhet kom inn, lysten ga vei og slapp renhet inn, mens grådighet og begjær ga vei for nestekjærlighet.
            Mørket var ingen sak for lyset.  Sykdom ble overvunnet med helse og døden måtte gi opp da Livet gjørde sitt gigantiske opptreden.  Halleluja!
            Skriften sier, "Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri". (Joh. 8:36)  Bibelen sier:  "For synden skal ikke herske over dere.." (Rom. 6:14) og "Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning.  Det gamle er borte, se det nye er blitt til." (2. Kor. 5:17)
            Guds ord sier også:  "Sannelig, sannelig, jeg sier dere:  Den som hører mitt ord og tror på Ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Joh. 5:24)  Halleluja!

3.  VI MOTTAR UTFRIELSE FRA SYKDOM, PLAGER OG DEMONER, GJENNOM KRISTUS!
            Jesus døde og stod opp igjen for å fullføre vår fullkomme frelse.  Bibelen Lærer oss at Jesus ønsker å være Frelser for hele vår eksistens, hvilket inkludere ånd, sjel, sinn og legeme.
            Da Jesus vandret på jorden ikke bare tilga Han syndere, men helbredet de syke, lidendende og plagede.  Skriften har overflod av eksempler på hvor Jesus brakte helbredelse til de syke og lidende der han tok bort smerter og kastet ut onde ånder og fryktens ånd fra de som var bundet av det.  Den Hellige skrift sier:  "...nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellige Ånd og kraft, og at han gikk omkring og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med Ham". (Apost. Gj. 10:38)
                HER KLASSIFISERER SKRIFTEN SYKDOM OG UNDERKUELSE IFRA DJEVELEN, OG HELBREDELSE SOM KRISTUS' GJERNINGER!
            Husk at Jesus kom for a gjøre sin Fars vilje. (Joh. 4:34)  Og for a ødelgge satans verk.  "...og det var for a gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg." (1. Joh. 3:8)
            To tredjedeler av Hans jordiske tjeneste gikk ut på å helbrede de syke og kaste ut djeveler, mens en tredjedel av Hans tid ble brukt til undervisning og forkynnelse.
            I et tilfelle kalte Jesus, sykdommen for en plage!  Da sa han til henne "Datter, din tro har frelst deg.  Gå bort med fred; du skal være fri fra din plage". (Mark. 5:34)
            I et annet tilfelle sa Jesus at Satan hadde bundet en kvinne med skrøplighetens ånd, og at Han følte det rett at hun ble satt fri fra Satans grep på sabbaten, da han så at hun var Abrahams datter. (Et barn med tro)
            Hun var uten tvil, bedrøvet over den giktbruddne ryggen og hoftene.
            "Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år, hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp.  Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud." (Luk. 13:11, 13)
            VED GUDS ÅND.
            Da Jesus helbredet den epelepsiplagede, blinde, døv-stumme og sinnsforvirrede, tilskrev han disse sykdommene til onde ånder, som han så kastet ut. (Mark. 9:18-27, 2:10-11, 5:8)  Men det er ikke all epelepsi, blindhet, døvhet eller andre sykdommer som er forårsaket av onde ånder; noen er forårsaket hjerneskade, ulykke eller andre sykdommer.
            For å vise ved hvems makt syke blir helbredet og onde ånder kastet ut, beviste vår Herre Jesus Kristus uten en skygge av tvil at Gudommelig helbredelse og utfrielse fra onde ånder skjedde ved Guds finger (Luk. 11:20) som er Guds Ånd (Matt. 12:28) Den velsignede Hellige Ånd. (Luk. 4:14)
            Satan kan ikke drive ut seg selv.  For om et rike er i strid med seg selv, kan det ikke bli stående. (Mark. 3:22-30)
            Igjen beviste Jesus at Satan som er fullstendig ond og som kaster synd, frykt, sykdom, smerter og pine på folk, ikke kan gjøre noe godt.  For et godt tre bærer god frukt og et fordervet tre bærer fordervet frukt.  Jesus sa:  "På frukten skal dere kjenne dem". (Matt. 7:15-20)
            Jesus sa til den lamme mannen;  "Var frimodig sønn, dine synder er tilgitt". (Matt. 9:2)  Da de skriftlærde kritiserte Ham, stilte Han sporsmalet, "Hva er så lettest å si, enten:  Dine synder er tilgitt, eller:  Stå opp og gå?  Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå sier han til den lamme:  "Stå opp, ta båren og gå hjem"! (Matt. 9:5-6)
            Skriften sier at han ble helbredet, gikk hjem og ga Gud ære.  IGJEN FASTSLO JESUS DETTE MED GUDDOMELIG HELBREDELSE.  DET ER IKKE TYNGRE FOR HAN Å TILGI SYNDERE ENN Å HELBREDE DEN SYKE, OG IKKE NOE VANSKELIGERE Å HELBREDE DEN SYKE ENN Å TILGI SYNDERE.  HAN KAN OG GJØR BEGGE DELER GANSKE ENKELT.  Faktisk så brukte han ikke ordet "vanskelig" Han spurte "Hva er lettest..." (ikke "Hva er vanskeligst") Ikke noe er vanskelig for Gud!
            JA, DET ER GUDS VILJE.
            Mange, stiller spørsmålet, "Er det Guds vilje å helbrede meg"?  En mann stilte engang det samme spørsmålet til Mesteren selv.  Her er beretningen om det:  "da kom en spedalsk, kastet seg ned for Ham, og sa:  "Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren".  Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham.  "Jeg vil" sa han "bli ren"!  Straks ble mannen renset for spedalskheten."! (Matt. 8:2-3)
            Dette er den eneste beretningen om noen som stilte spørsmål angående Guds vilje til å helbrede.  Jesus sa til den spedalske (et uhelbredelig tilfelle) "Jeg vil, bli ren"!  Halleluja!
            Det er kun en beretning i det nye testamentet, hvor Jesus ikke helbrede en mengde mennesker, og det var pa grunn av folkets vanntro.  Han helbredet kun noen få som hadde tro til Ham.  Og kun noen få ble helbredet, da det var få som trodde.  Jesus tvinger seg ikke på mennesker som ikke vil tro.  "Og på grunn av deres vanntro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der." (Matt. 13:58)
            JEG VIL KOMME OG HELBREDE HAM.
            "Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til Ham og bad om hjelp.  Herre, sa han, tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter.  Jesus sa:  Jeg skal komme og helbrede ham."  Offiseren svarte:  "Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus.  Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk.  For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg.  Sier jeg til en av dem:  Gå!  så går han, og til en annen:  Kom!  sa kommer han, og til min tjener:  Gjør dette!  sa gjør han det!  Jesus undret seg da han hørte dette, og sa til dem:  En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel." (Matt. 8:5-10)
            Her er en herlig beretning om vår Herre Jesu Kristi vilje til å helbrede syke!
            Offiseren fortalte Mesteren om sin syke tjener.  Og øyeblikkelig talte Herren Jesus og sa, "Jeg skal komme og helbrede ham".  Offiseren stoppet Mesteren ved å si:  "Et øyeblikk er du snill, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus.  Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk".
            DA SA JESUS:  "SANNELIG, JEG SIER DERE:  EN SLIK TRO HAR JEG IKKE FUNNET HOS NOEN I ISRAEL".  Bibelen sier at Jesus undret seg da han så troen hos denne romerske (hedenske) offiseren.
            To ganger står det i ny testamentet at Jesus undret seg.  Dette var ett av tilfellene - det andre var da han så vanntroen hos det religiose folket i Nazareth.  "Og på grunn av deres vanntro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der."  "Og Han undret seg over deres vanntro." (Mark. 6:6)
            VANNTRO ER EN STOR SYND.
            Jesus sa, "Det skal dere vite:  Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmelriket.  Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner." (Matt. 8:11-12)
            INGEN SYND ER STØRRE ENN VANNTROEN.  MANGEN IDAG SIER AT DE TROR PÅ BIBELEN, MEN FORNEKTER DELER AV DEN, FOR AT DEN SKAL PASSE TIL DERES EGNE LÆRER.
            Skriften advarer mot dett i 2. Tim. 3:1-5:  "Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likeglydige, innbilske.  De elsker lystene høyere enn Gud.  I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft.  Vend deg bort fra slike folk."
            Jesu verste kritikere var de som nektet å tro på helbredelses tjeneste og utkasting av demoner.  De sa til og med at Jesus var besatt av Beelsebul.  Og sa at an helbredet de syke og drev ut onde ånder med hjelp fra høvdingen over de onde ånder!
            VÅR GUD ER I STAND TIL Å UTFRI OSS.
            De tre hebreerne ville ikke bøye seg for det hedenske idolet og ble kastet inn i en brennede ildovn.  Denne straffen betydde en sikker død, da den ble varmet opp syv ganger mer enn vanlig.  Dette var på grunn av Kongens raseri mot Sadrak, Mesak og Abednego.  Varmen var så sterk at til og med vaktene som kastet dem inn i ildovnen ble svidd til døden.  Herren Jesus Kristus selv kom til syne og utfridde dem fra ilden!
            Kongen så inn i ildovnen og ropte av forbaulselse:  "var det ikke tre menn vi kastet bundne ned i ilden?...men, jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke noen skade.  Den fjerde ser ut som en gudesønn". (Daniel 3:24-25)
            "For at mirakel" sier du - Det er sant, det var et stort mirakel.  Men la meg fortelle deg hvorfor Gud gjorde dette store mirakelet.
            Da de hadde fått den siste erklæringen av Kongen, svarte de:  "...vi trenger ikke å svare deg et ord på dette.  Om så skal være makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, Konge, og om han ikke gjør det, skal du vite Konge, at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullbilde du har reist". (Daniel 3:16-18)

OH, HALLELUJA!  VÅR GUD ER MEKTIG TIL Å UTFRI OG HAN VIL UTFRI DEG FRA DEN ONDES MAKT, DEN ØDELEGGENDE MAKT, SYKDOMMENS MAKT, DEN HEMMENDE FRYKTENS MAKT, DOMENENES MAKT OG DEN FREMMEDE ULYKKENS OG ELENDIGHETENS MAKT.  (Luk. 4:18; Jes. 61:1)


            Jeg takker Gud for Guddommelig utfrielse.  Amen!

No comments:

Post a Comment