Monday, November 24, 2014

IMMANUEL
DEN VIRKELIGE MENINGEN MED
JUL
av Pastor Max Solbrekken

            Jesu Kristi første komme forandret verden for all tid!  Ingenting har vært det samme siden Gud besøkte denne planeten i menneskelig skikkelse ved Sin enbårne Sønn, for næmere 2000 år siden.
            Syv hundre år før Messias ble født i en stall, profeterte den jødiske profeten Esaias om Hans komme.
                “DERFOR SKAL HERREN SELV GI DERE ET TEGN:  SE, EN JOMFRU BLIR FRUKTSOMMELIG OG FØDER EN SØNN, OG HUN GIR HAM NAVNET IMMANUEL.” (Esaias 7:14)
            Ordet Immanuel betyr ‘Gud med oss’!  Og det er akkurat hva som hendte da Maria, den utvalgt jødiske jomfruen - ved et guddommelig mirakel fra Gud - fødte  Jesusbarnet!
            Den Hellige Ånd kom over jomfruen og Jesus ble unnfanget i hennes morsliv.  Her er beretningen til Lukas (en medisinsk lege) som skrev evangeliet som bærer hans navn:  “Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria”.
            Frykt grep Marias hjerte, men Gabriel beroliget henne til ikke å være redd, for den Allmektige hadde utvalgt henne til å føde Messias!
            “Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.  Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn ...
            “Men Maria sa til engelen:  Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?  Og engelen svarte henne:  Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.” (Luk. 1:26-35)
            Matteus beskriver - veldig detaljert - denne enestænde, mirakuløse begivenheten.  Paulus stadfester det i brevet til Galaterne, det samme gjør Johannes i første kapittel av sitt evangelium!
            Engelen sa til Josef:  “...frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd; og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt. 1:20-21)

            DERETTER SITERER MATTEUS PROFETEN ESAIAS IDET HAN BEVISER AT JESUS KRISTUS ER MESSIAS, IMMANUEL, GUDS SØNN!

            Kong David profeterte også om Messias’ komme, hundreder av år før Hans fødsel.  Paulus sa idet han siterte David:  “For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.  Derfor sier han idet han treder inn i verden:  Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg”. (Hebr. 10:4-5)
            Hvordan skjedde jomfrufødelen?
            Gud den Allmektige skapte et spesielt legeme for Herren Jesus Kristus og plantet det i Marias morsliv!
            Det er derfor Jesus kunne dø for verdens synder.  Han hadde ikke den syndfulle adamittiske naturen som vi har.  Hans blod var ikke besmittet av Adams synder, for Gud selv er Hans Far!

GUDS ORD STÅR FOR ALLTID FAST!

            Angænde “laren om jonfrufødselen” finner vi den teologiske “lov av den første omtale” i 1.Mos. 3:15 hvor Gud konfronterer satan etter Adams fall.
            “Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.”
            Her gir Gud løfte om Messias, født av en jomfru, som skal knuse satans hode, og ødelegge hans herredømme over menneskeheten.
            Dette gjorde Jesus Kristus på Golgata kors da Han seirende døde vår stedfortredende død!
            I alle Det Gamle Testamentets slektsregistere er det fedrene som står oppført som de som fører ætten videre unntatt i dette skriftstedet.  Her står “hennesætt”!
            Modernister - som ikke tror på mirakler og ikke har den Hellige Ånd - forsøker å fordreie Guds Ord ved å hevde at Esaias 7:14 ikke refererer til “en jomfru” men heller til en “ung kvinne”.  Deres teologi er feil, noe som jeg nå vil bevise!  Det hebraiske ordet for “jomfru” som er brukt her er “almah”.  Det er riktig at dette ordet også kan bli brukt om en ung kvinne i gifteferdig alder.  Også ordet “bethulah” betegner “en jomfru”.
            Ordet “almah” blir brukt syv ganger i Det Gamle Testamentet - her, og seks andre steder - og ikke en gang refererer det til en gift kvinne, mens “bethulah” refererer til en brud som gråter etter sin ektemann.
            Vi må huske på at alle respektable unge kvinner i gifteferdig alder i Israel på den tiden, var jomfruer.  Dersom noen lå hos en mann og det ble oppdaget, måtte de gifte seg ellers ville hun bli forvist eller til og med stenet til døde!
            SEPTUAGINTA - DEN ELDSTE GRESKE OVERSETTELSEN AV DET GAMLE TESTAMENTET - OVERSATT AV 70 ELLER 72 LÆRDE I ALEXANDRIA, EGYPT, MELLOM ÅR 284-247 f. KRISTUS, OVERSETTER ESAIAS 7:14 MED “JOMFRU”.  OG DETTE VAR MER ENN 200 ÅR FØR KRISTUS BLE FØDT!
                Dette er veldig viktig, for Jesus Kristus leste selv denne greske oversettelsen av Det Gamle Testamentet uten å finne noen feil.  Det samme gjorde den lærde mannen Paulus!
            De tidligste kirkefedrene, inkludert Justin Martyr, Aristides og Ignatius - som levde  veldig nær den apostoliske tiden - trodde på “jomfrufødselen”, og insisterte på at denne høyst viktige lære  måtte inkluderes i den kristne trosbekjennelse!
            Martin Luther utfordret:  “Dersom en jøde eller en kristen kan bevise for meg fra hvilket som helst vers i Skriften at “almah” betyr en gift kvinne, vil jeg gi ham hundre floriner, skjønt Gud alene vet hvor jeg kan finne dem”.
            Ingen tok imot hans utfordring!
            Profeten sa: “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:  Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn”.
            En ung kvinne som får et barn er ikke et overnaturlig tegn.  Det hender hvert minutt på dagen, et eller annet sted!
            Men kun EN GANG i verdenshistorien har et barn blitt født av en jonfru.  Og det var da vår Frelser Jesus Kristus ble født!
            Esaias konstaterte:  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.  Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles UNDER, RÅDGIVER, VELDIG GUD, EVIG FADER, FREDSFYRSTE”. (Esaias 9:6)
            Legg merke til - barnet ble født, men Sønnen ble gitt!  Sønnen kunne ikke bli født, fordi Han eksisterte sammen med Gud Faderen og den Hellige Ånd fra evighet av!

            Jesus Kristus er den Vidunderlige Rådgiveren.  Ingen annen kan gi slik rettledning.  Han er også kalt Evig Fader, uten begynnelse eller ende.  Evig!  Han er Fredsfyrsten og ønsker å bringe fred til hvert hjerte og liv denne julen.  Dersom du vil invitere Ham inn i ditt hjerte idag, vil Han svare med en gang og fylle ditt hjerte med kjærlighet, fred, glede og håp!

            Peter erklærte at navnet Jesus er det eneste frelsernavnet!  “Og det er ikke frelse i noe annet navn.  For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved”. (Ap.gj. 4:12)
            Og Paulus erklærte:  “Han (Gud) vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.  For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus”. (1.Tim. 2:4-5)
            Du sier kanskje:  “Jeg kan ikke ‘ta’ dette!  Der er så mange religioner i verden.  Hvordan vet du at bare Kristus kan frelse?”
            Vel, la meg svare deg ved å stille deg et spørsmål.
            “VET DU OM NOEN ANNEN RELIGIØS LEDER SOM BLE FØDT AV EN JOMFRU, LEVDE ET SYNDFRITT LIV, DØDE PÅ ET KORS FOR VERDENS SYNDER OG DERETTER...STOD OPP FRA DE DØDE?”
                Og glem ikke at alle disse framtredende hendelser ble profetert hundreder, ja, tusener av år før de skjedde!
            Et spørsmal til:  “Vet du om noen annen religiøs bok, utenom Bibelen, som er fylt av profetier - både GT og NT - hvor flesteparten allerede har blitt oppfylt til minste detalj?”
            Og som har blitt dokumentert og bevist historisk og endatil vitenskapelig?
            Selvsagt gjør du ikke det, og det gjør ingen andre heller!
            Hvorfor?  Fordi bare Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser og den Hellige Bibel er guddommelig, ufeilbarlig og fullkommen!

JØDISK PROFESSOR OVERVELDET OVER JESU KRISTI OPPSTANDELSE FRA DE DØDE!

            Ellis Rivkin, professor i jødisk historie ved Hebrew Union College fastslo:  “Av disse som påstod å være Messias, bare en - Jesus av Nasaret overbeviste sine disipler slik at han ble deres Messias.  Og det skjedde etter korsfestelsen, noe som egentlig skulle ha motbevist at han var Messias.  Men det var ikke Jesu liv som var det fremtredende beviset om at han var Messias, Kristus.  Det var hans oppstandelse!”
            En fremstående lærd i Østens ideologi & verdens religioner, var så overveldet over miraklene som han så i T.L. Osborns korstog i India at han ba evangelisten om et intervju.
            Her er hva han sa:  “Jeg har studert verdensreligioner i 18 år og etter å ha vært til stede i ditt korstog, er jeg overbevist om at alle religioner har sine guddommer og hellige menn, men bare kristendommen tilbyr en Frelser!”
            På denne spesielle tiden av året, vender sanne troende igjen sine tanker mot Himmelen og gir kristus rom i sine liv.  Og vise menn leter fremdeles etter Ham slike som de som kom og spurte:  “Hvor er den jødenes konge som nå er født?  Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham”. (Matt. 2:2)
            Ja, snart skal millioner av mennesker verden over feire jul!
            Milliarder av dollar vil være i omløp og lyden fra kassapparatene høres nesten uten stopp i supermarkedene, idet der selges alt fra leketøy, sportsutstyr, nye garderober og pakketurer!
            Spesielle sammenkomster, fester og selskaper vil holde matvarebutikker, hoteller og vinmonopol travelt opptatt.  Ferdigmatleverandører, frisørsalonger, blomsterforretninger etc. gjør god butikk.
            Alle elsker juletiden selv om få virkelig kjenner Han hvis fødsel vi formodentlig feirer!
            Hans navn er ikke julenissen eller Santa Claus, men Jesus Kristus, verdens Frelser!  La oss bringe Kristus inn i julen igjen, for sannelig, Han er grunnen til julefeiringen!

W

No comments:

Post a Comment