Monday, November 24, 2014

KRISTUS ER SVARET!
Av Pastor Max Solbrekken
        Dette livet er fullt av problemer, prøvelser og hjertesorg, og mange har latt seg drive med strømmen når livets stormer kommer veltende over dem, og nesten overmanner dem.  Det kan nesten føles som om livet ikke er verdt å leve, for deres lodd har ikke vært annet enn sorg, smerte og elendighet!
        Kjære leser, er du en av disse?  Hvis du er det, vil jeg gjerne si - LØFT BLIKKET, FORTVIL IKKE - jeg har gode nyheter til deg:  Kristus er svaret, og Han svarer bønn!
        Du vet ikke hvilken vei å vende deg!  Dine venner har forlatt deg.  Dine kjære har vist seg svikefulle og utro.  Du har mistet tilliten til alle, også til Gud.  Husk, kjære venn, mennesker kan svikte deg, men Gud hverken vil eller kan svikte.  Han sier i sitt ord:  “Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg”. (Hebr 13:5).  Jesus erklærer til alle troende:  “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matt 28:20)
        DU KAN VÆRE FRYKTSOM ELLER ENGSTELIG!
        Du er redd, og frykt har grepet ditt hjerte.  Du er fryktsom for fremtiden, din arbeidsgiver, til og med dine venner og slektninger!  Du er kanskje redd for hva du selv kan komme til å gjøre.  Kanskje du er redd for å bryte sammen, miste forstanden eller begå selvmord.
        KJÆRE LESER, LYTT TIL ORDENE FRA VÅR  VELSIGNEDE HERRE:  “FRYKT IKKE, FOR JEG ER MED DEG!  SE DEG IKKE ENGSTELIG OM, FOR JEG ER DIN GUD!  JEG STYRKER DEG OG HJELPER DEG OG HOLDER DEG OPPE MED MIN RETTFERDS HØYRE HÅND”. (Es 41:10)
        Kjære venn, dette er Guds tale til deg akkurat nå.  Ta imot
Hans løfte til deg og hold fast på det.
        Guds Ord sier:  “Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut”. (1 Joh 4:18).  “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (John 3:16)
GUD ELSKER DEG: Hvis du elsker Ham, er det fullkommen kjærlighet og din frykt må forsvinne straks.  KRISTUS HAR BESEIRET FRYKTEN: “Forat han (Jesus) ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid”. (Hebr 2:14-15).
 HJELP ER UNDERVEIS, VENN:  Bare husk - Kristus er ditt eneste håp og det eneste svaret på ethvert av dine problemer!
        Du kan være i virkelige tumulter og ting har gått tilbake for deg, åndelig.  Du har ikke lenger gløden til å vitne og snakke om Jesus Kristus.  Du har mistet seieren i ditt liv, og du har blitt kald i din kjærlighet og hengivenhet til Gud.  LYTT TIL JESU ORD“Om noen tørster, han komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann”. (Joh 7:37-38)
        Bibelen konstaterer:  “Peter sa da til dem:  Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave!” (Apg 2:38)
        Ydmyk deg selv, bekjenn dine synder for Gud og fryd deg over gleden i Herren som da gjennomstrømmer din sjel!

DU HAR MISTET ARBEIDET DITT - REGNINGENE HOPER SEG OPP OG DU ER VED VEIS ENDE, FINANSIELT.  LIVET SYNES Å HA GITT DEG EN RØFF TID.  HAR DU BEDT OVER DETTE?  HUSK, KRISTUS ER SVARET PÅ ETHVERT PROBLEM!

        Herren er veldig opptatt av deg:  “For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter” (Hebr 4:15). 
     Jesus sa:  “Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!  For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp”. (Matt 7:7-8)
        Jesus proklamerte:  “Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det”. (Joh 14:14)
        Bibelen konstaterer:  “Du elskede!  Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt”. (3 Joh 1:2)
        KANSKJE HAR DU RANET FRA GUD?  Les Malakias 3:8-12.  Ransak ditt liv, angre og betal dine løfter.  Da kan du gjøre krav på Guds løfte til deg:  “Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!  Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most”. (Ordspr 3:9-10)
        DU KAN VÆRE BUNDET AV DÅRLIGE VANER:  Du greier ikke å frigjøre deg fra dem - du er maktesløs mot dem.  Når det synes som om du har overvunnet dem, får du en slik ubendig trang, og du må bare ha en sigarett til eller en drink til eller du må gamble litt til
    Kanskje du er en alkoholiker eller en narkoman!  Lytt, kjære venn, ingen annen bryr seg kanskje om deg, men Jesus gjør!  Han elsker deg og ønsker å redde deg og sette deg fri!
Gå ned på dine knær og rop ut til Gud, og Han vil svare din bønn og du vil ikke være slave av disse dårlige vanene lenger.  Vær ikke mismodig, venn, hjelp er underveis til deg.  Gud vet alt om deg og ønsker å sette deg fri!
        DU ER SYK OG SKRØPELIG:  Kanskje du er døv eller blind.  Du har kanskje hjerteproblemer, kreft, sukkersyke eller enda til AIDS.  Sykdommen tærer bort din kropp; den tar sakte livet ditt.  Du er forkrøplet eller lam og legene har gjort alt som de kan gjøre - all menneskelig hjelp er oppbrukt.  Venn, fortvil ikke, tørk dine tårer og lytt til Jesu Ord:  “Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod”. (Joh 10:10)
        DJEVELEN HAR PLAGET DEG OG ØNSKER Å ØDELEGGE DEG, MEN JESUS BLE ÅPENBARET FOR Å GJØRE ENDE PÅ DJEVELENS GJERNINGER. (1 JOH 3:8).  JESUS KRISTUS OVERVANT DØDEN, HELVETE OG GRAVEN.  HAN AVVÆPNET MAKTENE OG MYNDIGHETENE OG STILTE DEM ÅPENLYST TIL SKUE, IDET HAN VISTE SEG SOM SEIERHERRE OVER DEM PÅ KORSET. (Kol 2:15)
        Djevelen er en løgner (Joh 8:44), og en beseiret fiende, og du kommer ikke til å fortsette å være syk; du kommer ikke til å dø av denne fæle sykdommen, dersom du vil rekke frem hånden din og ta tak i Jesu naglemerkede hånd!
     Jesus sa:  “Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut” (Joh 6:37).  Atter erkærte Jesus:  “Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror”. (Mark 9:23).  Vår Herre Jesus kom for å sette fangene fri, åpne de blindes øyne og sette de undertrykte i frihet. (Luk 4:18)
    Du føler kanskje, “min sykdom er for stor - ingen kan hjelpe meg”.  Lytt venn, Jesus er større enn din sykdom.
          HAN ER STØRRE ENN BLINDE ØYNER ELLER DØVE ØRER.  KRISTUS ER STØRRE ENN ENGSTELSE, PANIKKANGREP, GIKTSMERTER, STRUMA ELLER KREFT.  TRO HAM NÅ! 
     Han sa:  “Jeg er Herren, din lege”. (2 Mos 15:26).  Ta imot Ham nå som din helbreder.  Gjør deg klar til å handle på din tro på Jesus Krsitus.  Jeg vil be for deg om et øyeblikk.  Når du leser min bønn, slipp troen din løs mot Gud og ta imot din helbredelse i tro på Golgatas fullbrakte verk.
        Husk, Bibelen sier:  “Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom”. (Esaias 53:5)
        Dersom du er fortapt, uomvendt og uten Kristus - sier jeg deg, syndervenn:  Jesus kom for å søke og frelse dem som er fortapt. (Luk 19:10)
        Er du en frafallen?  Har ditt hjerte blitt kaldt for Guds kall?  Venn, kom tilbake til Jesus idag.  Fall ned på dine knær nå, angre dine synder og bekjenn at du kan ikke frelse deg selv. 
     Be Jesus Kristus om å komme inn i ditt hjerte og liv.  Rop til Ham om å være nådig mot deg, en synder, og frelse deg nå; og Han vil, for Guds Ord erklære det: 
     “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”. (1 Joh 1:9).  Jesus sier til deg nå:  “Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg”. (Åp 3:20)
        Åpne din hjertedør vidt opp, og ta imot Ham som din personlige Frelser.  Nå, takk Ham for at Han frelser deg - gå så og lev for Gud.  Gå til en menighet der de tror på og forkynner hele Bibelen. 
     Der vil du finne kjærlighet og fellesskap med de hellige som har mottatt Den Hellige Ånds dåp, i samsvar med Apg 2:4:  “Da blir de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale”.
        BE INDERLIG OM DEN HELLIG ÅNDS DÅP!
         Les din Bibel hver dag, be oppriktig og søk Gud for Den Hellige Ånds dåp. (Apg 2:39) og vitne uopphørlig, hvor som helst det er mulig, til andre om Jesus Kristus.  Bøy ditt hode og tro Gud for hva enn ditt behov er, akkurat nå.  Husk Kristus er svaret og ønsker å sette deg fri, nå i dette øyeblikk som jeg ber:
“Min Gud, i det mektige navnet Jesus, kommer jeg imot enhver ond ånd, all frykt, tvil, plage og undertrykkelse.  Jeg går imot og binder enhver sykdom og kaster ut enhver plageånd akkurat nå i Jesu Kristi av Nasarets navn, hvem jeg tilhører og som jeg tjener. 
"Gud Fader, jeg ber deg nå, la Guds Ånd og kraft komme over enhver som leser disse ordene.  Frels, løs, helbred og sett fri hver eneste en nå i det navnet som er større enn alle andre navn, det mektige, uovervinnelige navnet Jesus.  Amen”.
        Den Herre Jesus sa:  “Vær frimodige; det er meg, frykt ikke” (Matt 14:28).  “Fred være med dere” (Luk 24:36).  “Frykt ikke, bare tro!” (Mark 5:36). 
     “Ha tro til Gud!” (Luk 18:27).  “For ingen ting er umulig for Gud” (Luk 1:37).  “Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere.
        “Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke.” (Joh 14:27).  “Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hville”. (Matt 11:28).                              W          

No comments:

Post a Comment